ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တွဵုရးမန်ဂှ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်စုတ်မာဲ ထပ်ဂၠိုၚ်တိုန် ၅ ကိုဋ်ပြၚ်

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တွဵုရးမန်ဂှ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်စုတ်မာဲ ထပ်ဂၠိုၚ်တိုန် ၅ ကိုဋ်ပြၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
လဝက၏ဆောၚ်ပုဒ်(Internet) မြေမျို၍ လူမျိုးမပျောက်
လဝက၏ဆောၚ်ပုဒ်(Internet) မြေမျို၍ လူမျိုးမပျောက်
အိုက်သာၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲတ္ၚဲနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံဂှ်ဝွံ လၟိဟ်မၞိဟ် စုတ်မာဲ နွံ ၁၅ ကိုဋ်ပြၚ်တုဲ တော်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ တေံဂှ်မ္ဂး လၟိဟ်မၞိဟ်စုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ် ၜိုတ် ၅ ကိုဋ်ပြၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပိုဲဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေရ ဗက်ကေတ်လဝ် စရၚ်မၞိဟ်စုတ်မာဲ။ စရၚ်မၞိဟ်စုတ်မာဲ ဍေံဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ဟီုဂှ်လေဝ် အတိုၚ်ပိုဲ ကံက်ဂွံလဝ်ဂှ်ရဏောၚ်။ဗီုလဵု ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်ရော ဟီုဂှ် မၞိဟ်ပြံၚ်ကၠုၚ် တန်တဴ ပေၚ် (၁၈၀) တ္ၚဲ (ပေၚ်ပွိုၚ်တြဴဂိတု) တအ် အာတ်မိက် ဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵု တၞးလိက် ဗီုပြၚ် ၃-က (ပုံစံ ၃-က) နွံကၠုၚ်ကီုတုဲ ဒၟါနူစရၚ်မၞိဟ်တအ်ဏံရ ဍေံထပ်ဂၠိုၚ်တိုန်” သာ်ဝွံ ဥုဟိၚ်လေန်ထိတ် သၞာဲဒဴ ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဂးရ။

ပ္ဍဲစရၚ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ မလလောၚ်ကၠုၚ်လဝ် လက္ကရဴအိိုတ် ပ္ဍဲ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ နူ ၁၄ ဒဵုစိုပ် ၂ရ ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ သွက်ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ လၟိဟ်နွံ ၁၄ ကိုဋ်ကဵု ရ ဠက်ပြၚ်ဂးတုဲ ကာလ ထပ်ကေတ်စရၚ်ပၠန်ဂှ် လၟိဟ်ဍေံဒှ်ကၠုၚ် ၁၅ ကိုဋ်ကဵု ၁ ဠက်ပြၚ်ၚ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန်ဟီုရ။

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ တေံ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ နွံစှ်ကိုဋ်ကဵု မွဲဠက်တြဴလ္ၚီ (၁၀၁၆၀၀၀) ပြၚ်တုဲ စိုပ်ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံဂှ် မၞိဟ်ဂွံအခေါၚ်စုတ်မာဲ ဒှ်ကၠုၚ် စှ်သုန်ကိုဋ်ကဵု မွဲဠက်ပြၚ်တုဲ ဍေံဂၠိုတိုန် နူ ၂၀၁၀ တေံ ၜိုတ် ၅ ကိုဋ်ပြၚ်ရ သာ်ဝွံ ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ သွက်ရဲအရာပ်တအ် ဂွံစုတ်မာဲဂှ် ပံက်စွံလဝ် ရုၚ်မာဲ ၉၁၉ ရုၚ်တုဲ သွက်ကောန်ပၞာန်တအ် သ္ဂောံကဵုမာဲဂှ်လေဝ် ရုၚ်မာဲ ဗၞတ် ၄၀၀ ပြၚ် ပံက်စွံလဝ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်တံဒပ် ညးကဵုညးကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

အတိုၚ်ကံက်လဝ်စရၚ်မၞိဟ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန် လၟိဟ်မၞိဟ် သီုဖ်အိုတ် နွံ (၂၀၅၀၂၈၁) ၜါပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်တုဲ အတိုၚ်စရၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ လၟိဟ်မၞိဟ်ကဵုမာဲ ဒှ်ကၠုၚ် (၁၅၁၀၀၀၀) ပြၚ်ရ။

အတိုၚ်စရၚ်ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်ဟွံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲလေဝ် နွံ ၅ ကိုဋ်ပြၚ်တုဲ ညးတအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် အာယုက် ဟွံပေၚ် ၁၅ သၞာံ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ ဟိုတ်ဂွံ ထပ်ဂၠိုၚ်တိုန် ၅ ကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် စရၚ်ညး ဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵု တၞးဗီုပြၚ် ၃-က တအ် ပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုဂှ်ရ ဍေံဂၠိုၚ်တိုန်အာ သာ်ဝွံ ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ညးစၞးမန် ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးမာဲ အိုက်သာၚ်

ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဝွံ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဂှ် တုဲဒှ်အာတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ဗော်မန် ၜါဗော် လုပ်ပြိုၚ် ဇၟာပ်ပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဇၞးမာဲ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: