ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / နူကဵုဂကောံ ပတုဲဖဵုကွာန် ပရဟိတတံ သွံစမံၚ်တိဗလး ကွာန်ဒူရာ

နူကဵုဂကောံ ပတုဲဖဵုကွာန် ပရဟိတတံ သွံစမံၚ်တိဗလး ကွာန်ဒူရာ

သၟာပရိုၚ်ချူ: > >

နဒဳမဉ် – နူကဵုဂကောံညးဇၞော် ပတုဲဖဵုကွာန်ပရဟိတ ကွာန်ဒူရာတံ သွံစမံၚ် တိကွာန်ဒူရာ မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မပတံကဵု တိဗၠးပြေၚ်ဂၠဴ (စားကျက်)၊ ဗလးဝိုၚ်ဗဝ်ကီု တိဂတမုက်ကျာ် ကုန်အမာတ်ကီု ကေုာံ တိသုသာန်ကီုရောၚ်၊ ဂွံတီကေတ် နူညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသ အိုတ်ရ။

တိဂှ်ဝွံ နူကဵုသၟိၚ်တၠခေတ် အဆက်က်တေံ ထိၚ်ဒဝ်ကၠုၚ်လဝ်တုဲ သွက်ရဲကွာန်တံ သ္ဂောံတဵုသၞေဝ်ကေဝ်ကီု ဗလးဗ္စပြေၚ်ဂၠဴကီု ကေုာံ သ္ဂောံဗါ်အာအှော် ကီုတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ တုပ်စိုတ်ထိၚ်ဒဝ်လဝ် မဒှ်ရ။

“တိဂှ် ဒှ်တိဗလး (စားကျက်မြေ) စွံကၠုၚ်လဝ် တၟာလအ်ရ။ တိဇိုၚ်ကွာန်ရလေဝ် ဒှ်မံၚ်တိအပဵုတုဲ ညးမွဲလေဝ် ဟွံတဵုကၠအ် သ္ဂောံဗါ်စအှော်၊ ဂွံမၚ်စဂၠဴ စွံလဝ်အတိုၚ်ဂှ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟွံမိက်ထမံက်ယၟု ရဲကွာန်ဂှ်မွဲတၠ ဟီုရ။

လၟုဟ်ဏံတိဂှ် နူဂကေ႕ာံညးဇၞော်ပရဟိတတံ ထ္ၜးဟိုတ်ကဵု သ္ဂောံကၠောန်ဂၠံၚ်ဍာန် လုပ်ကွာန်ဂှ်တှဲ သွံစဒၟံၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် နူကဵုညးကွာန်တံ ဟီုဒၟံၚ်ရ။

“ပရဟိတ ဂကောံညးဇၞော်ပတုဲဖဵုကွာန် ညးတံကေတ်မံၚ် တိတံဂှ်တှေ် မပတံကဵု တိဗလး (စားကျက်) ကီု ဗလးဝိုၚ်ဗဝ်ကီု၊ ဂတးမုက်ကျာ် ကုန်အမာတ်ကီု၊ တိသုသာန်ကီု သွံစမံၚ်ကဵု သေဌဳညးတၠပိုန်ဒြပ်တံရ။ လှုဲဂှ် ညးတံ ဂွံတုဲတှေ် ထ္ၜးမုက် ပ္တောံေကၠောန်ထောံ ဍာန်ဂၠံၚ်လုပ်ကွာန် ညိညဇြိုၚ်သာတုဲတှေ် သြန်အပဵု နူဂှ် ညးတံကဵုညးတံ ကောံဒေံညးတံကဵုညးတံ သွံဂတးစမံၚ်၊ ဨဗီုဏံဂှ်ရ ညးဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် ဂွံဟီုလဝ် ဟွံဂံၚ်ဟီုရ။ ဟီုဝေၚ်မံၚ် အကြာအရာပ်ညိညဇြိုၚ်သာတုဲ ညးဟွံသေၚ်အဲ၊ အဲဟွံသေၚ်ညး ဇကုကဵုဇကုရ ဟီိုဒၟံၚ်ရ။ လအ်အာတှေ် ဒၞဲါဗါ်စ တဵုဂစေပ်ဂှ် ဟွံမွဲရ” သာ်ဝွံ ဂကောံဒိုက်ဝါတ် ဒေသဖလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ ဟီုရ။

တိဂှ် နွံၜိုတ် (၃၀၀) ဧကတုဲ သွံစထောံၜိုတ် (၇၀) ဧကရ။ မွဲဧကမ္ဂး သွံစဒၟံၚ် မသုန်ကိုဋ် (၁,၅၀၀,၀၀၀) ဒကေဝ်ရ။ နူကဵု ဥက္ကဌကွာန်တုပ်စိုတ် ထပက်စၟတ်တဲတုဲ သွံစဒၟံၚ်ကီုရ။

ဒၞဲါ ဗီုတိ တိဗလးကွာန်ဒူရာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

ဟိုတ်အကာဲအရာ ဏံတုဲ မၞိဟ်လ္ၚဵုတံ ဟွံပေၚ်စိုတ် ၜိုန်အာတေၚ် စဵုကဵုနေပျဳတဝ်တေံကီုလေဝ် နကဵု ဂကောံပရဟိတတံ ဍုက်ကၠောံမံၚ်ကဵု ကုဂကောံအမာတ်မန်တံကီု၊ ကုဥက္ကဌကွာန်ညးဇၞော်တံကီုတုဲ ဂဗုတ်ဂှ် ဟ္ၚိတ်ဇြအာအတိုၚ်ဂှ်ရ"ဂကောံဒိုက်ဝါတ်ဒေသဖလိန်တံ ဟီုရ။

“ဂကောံညးတံဂှ် ဍုက်ကၠောံမံၚ်ကဵု ကုဂကောံအမာတ်မန်တံကီု၊ ကုဥက္ကဌကွာန်တံကီုတှေ် တေၚ် ကီုလေဝ် ဟွံစိုပ်တရဴပုဟ် သ္ၚိတ်အာမံၚ် အတိုၚ်ဏံရ၊ သွံစဒၟံၚ် ဗီုဏံဂှ် မ္ဂးနူရဲဂကောံညးတံတုဲ မွဲလေဝ် ဟွံပေၚ်မံၚ်စိုတ်ပုဟ်၊ အာတေၚ်ကဵု နေပျဳတဝ်ဂှ်လေဝ် ညးတံ ထပက်လှုဲဟာ ကေတ်ဟွံဒးပုဟ် သ္ၚိတ်အာ အတိုၚ်ဏံရ၊ မုလေဝ်ဟွံကလေၚ်နၚ်အရေဝ်ရ” သာ်ဝွံ နူဂကောံဒိုက်ဝါတ်တံ ဟီုရ။

တိဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် သွံစဒၟံၚ်တုဲ ရဲရာန်လဝ်တုဲဂှ်ကီု ရဲမိက်ဂွံရာန်မံၚ်တံဂှ်ကီု ဖေက်ဒှ်ပြသၞာတုဲ ဟွံဂံၚ်ရာန်လေဝ် နွံရ သာ်ဝွံ ဂွံမိၚ်ကေတ် နူရဲဒေသတံဂှ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

2 comments

  1. That was a bright idea and it is very sample that some new words are translated so that some people who are not similar with those words yet,they know exactly how to call them in our ‘Mon’ language.Some people they use other language because they heard everyone called it that way. In fact we have our own words for those things what to be called in Mon.I suggest after readers know exactly what those words mean,The news writer should not have to translate them any more unless a very new word coming in.

  2. နကဵုလညာတ်အဲတှေ် တိဗလး စထေက်စဏာလေဝ်မိက်ဂွံဗီုဏံရ ကူသွံစလ္တူညးဍုၚ်ကွာန် ကေတ်မံၚ်ပရဲအကြာမိမမန်ဂကူဇကုရတှေ် လ္ပညှာညိဗီုပၟိက်နွံဂှ်ဆက်ဖန်ဇန်အာပၠန် တၚ်ရန်တၟံမၞး အခေါၚ်မန်ဂွံယီုလှဲလးညိ မန်ကဵုမန် ညာတ်စညးသ္ကံဟွံဂွံပၠန် ဒၞာဲဒးဒှ်ဟွံသေၚ် တိသုန္ဓရိ တိဇကုအပိုၚ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် သ္ဂောံဒးဂစာန်မံၚ်ဟလိုၚ်ဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်ရဲကၠောန်မံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံပရေၚ်ကောန်ဂကူတံ ဂစာန်ပကောံမံၚ်မန်ကဵုမန်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲရမျာၚ် မွဲအမခရ် ဂစာန်မံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကေတ်အခေါၚ်အာတ်မိက်ဓရ်ညဳသာ အကြာမန်အကြာသၟတ် နာနာသာ်ရ ကၠောန်အာ အာတ်အာ နကဵုဂကူမန်ဒေါံဟွံဂွံ ဒးသတီလဝ် လၟုဟ်ဂှ်ဗီုဂှ်လေဝ်ဟွံသေၚ် ထ္ၜးမံၚ်ဇာတ်လ္တူစၚ်မန်ကဵုမန်ဒးဗဵုဒးဆဵု ဗီုဗီုစဏံဂှ်ဂကူကုကဵုဇကုဒှ်ဟွံထေက်ပုဟ် ပိုဲဂှ်ရဲ ပကောံဂကူမန် မၞးဂှ်ရဲ ဖျာ်ပြးဂကူမန် ဗီုလဵုဂွံ ကလိဂွံဓရ်ညဳသာရော မိမ ဂကူမန်တံ

Leave a Reply

%d bloggers like this: