ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ / ပရိုၚ် / ညးစိုတ်ထတ်ကဵု မိက်ဂွံစုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်

ညးစိုတ်ထတ်ကဵု မိက်ဂွံစုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
ညးစိုတ်ထတ်ကဵု မိက်ဂွံစုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်
ညးစိုတ်ထတ်ကဵု မိက်ဂွံစုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်
သၞံၚ်တိုၚ် – အပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ ညးဟွံဂွံလဝ် တၞးသ္ကုတ်သက်သဳ အရၚ်ဂွံစုတ်မာဲဂမၠိုၚ်တအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ဖေက်ဟွံဂွံအ ခေါၚ်စုတ်မာဲတုဲ ဒဵုကဵုတ္ၚဲသဝ်အခိၚ်ကၟာတ်ရုၚ်တ္ၚဲဏံ

ကောံရေၚ်ပ္တိုန်ထ်ၜးအာတ်မိက်ဒၟံၚ်ရုၚ်ကမ္မယှေန်ကွာန် လ္ၚဵုနွံရ။

ဆဂးဂှ် ညးစရၚ်ပါလုပ်လဝ်လၟေၚ်အဆက်က်တအ် ၜိုန်ရတၞးလိက်သ္ကုတ်သက်သဳ ဟွံဂွံလဝ်ကီုလေဝ် သွက်ညးစရၚ်ဟွံပါကၠုၚ်လဝ်အဆက်က်တအ်ဂှ်ကီု ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ရဲဟွံဂွံလဝ်လိက်သ္ကုတ်တအ်ဂှ်မ္ဂး ဂွံဂွံအ ခေါၚ်စုတ်မာဲဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ဂှ်တုဲ ညးလ္ၚဵုစိုတ်ကလေၚ်ဂတးကၠုၚ် စိုတ်ထတ်ကၠုၚ်ကဵုပရေၚ်စုတ်မာဲနွံရ။

‘ပိုဲတီကၠိုဟ်လဝ်ဂှ်တှေ် အတိုၚ်နူကဵုကမ္မယှေန်ကၟိန်ဍုၚ်တေံလလောၚ်တြးလဝ် ယဝ်ရစရၚ်ဇကုဟွံပါလေဝ် ဗွိုၚ်ဇကု ဒဒှ်ရဇကုဒှ်မၞိဟ်အရာပ်ဂှ်ဍာံဍာံညးထံက်ဂလာန်နွံမ္ဂး အခေါၚ်စုတ်မာဲနွံ ကမ္မယှေန်လလောၚ်လဝ် သာ်ဂှ်တုဲတှေ် ပိုဲလေဝ် ကညာၚ်လလောၚ်လဝ်ကဵု(အသံချဲ့)ဂှ်ရ မၞိဟ်တအ်ကောံအာကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်မာဲ ဒဵု ကဵုတ္ၚဲသဝ်ဏံ နူကဵု(မဲရုံမှူး)ဂှ်ညးတအ်ဟွံဂံၚ်ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဂးတုဲ မၞိဟ်တအ်ဒးကလေၚ်စဴအာ ဗီုစိုတ်ဟွံ မိပ်နွံ’ သာ်ဏံ ညးအုပ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲတိၚ်ထောန် ဟီုထ်ၜးဒဒှ်ရုၚ်မာဲ ကွာန်ပ္ၚရ။

နူကဵုကမ္မယှေန်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် လလောၚ်လဝ်သာ်ဂှ်တုဲ နူကဵုဗော်ပိုဲတအ်လေဝ် ဖျေံဗီုတုဲ ကညာၚ်လလောၚ် လဝ်ကဵု စက်သၠဲရမျာၚ်နွံဂှ်ရ ရဲစရၚ်ဟွံပါကၠုၚ်မွဲလှေ်တအ်ဂှ် ကောံအာရုၚ်မာဲ အာတ်မိက်ကၠုၚ်အခေါၚ် သွက်ဂွံစုတ်မာဲနွံ နာဲတိၚ်ထောန်ဂှ် ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာဂှ် စရၚ်ညးဂွံအခေါၚ်စုတ်မာဲဒဵုကဵုပ္တိတ်အလန်လက္ကရဴအိုတ်ဏံဂှ် စရၚ်တုဲကၠုၚ်ပါကၠုၚ် လဝ်လၟေၚ်အဆက်က်ဂှ်လ္ၚဵုဂှ် အလန်ဏံစရၚ်ဟွံပါကၠုၚ်ဂှ်ကီု၊ လ္ၚဵုဂှ် ယၟု ကဵု ဂၞန်စၟတ်လိက်ဗၠေတ်မံၚ်ဂှ်ကီု် ညးလ္ၚဵုဂှ် သက်သက်စရၚ်ဟွံပါကၠုၚ်လဝ်လၟေၚ်ၚ်အဆက်က်ဂှ်ကီု၊ လ္ၚဵုဂှ် စရၚ်နွံ မၞိဟ်ဂှ်ၜက်မံၚ်တရဴကီု နာနာသာ် စရၚ်ဗၠေတ်ဗၠေၚ်နွံဒၟံၚ်ဒဵုတ္ၚဲဏံဏီဖိုဟ်ရ။

ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဂကောံအရာပ်ကွာန်နွံ (၄၁) ကဵု လၟိဟ်မၞိဟ်အခေါၚ်စုတ်မာဲနွံ (၁၂၄၃၀၀) တၠတုဲ ပံက်စွံ အာကဵုရုၚ်မာဲ (၆၉) ဒၞဲါရောၚ်။

‘စရၚ်ဗၠေတ်မံၚ်တအ်ဂှ်ကီု စရၚ်ရဲဒးစုတ်မာဲစဵုဒုၚ်ထေက်တအ်ဂှ်ကီု ပိုဲပညဳကဵု ကမ္မယှေန်ကဆံၚ်ကွာန်လ္ၚဵု တအ်တုဲတှေ် ပိုဲဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴနွံ’ သာ်ဏံ အလံၚ်အမာတ်ညးဒုၚ်ရုဲသွာၚ်တွဵုရး နာဲတၠဆာန် နူဗော်ဒဳမဝ် ကရေဇြဳအလုံရးမန် ဂှ်ဟီုထ်ၜးရ။

တ္ၚဲစုတ်မာဲသှေ်မံၚ်မွဲတ္ၚဲရတုဲ အကြာဂအုံမၞိဟ်တအ် ဟီုဂးကၠုၚ်ပရေၚ်စုတ်မာဲဂှ်တုဲ ညးစရၚ်ဟွံပါကၠုၚ် လဝ်လၟေၚ်အဆက်က် တအ်ဂှ်လေဝ် စိုတ်လုပ်ကၠုၚ်ကဵုပရေၚ်စုတ်မာဲတုဲ ဒဵုကဵုတ္ၚဲပၠိုတ်အခိၚ်ကၟာတ်ရုၚ်ဂှ် ရုၚ်မာဲကွာန်လ္ၚဵု ကောံအာပ္တိုန်ထ်ၜးဇရေၚ်ရုၚ်မာဲတအ်နွံကၠာလေဝ် ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်မာဲတအ် ဟွံဂံၚ်ကဵု သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံစုတ်မာဲရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ညးစၞးမန် ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးမာဲ အိုက်သာၚ်

ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဝွံ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဂှ် တုဲဒှ်အာတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ဗော်မန် ၜါဗော် လုပ်ပြိုၚ် ဇၟာပ်ပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဇၞးမာဲ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: