ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲအရာ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဘိက်လဝ်သက်သဳ ရ ဍုၚ် သီုကုလသမဂ္ဂပါလုပ်

ပ္ဍဲအရာ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဘိက်လဝ်သက်သဳ ရ ဍုၚ် သီုကုလသမဂ္ဂပါလုပ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
ဂကောံ MPC သောၚ်ကလးပရိုၚ်(MPC)
ဂကောံ MPC သောၚ်ကလးပရိုၚ်(MPC)
ချေတ်မေန်ထောန် – သွက်ဂွံဒှ်သက်သဳ ပ္ဍဲအရာထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် ဘိက်လဝ် ဍုၚ် ရ ဍုၚ် မလုပ်လၟိဟ်သီုကုလသမဂ္ဂ UN နဒဒှ် သက်သဳနူဍုၚ်သၟာၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

အစဳဇန် ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် NCA ဂှ် လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အာတ်မိက်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ဣရတုဲ ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်အာ ၜိုတ် ၉၀ တၟံကၠံရ သာ်ဝွံ ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥု ဒါရာ်တာ နူဌာန ပ္ညဳပ္ညပ် ပရေၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ကလောန် NCA ဟီုရ။

“ကာလ ပိုဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တှေ် သက်သဳထ္ပက်စၟတ်တဲ လ္ပာ်ဍုၚ်မ္ၚးလေဝ် သ္ဂောံပါကီုရန်တုဲ ကော်ဘိက်လဝ် ဍုၚ် ရ ဍုၚ် မလုပ်လၟိဟ်သီု UN တံရ။ ဣဏံလေဝ် ဒၟါနူ ဒှ်ဍုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကော်ဘိက်မံၚ်ဂှ်ရ ပိုဲလေဝ် ဒးဘိက်ဍုၚ် တံဂှ်ရ။ သက်သဳလ္ပာ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ်လေဝ် ပူဂဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ မအာတ်မိက်ဂှ်ရ ပိုဲဘိက်လဝ်” ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥု ဂးရ။

ယဝ်ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် NCA ရမ္ဂး ဘိက် UN၊EU၊ သေံထာဲ၊ ကြုက်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပါန်၊ နဝ်ဝေ တံ နဒဒှ် သက်သဳဍုၚ်မ္ၚးတုဲ သက်သဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဘိက် ဒဝ်အိုၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌ ဗော် NLD၊ ဥုဃောန်ထောန်ဥု ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳသေံ တံဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဆ္ဂး ဍုၚ်သေံဂှ် ဒၟါနူဒှ် ကောန်ဂကောံ အာသဳယာန်ဂှ်ရ ထ္ပက်စၟတ်တဲဟာ ဟွံထ္ပက်ဟာဂှ် ဟီုဟွံမာန်ဏီ၊ သာ်ဂှ်ကီုရ အိန္ဒိယလေဝ် ပ္ဍဲပယဵုဍုၚ်ညးတံတေံ ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်နာဂ (NSCN-K) တုဲ သ္ပသက်သဳ ထ္ပက်စၟတ်တဲဟာ ဟွံထ္ပက်ဟာဂှ် ဟွံဂွံသ္ဂုတ်သွာတ်ဏီ ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥု နူ MPC ဂးရ။

ဃောန်ထောန်ဥု ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳသေံ ဂှ်လေဝ် ယဝ်ဘိက်ညး နဒဒှ် သက်သဳအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ဂး ပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မပါလုပ် အလုံဖၟိုတ်ဂှ် ဒှ်မှဟေၚ် ညးလုပ်ထ္ပက်ကဵုစၟတ်တဲ နဒဒှ်သက်သဳဏောၚ် သာ်ဝွံ ညးဟီုလဝ်ကဵု ရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ တုဲမံၚ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: