ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike လုပ်ဓရီုတက်ကျာ ဆေၚ်ကဵုသဘာဝပွဳပွူ ကုညးဒေသဖာလိန်ဏောၚ်

ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike လုပ်ဓရီုတက်ကျာ ဆေၚ်ကဵုသဘာဝပွဳပွူ ကုညးဒေသဖာလိန်ဏောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike သီုမချဳဒၟံၚ် ပရေၚ်သဘာဝပွဳပွူဂှ် ညးတံလုပ် သီုကွာန်အၚ်ဒၚ် ဒေသဖာလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန် ဒၞါဲဒးဒုၚ်ရန်လဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ရုၚ်စက်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ မစကာ စၞပရက်တၟံချး ဂှ်ဏောၚ်တုဲ စိုပ်အဂှ်မ္ဂး ညးတံ ဟီုဓရီုတက်ကျာ သဳကၠဳပရူ သဘာဝပွဳပွူ ကုရဲဒေသတံကီုဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ဘုံမျာတ်ဟာန် နူဂကောံကွဳလိုန်ဂှ် ဟီုရ။

အစဳဇန် ဂရိပ်လိုန် ကွဳလိုန်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁) ဂှ် တိတ်နူဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ စဵုကဵု ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၄) တေံ ဍိုက်လိုန်အာ နူရးမန် ဒဵုစိုပ် ရးတနၚ်သဳ တေံဏောၚ်ဂးရ။
“ ကၠာအိုတ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ ဂှ် တိတ်နူဇြပ်ဗုတုဲ ပ္ဍဲမွဲဂရိပ်ဂၠံၚ်ဂှ် ဆဵုကွာန်မန်တှေ် လုပ်ဏောၚ်။ သဝ်တ္ၚဲဂှ်တှေ် အာတိက် ပ္ဍဲကွာန်အၚ်ဒၚ် မဒှ်ဒေသ ဒၞါဲသိုၚ်ရုၚ်စက်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ စကာပၟတ်တၟံချးဂှ်ဏောၚ်။ တ္ၚဲယးတေံပၠန်မ္ဂး ဆက်အာကွာန်ဍာ်ဂမ္တဴ (ရာဖူး) ရးတနၚ်သဳတေံဏောၚ်။ နူဂှ်ဆက်လိုန်အာ ကွာန်ဇရၚ် ဇရေၚ်ဂှ်တုဲ တရဴပိုဲအာဂှ် အိုတ်ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄ ဂှ်ဏောၚ်” ဖုၚ်မျာတ်ဟာန် ကောန်ဍုၚ်ရေဝ် မချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်သဘာဝပွဳူ ဂှ်ဟီုထ္ၜးရ။

ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike ဝွံ စိုပ်ကွာန်မွဲမွဲမ္ဂး လုပ်ဓရီုတက်ကျာ သဳကၠဳလှာဲလညာတ် ကုကောန်ကွာန်တံ စပ်ကဵု ပရေၚ်သဘာဝပွဳူဏောၚ်၊ အ္ခိၚ်ဗ္တံမ္ဂး ဒယှေ်အာဒွက် စပ်ကဵုသဘာဝ ပွဳပွူ ကရောံကောန်ကွာန်တံဏောၚ် ဂးရ။

ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike နူဍုၚ်ဇၚ်မာဲ (Internet)
ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike နူဍုၚ်ဇၚ်မာဲ (Internet)
“ရန်တၟံပိုဲ အဓိကဂှ် ဒၞါဲစိုပ်အာဂှ်တှေ် လ္ၚတ်ရံၚ်ဗဵုအာ သဘာဝ ဗွဲပွဳပွူ ဝုတ်ဒိုဟ် တံဂှ်ဏောၚ်။ ညးညးအဲအဲ ညံၚ်ဂွံဍိုက်ကွဳလိုန်ဂှ် ပိုဲစန်ဒက်ဏောၚ်” ဖုၚ်မျာတ်ဟာန် ဂးရ။
ပ္ဍဲအစဳဇန် တရဴလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike ဏံဂှ် သၟာကွဳလိုန် ၜိုတ် ၁၅ တလ လိုန်အာကွဳလိုန်ဏောၚ် ဒှ်တုဲ ဒးလုပ်ကွာန် မူစိကွာန်ရောဂှ် ဟွံတော်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ရ။ ဗီုဂပ်ဝ် ဒးရးဂှ် လုပ်အာတုဲ ဟီုဓရီု သဳ်ကၠဳအာဏောၚ် ဂးရ။

ယဝ်လိုန်ကွဳလိုန်မ္ဂး ယဲကောန်တၟံ၊ ယဲခယျာဍာတ်၊ဆီဍာတ်ဂှ် စဵုဒၞါမာန်ဏောၚ်၊ ခရိတ်ဒက အိုတ်သာ၊ ဟိုတ်နူ ဟွံဒးစကာ ကၠေၚ်ဍေန် ကၠေၚ်ဓါတ် ဒဳဇြေဝ်တံဂှ်ရ အရာဗဂိုဟ်ပြောဟ်ပ္တိတ်ယက် ကာဗောန်မဝ်နံက်သာ် အောန်စှေ်အာဏောၚ်၊ရမျှာၚ်ညာန် ဟွံသာယေန်ပ္ဍဲကတောဝ်ဂှ်လေဝ် အောန်စှေ်ဏောၚ်တုဲ ဍေံက္လေၚ်ပခိုဟ်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ပရေၚ်ဝေါဟာမၞိဟ် ကဵု သဘာဝ နွံမံၚ်ဗွဲဝုတ်ဒိုဟ် ပိုဲတံဏောၚ်” ဂကောံ လိုန်ကွဳလိုန်ဏံ ဒုၚ်ကေတ်လဝ် သာ်ဂှ်ရ။

အဓိက ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဂကောံ Green Bike ဏံဂှ် ပ္ဍဲဒေသမွဲမွဲ ကလောန်ပြဝ မလေပ် ဇီုကပိုက် ထၟတ်ဒွံ သဘာဝ ဗွဲဝုတ်ဒိုဟ်ပိုဲ နွံကၠုၚ်မ္ဂး ဂကောံဏံ ပြာပ်အာဒဵုစိုပ် ဒၞါဲဂှ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ တေံ ပံၚ်ကဵု ဂကောံ ပ္ဍဲဒေသထဝါဲတေံတုဲ အာစိုပ်လဝ် ဒေသကိုန်အစဳဇန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကေုာံ နှေဟ်ဍာ်ဇြိုဟ်ထဝါဲတေံ ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: