ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သိုၚ်ပ္တန် တိုက်ဗှ်လိက် မှာထေရ်ပါလိတ ကေုာံ တိုက်ထ်ၜးပျးလိက်ပတ်ဝၚ်မန်တြေံတြဟ်ဏောၚ်

သိုၚ်ပ္တန် တိုက်ဗှ်လိက် မှာထေရ်ပါလိတ ကေုာံ တိုက်ထ်ၜးပျးလိက်ပတ်ဝၚ်မန်တြေံတြဟ်ဏောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

သၟိက်မိက်ဂွံယိုက်ဒိုက် ယဵုဂုန် တၠပညာလိက်ပတ်မန် ကေုာံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကၞေဟ်ဒယှ်ဒယှ် ချူဗဒှ်ကၠုၚ် လိက်ပတ်ဝၚ်မန်တံဂှ်တုဲ သိုၚ်ပ္တန်တိုက်ဗှ်လိက် ကေုာံ တိုက်ထ်ၜးပျး လိက်ပတ်ဝၚ်မန်တြေံတြဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက် ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဒကာဂမၠိုၚ်ရ။

ပဝ်သတာ တိုက်ထ်ၜးပျးမှာထေရ်ပါလိတ(copy)
ပဝ်သတာ တိုက်ထ်ၜးပျးမှာထေရ်ပါလိတ(copy)

ကိစ္စသိုၚ်ပ္တန် တိုက်ဗှ်လိက် ကဵု တိုက်ထ်ၜးပျးလိက်ပတ်ဏံဂှ် ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ် မကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်ၜၚ်ကံက် ကၟိန်ဍုၚ်သေံတေံ က္ဍိုက်ပ် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကဵုဒါန်သိုၚ်ပ္တန်အာ နကဵုယၟုကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပ္ဍဲဘာဓါတ်ကျာ် ဍုၚ်ကၟာ ဝက် မဒှ်ဒတန်အာဝါသ အ္စာတၠလိက်ပတ်မန် ဘဒန္တမှာထေရ်ပါလိတ တၠဇမၠိၚ်အယုက်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် ရ။

“သိုၚ်ပ္တန် ကၠောန်ဗဒှ်တိုက်ဗီုဏံဂှ် ဒှ်အရာ ရနုက်ဗပေၚ်ကဵု ဂၞပ်ဆန္ဒ အ္ၚပ်စိုတ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာပိုဲတုဲ တုပ်ညံၚ်ရဴ သ္ပပူဇဴ ရဴဂဴ ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာပိုဲသၟးဟွံက၊သီုဒှ်အရာ မၚ်မွဲ သီဒက် လိက်ပတ်မန် ဇၟန်ကၞေဟ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဏီရ” ရဴဝွံ ဣစီနန်သိၚ် ဒကာဗျန် ဘာဓါတ်ကျာ် ယိုက်ဒိုက်ဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠမန် ဘဒန္တမှာထေရ်ပါလိတဝွံ စိုတ်ဓါတ်က္တိုၚ်ကၟဟ် ဒယှ်တှ် ပ္ဍဲအရာပရေၚ်ဆာန်ဂကူ ဗွဲမလောန်ရ။ညးဝွံ ချူဇန် ဖန်ပ္တိတ်တရးကၠုၚ် လိက်ပတ်ဝၚ်မန် ဟွံခၠန်ပုံအဂီု သီုဇာတ်နိပါတ် နဘာသာမန် ယၟုယၟာလိက် ဗၞတ်ကၠံဂကူပြၚ်ၚ်တုဲ ပ္ဍဲကာလဂတမတ်ဏံလေဝ် ဆက်ချူဒၟံၚ် လိက်ပရေၚ်ဂမၠိုၚ် သွက်မဂ္ဂဇြေန် ဘာသာမန်တံဂှ် ဖိုဟ်ရ။

ကျာ်ဇၞော် အ္စာမှာထေရ်ပါလိတ(Internet)
ကျာ်ဇၞော် အ္စာမှာထေရ်ပါလိတ(Internet)
ကာလလၟုဟ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ က္လိဂွံအယုက် ၉၂၊ ဝှ်သိက္ခာ ၇၀ သီုဒှ် သြဝါဒါစာရိယ ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာတုဲ နူအလဵု အသဳကၟိန်ဍုၚ် သီုဗ္ဂိန်ကဵုလဝ် တဆိပ်ကြာ မဟိမု “အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစက” ကီုရ။ ဟိုတ်နူနွံကဵုဓဝ်လွဳ ချူဆန်ကၠုၚ် လိက်ပတ်မန် ဟွံခၠန်သ္ကုတ်မွဲလှေ်ဂှ်ရ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဗ္ဂိန်လဝ် လာဘ် ကေက်သ္ကာ လိက်ပတ်မန် ကီုရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ ပ္ဍဲခေတ် အလဵုအသဳတၠအဝဵု ဗော် (မဆလ) တေံ ပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်မဂ္ဂဇြေန်မန် နယၟု “လိက်ကၞပ်ဂတာပ်ခေတ်” တုဲ ပ္ဍဲလိက်ဂှ်ဝွံ ဒဒှ်ရ အလဵုအသဳ မဆလ ကဵုလဝ်တွဵုရးမန် နဆဒုၚ်ယၟုသၟး မုအဝဵု လေဝ်ဟွံမွဲဂှ်ရ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ချူဗျံက်လဝ် နကဵုကဗျ “ဍုၚ်မည်ကှ်ကှ် ညံၚ်အိက်ပှ် မူလေဝ်ရှ်ဟွံမွဲ” တုဲ ဒးဒုၚ် လုပ်သ္ၚိစာတ်ရ။ ပတွဵုနူဂှ် လိက်ဂတာပ်ခေတ် တိတ်ဂွံပိကၞပ်တုဲပိုတ်အာ ဒဵုတွဵုတ္ၚဲဏံရ။

သွက်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် တိက်ဗှ်လိက် ကဵု တိုက်ထ်ၜးပျးဏံဂှ် ကြန်လဝ် အိုတ်ၜိုတ် ၃၀၀၀ ကိုဋ်ဏောၚ်တုဲ စိုပ်ဂိတုမာ် ၃ မံက် (ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၁) တေံမ္ဂး သ္ပအသေအဟာန် “မ္ၚဵုဖျေံတၞက်ရတ်” ဏောၚ် ဂးရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: