ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ဂလာန်ညးဒါန်လိက် / ပ္ဍဲပွိုၚ်သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံမာန် ဘိုၚ်ဂ္စာန်အိုတ်စိုအ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံမာန် ဘိုၚ်ဂ္စာန်အိုတ်စိုအ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: ဟီုဂးမံၚ် ပတဝ်ဏာက္ဍိုပ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်တၟိ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ အာယုက်အလဵုအသဳ ညးဍုၚ်ကွာန် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ် အခိၚ်လၟုဟ်မ္ဂး ကြပ်ပေၚ်အာ ပွိုၚ် ၄ သၞာံကီုလေဝ် မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ချဳဒရာၚ်ကဵုဟွံမာန်ဏီ။ ဂွံဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုဟ်လလမ်မာန်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တုဲကီုလေဝ် လိက်ကသုက်ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲတံဂှ် သှေ်မံၚ်လ္တူတၞးလိက် ဟေၚ်ရ။ အကြာတိဍာ်ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟိုတ်နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ လုပ်ထ္ပက်မံၚ်ပၞာန်ဏီဂှ်ရ ရမျာၚ်ပေဲါဗတိုက်တံ ဗြုကညာန်မံၚ်ဖိုဟ်ဏီ။

မွဲလ္ပာ်ပၠန်လေဝ် ဂွံကၠောန်သ္ပပေဲါထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော် အလုံကၟိန်ဍုၚ် မာန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုတံ ဂိုတ်ဂ္စာန်ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ပ္ဍဲအရာဂှ် ၜိုန်ရဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ်တံ သ္ပကၠုၚ်လဝ်ပေဲါသဳကၠဳ တုဲကၠုၚ် ဗၞတ် ၆ ဝါကီုလေဝ် သွဟ်ဍာံမတိတ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗီုပြၚ် သွက်ဂွံဆုတ်ကလေၚ်စှေ်မံၚ်ဏောၚ်။ ဂွံကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳမရနုက်ကဵု ရ ဝါမာန်ဂှ် ဆက်ဂံါတိုန်အာ ဟွံစိုပ်ဏီဖိုဟ်။

နူစကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဂွံကၠုၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်တုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် အာတ်မိက်ကၠုၚ်လဝ် သၞောတ် ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် အလဵုအသဳကိုပ်ကၠာတေံ ၜိုန်ရပဲါဓလေတ်ထောံကီုလေဝ် စိုပ်လက်ထက်အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ မအရေဝ်ဆေၚ်ကဵုဖေဝ်ဒရေဝ် စသုၚ်စောဲကၠုၚ်မံၚ် ညိညယျ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် သၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ဍာံ / ဟွံဍာံ၊ အခေါၚ်တုပ်သၟဟ်ကဵု အခေါၚ်အရာဇကု ဇကုဂွံဖန်ဖက်ကေတ်ကေတ် ဂွံမာန် / ဟွံမာန်ဂှ် ဒးမၚ်ကျောဝ်မံၚ်ဏီ။

ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ သွက်ဂွံဖောဝ်ဗြေဝ်တဴတက်ဂှ် ကဏ္ဍလဵုဟွံဟီု ဟိုတ်နူပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဂှ်ရ ဟွံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်တှေ် ကဏ္ဍလဵုလေဝ် ရေၚ်တၠုၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ စၞးဒးတးပဲါကယျာန်ဓဝါတ် ကညာၚ်မံၚ် ပေဲါသဳကၠဳ ၄ သွာၚ်၊ ၅ သွာၚ်၊ ၆ သွာၚ်၊ ၈ သွာၚ်၊ ၁၂ သွာၚ်တံဂှ်မ္ဂး နဒဒှ်ညးဇၞော် က္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကဏ္ဍနာနာမွဲ ဒးကဵုက္ဍိုပ်ကဵု ပေဲါထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်။

တၠပညာ နူအလဵုအသဳ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကေုာံ ဂကောံမဆေၚ်စပ်ဂမၠိုၚ်တံမွဲက္ဆံၚ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဇေတ်တ်မာန်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပွိုၚ်သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မာန် ဘိုၚ်ဂ္စာန်ကဵုအိုတ်စိုအ်ဂှ် ပ္ဍဲအခိၚ်သမယသၞာံတၟိဏံ နူဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ နကဵုဂလာန်ပဏာမရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ရပ်လဝ်အ္စာပရိုၚ် (၃) တၠ နကဵုဂဗုတ် (၁၇/၁) ဂှ် က္လေၚ်ဗလးကဵုထေက်

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၆) ဂိတုဂျောန်တေံ အဃောအ္စာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဨရာဝတဳ၊ ဒဳဝဳဗဳတံ အာစိုပ်ကေတ်တဴ ပရိုၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသပလံၚ်ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ရပ်စပ်ထောံညးပိတၠတုဲ စောဲလဝ်ဂဗုတ် နကဵုဥပဒေ (၁၇/၁) ဆက်ဆောံထံက်ပၚ် …

Leave a Reply

%d bloggers like this: