ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ မၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ်မာန်ဂှ် ညးချဳဓရာၚ်တံ ဖျေံဗျူဟာ

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ မၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ်မာန်ဂှ် ညးချဳဓရာၚ်တံ ဖျေံဗျူဟာ

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
ပေဲါသဳကၠဳဂကောံပံၚ်တောဲညးဗြဴမန်-MWN(GS)
ပေဲါသဳကၠဳဂကောံပံၚ်တောဲညးဗြဴမန်-MWN(GS)
သၞံၚ်တိုၚ် – ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးစၞးမၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ်မာန်ကီု ပ္ဍဲကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်ဂွံချူဓဇက်ကဵုမူဝါဒမၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ်မာန်ဂှ် ညးချဳဓရာၚ်ပ

ရေၚ်ညးဗြဴတံ ဖျေံဗျူဟာပရေၚ်မၞိဟ်ဗြဴရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်ရ။

ဂကောံပံၚ်တောဲညးဗြဴမန် (MWN) ပံၚ်ဗစိုပ်ကဵု Gender and Development Initiative ကေုာံ UN WOMEN တံတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၂၄) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပေဲါသဳကၠဳ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီု ယှိုဲမျေအ်မိုဝ် ထောန်ဟိုဝ်တေဝ် စပ်ကဵုအကာဲအရာညးဗြဴ ပ္ဍဲကဵုဒေသတွဵုရးဍုၚ်မန် ကေုာံ တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ် ပရေၚ်ပရောအ ကြာပဋိပက္ခ ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ပ္ညဳပ္ညပ်ရေၚ်သ္ကအ်တုဲ ဖျေံကၠုၚ်လဝ်ဗျူဟာဂှ်ရောၚ်။

“ကဏ္ဍမၞိဟ်က္ဍိုက်ပ်မ္ဂးတှေ် မၞိဟ်ဗြဴတံ ပါလုပ်မွဲၜါတၠဓဝ်ရ။ ဒှ်မံၚ်ဗီုပြၚ် အခိုက်ကၞာတြေံတြဟ်ဖိုဟ်ရ။ မၞိဟ်ဗြဴတံ ဟွံဒးပါ ပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပုဟ်။ ဟွံဒးသ္ပက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပုဟ်။ ဗီုဏံဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုသၞာံတုဲ ဂွံပါလုပ်လဝဲါဂှ်တှေ် အစောန်စရာဲပိုဲတံဂှ် ဒးစွံလဝ်ကဵုပရေၚ်ကဵုဖျုန်ညိဏောၚ်။ ဗီုဏံ ဒးကဵုလဝ်အခေါၚ် ယာယဳကီုဏောၚ်။ ပရေၚ် ကဵုပညာဂှ် ဒးကဵုဖျုန်ကဵုမၞိဟ်ဗြဴတံဏောၚ်။ ဗီုဏံသၠုၚ်ပတိုန်ကၠုၚ်တှေ် မၞိဟ်ဗြဴအစောန်စရာဲနွံတံဂှ် ဂွံအခေါၚ်သ္ပ စၞးဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တှေ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍာ်ဇမၠိၚ်လေဝ် ဂွံအာမာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မိသုတဇဝ် (မိချယ်ရီစိုး) ဟီု သောၚ်ကလးကဵုရ။

ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳဂှ် တၠပညာလိက်စံၚ် နူကဵုဂကောံ UN WOMEN, Gender and Development Initiative ကေုာံ ဂကောံ swisspeace တံကီု နူကဵုညးစၞးဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု ညးစၞးဂကောံမဟာဇန်တံကီု တိုန်စိုပ်သဳကၠဳ လဝ်အိုတ်ရောၚ်။

“ကမၠောန်ညးတြုံဂွံကၠောန် ကမၠောန်ညးဗြဴဂွံကၠောန်ဂှ်လေဝ် ပါ်ခြာလဝ်နွံဂှ်ရ နကဵုအခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ် ကၠာ တေံရ။ ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ် မၞိဟ်ဗြဴတံ ဟွံပါလုပ်ကၠုၚ်ပုဟ်။ နကဵုညးဗြဴတံဂှ်တှေ် ကဆံၚ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်ပိုဲဒးသၠုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်သဳကၠဳ စပ်ကဵုပရေၚ် Gender နူဂကောံညးဗြဴမန် မိဗၠဲညဳ ဟီုဂးသဳကၠဳလဝ်ရောၚ်။

စပ်ကဵုမၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ အရာဒးကဵုဖျုန်ကညးဗြဴတံကီု အရာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ရနုက် ဗပေၚ်သွက်ကဏ္ဍမၞိဟ်ဗြဴတံဂှ်လေဝ် ညးစၞးမၞိဟ်ဗြဴမန်တံကဵု ညးစၞးဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ သဳကၠဳလဝ်ကီုရောၚ်။

ဂကောံပံၚ်တောဲညးဗြဴမန် (MWN) ဂှ် နူကဵုသၞာံ (၂၀၁၁) ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာတေံ ဒက်ပတန်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂကောံ ပံၚ်တောဲဂှ် ဂကောံညးဗြဴမန် (MWO)၊ ဂကောံစေတနာ၊ ဂကောံစဳပျးဖောအ်ဗြေဝ်မဟာဇန် သွာၚ်ညးဗြဴကေုာံ ကောန်ၚ္ၚာ်၊ ဂကောံပရေၚ်ထတ်ယုက်တာရာ (TARA Foundation)၊ ဌာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ကေုာံ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိတံ ပါလုပ်ချဳဓရာၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: