ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / မယကဥက္ကဌ စၞောန် ညံၚ်ဂွံသီဂိုၚ်ထောံ ဆု

မယကဥက္ကဌ စၞောန် ညံၚ်ဂွံသီဂိုၚ်ထောံ ဆု

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဂျူရဳဆာဲ ၊ သူရိန် – ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ဟိုတ်နူညးဇၞော်ကဆံၚ်လ္တူ သွက်ဂွံကၠုၚ်စိုပ်နွံတုဲ နူကဵု ဥက္ကဌ (မယက) မွဲကဆံၚ် စၞောန်ပညုၚ်ကု (ရယက) သၟာကူသွံရာန်ဆုကီု ဆေၚ်ဖျာ သွံကပေါတ်ဆုတံကီု ကၠာဂိတုဏံဟွံအိုတ် ညံၚ်ဂွံသီထောံ ကပေါတ်ဆုတံဂှ် စၞောန်လဝ်ရ။

“စၟတ်တ္ၚဲ ၂၁ ဂှ် ဍေံကဵုလဝ်ပရိုၚ်၊ ဆုဂအုမ်လဝ် ဂတမုက်ဖျာဂှ်တှေ် ဆုဟွံဂွံကရေက်လဝ်ဏီဂှ်လေဝ် ဂစာန်ကရေက်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်၊ ကၠာဂိတုဏအ်ဟွံအိုတ် ဒးတုဲဏေါၚ်ထေၚ်ကေတ်၊ ဂွံသီထောံပြဟ်ဟ်ဂှ်ဟွံလောဲပုဟ်လေဝ် ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်” သာ်ဏံ တၠဆေၚ်သွံကပေါတ်သ္ၚိ လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုရ။

သၟာကူသာန်သွံရာန်ဆုတံကဵု ဥက္ကဌဍုၚ်ကျာ်ပိတအ် သွက်ဂွံကၠောန်ဆုဂှ် ကေတ်လဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်တုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ဂှ်ရ မၞိဟ်ဇၞော်စှေ် ဗီုလၟုဟ်ဂှ် ဥက္ကဌတံ ဒးကဵုလဝ်သတိရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိ ဆုဟွံဂွံလုပ်စက်၊ ဟွံဂွံကရေက်ဏီ အပံၚ်ဖအိုတ် နွံဒၟံၚ်ၜိုတ် ၁ လ္ၚီတာန်ဒှ်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးကၠောန်ပတိတ်ဆု လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုရ။

ဆုနွံဒၟံၚ်လ္တူဍုၚ်ဏံ အဃောမၞိဟ်ဇၞော်စှေ် ယဝ်ဆဵုဒးအာမ္ဂး ကတဵုဒှ်ပြသနာမာန်မံၚ်တုဲ ဥက္ကဌဍုၚ်ကျာ်ပိတံ မဒးကဵုဏာသတိကဵု ရဲကၠောန်ဆုကေုာံ ရဲကူသာန်သွံရာန်ဆုတံရောၚ် ညးကူသာန်သွံရာန်ဆုမွဲတၠ ဟီုရ။

“ယွံ ဍေံကဵုသီကွေံရ၊ ဆေၚ်ဖျာကၠောန်ကပေါတ်သ္ၚိတအ်တှေ် ခိုဟ်ညိ၊ ရဲကူသာန်သွံရာန် ဗီုပိုဲတံတှေ် ဒှ်အခက်အခုဲ တၟာဟလိုၚ်လေဝ် သွက်ဂွံပြံၚ်ပဆုဲဒၞာဲဂှ် စရိတ်အိုတ်တၟာဟလိုၚ် ပိုဲပဟွံမာန်ပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဆုတိတ်အကြာဒေသကျာ်ပိဂမၠိုၚ် အခိၚ်ကၠာတေံ နူကဵု (ဌေးကုမ္ပဏီ) ရာန်မံၚ်တုဲ လက်ကရဴဏံ  ဟိုတ်နူဂွံၚုဟ်အောန်တုဲ ရဲကၠောန်ဆုတအ် သွံရာန်ဒၟံၚ်အကြာ ဒေသပယျဵုဏအ်အိုတ်ရဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

စိုပ်ကဵုပွမ ကူသာန်သွံရာန်ဆုတုဲ နူ ၁၉၉၂ စဵုကဵုစိုပ် ၂၀၀၄ မ္ဂး ကူသာန်သွံရာန်ကၠုၚ်သၠဲသၠဲလးလးတုဲ လက်ကြဴဏံ နကဵုဟွံဗဗွဲဓဝ် ကူသာန်သွံရာန်ကၠုၚ်ရ။

သၞာံ ၂၀၀၉ ပ္ဋဲဂြိုပ် (မဲကသ) ကၞောတ်ၜဳလော်ဘာဂှ် နူကဵု (ဌေးကုမ္ပဏီ) တအ် ပတိတ်မံၚ်ဆုဂှ် ညးဇၞော်ကရေၚ် ခရိုၚ်ဒူပလာယာတအ် ဖျေံလဝ်သကုတ်သွာတ် ဟွံကဵုအခေါၚ်ဗါ်ဆုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: