ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ၜိုန်ကဵုပညာ နဲကဲစုတ်မာဲကီုလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကၠိုဟ်

ၜိုန်ကဵုပညာ နဲကဲစုတ်မာဲကီုလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကၠိုဟ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

နာဲစန် – ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်တံ ၜိုန်ရကဵုမံၚ်ပညာ နဲကဲစုတ်မာဲ ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံကီုလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကၠိုဟ် နဲကဲစုတ်မာဲအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်၊ ဗော်ကၟိန်ဍုၚ်ခိုၚ်ကၠိုက် ဗောအ်ဗြေဝ် (ဗော်ကျဖောအ်) တံ နဲလဵုဂွံ စုတ်မာဲကဵု ညးစၞး စၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ညးစၞး စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ၊ ညးစၞး စၠတ်ထဝ် တွဵုရးတံဂှ် ကဵုတန်ဗ္တောန်တုဲ သောၚ်ထ္ၜးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီုလေဝ် နဲကဵုမာဲဂှ် ယှုက်ထုဲလောန်တုဲ ကၠိုဟ်ကေတ်ဟွံမာန်ရောၚ်ဂှ် အနော်မၞံုအာယုက် (၆၀) သၞာံမွဲတၠ ဟီုရ။

ညးမွဲတၠ မတိုန်လဝ် တန်ဗ္တောန်နဲကဲစုတ်မာဲ နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် (ဗော်မန်တၟိ) ကၠုၚ်ကဵုတန်ဗ္တောန်ဂှ်လေဝ် “နဲစုတ်မာဲဏံ ယှုက်ထုဲကွေံကွေံ၊ ဒးစုတ်မံၚ် ပိပန်ဂကူတှေ် ဗီုလဵုဂွံစုတ်လေဝ် ဟွံတီပုဟ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ဗော်မန်တၟိတံဂှ် ညံၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံကၠိုဟ် ကဵုပညာနဲကဲစုတ်မာဲ နကဵုခံက်အၚ်ကီုလေဝ် မွဲဝါဓဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကၠိုဟ်ကေတ်ရောၚ် ကောန်ဗော်မွဲတၠ ဟီုရ။

ဗီုပြၚ်လဵု ဂွံစုတ်မာဲဂှ် ကဝ်မရှေန်ပေဲါရုဲမာဲ ဟွံလလောၚ်ပတိတ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏီတုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးကဵုမံၚ်ပညာ သဇိုၚ်နဲကဲစုတ်မာဲရ။

“ဗီုလဵုကဵုပညာလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ စုတ်မာဲလေပ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ပိုဲကွးဘာတန်ဗ္တောန် (၁၅) တၠ ကဵုစမ်ရံၚ်မာဲ ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်၊ မၞိဟ် (၆) တၠရ စုတ်မာဲလေပ်၊ မၞိဟ်သှေ် (၉) တၠတံဂှ် ဒှ်အာမာဲ ဒးဒုၚ်ပဲါ ဖအိုတ်” သာ်ဝွံ ကွးဘာတန်ဗ္တောန်မွဲတၠ ဟီုရ။

ညးကဵုမာဲတံဂှ် သွက်စၠတ်ထဝ် ပိဗၠိုၚ် ဒးကဵုမာဲ နကဵုတၞးမာဲ ပိဂကူတုဲ ပ္ဍဲတၞးမာဲဂှ် ယၟု ကေုာံ သၚ်္ကေတ ညးစၞးစၠတ်ထဝ်တံကီု၊ လပါ်စးတၞးမာဲဂှ် တဆိပ်ကဝ်မရှေန် ပေဲါရုဲမာဲကေုာံ လိက်ဒမၠုက်တံကီု ချူဓမံက်ထ္ၜးလဝ် နွံရောၚ်ဂှ် ချူလဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ် အလဵုအသဳဗၟာရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: