ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂကောံလိုန်ကွွဳလိုန် Green Bike စှေ်စိုတ် သ္ပသမ္တီ ကုနဲကဲပရေၚ်စန်ဒက် သၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ်

ဂကောံလိုန်ကွွဳလိုန် Green Bike စှေ်စိုတ် သ္ပသမ္တီ ကုနဲကဲပရေၚ်စန်ဒက် သၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

ရန်ကဵု သွက်ဂွံထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲ သဘာဝ ဗွဲဝုတ်ဒိုဟ်တုဲ ဂကောံ Green Bike မချဳဒရာၚ်မံၚ် နကဵုပရေၚ်လိုန်ကွဳလိုန် ဍိုက်ဂေတ်စိုပ်အာ
ဒေသမန်ကဵု တနၚ်သဳတေံဂှ် ညးတံဂွံဆဵုကေတ် နဲကဲ ဗီုသၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ်တံ စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဇၟာပ်ပ်ဒေသ ဍုၚ်မန်ဗၟာဏံ နဲကဲပရေၚ်စန်ဒက် ထေက်ကဵုသ္ဒးနွံ ညံၚ်ရဴပ

ရေၚ်စန်ဒက် သၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ်တံကီုဏောၚ် သာ်ဝွံ ညးက္ဍိုက်ပ်မွဲတလ ကဝ်တိတ်နာၚ် နူဂကောံလိုန်ကွဳလိုန်ဂှ် စှေ်စိုတ် ဟီုသ္ပသမ္တီရ။

“ သၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ် က္လေၚ်စန်ဒက်လဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ခိုဟ်ကွေံကွေံ၊ ဗီုနဲကဲဍေံတံစန်ဒက်ဂှ် ထေက်ကဵုသ္ဒးနွံ ပ္ဍဲအလုံဒေသ ဍုၚ်မန်ဗၟာဏံဏောၚ်။ ဇၟာပ်ဍုၚ် ဇၟာပ်ကွာန် နွံမာန်မ္ဂး ခိုဟ်ကွေံကွေံရ” သာ်ဝွံ ကဝ်တိတ်နာၚ် ဂးရ။

ဒေသအၚ်ဒၚ် နွံပ္ဍဲဂတှေ်ဒဵုဖါလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန်ဂှ်ဝွံ ဒှ်ဒေသ ဒးဒုၚ်စၚ်လဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ရုၚ်စက်ပၟတ်ဇြဟတ်ဓါတ်လလဳ မဒဳနကဵုပၟတ်ချးတၟံတုဲ၊နူကဵုသၟတ်တံ ဗွဲမညဳသာသၟဟ်န် စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်တုဲ ကိုန်အစဳဇန် ညံၚ်ဂွံဒိုအ်ဒေၚ်ဂှ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဒ္စဵုဒ္စးမံက်ကၠုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်နမတ်၊ တၠုၚ်လအာ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဒေသလေဝ် ပကောံပကေဝ် ဓမံက်ထ်ၜးမာန်ကၠုၚ်၊ ဖန်ဇန်လဝ် သီုအရၚ်ဂွံတဵုဗဒှ် ဂြိုပ်ကရး သာ်ဝွံ ရဲဂကောံလိုန်ကွဳလိုန်တံ ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် သၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ် နလၟေၚ်ကလောန် မပ္တံသာ်တံဂှ်တုဲ ဟီုဂးထိုၚ်သး သ္ပကၠုၚ်သမ္တီရ။

“ပိုဲကဵုဇြဟတ် ကုဍေံတံ ဍာံဍာံရ။ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်ဗၟာဏံ ဍေံတံအဆံၚ်သၠုၚ်အိုတ်ရ၊ ကုမၞိဟ်ပိုဲတီ ဂကောံပိုဲတီဂှ် ညံၚ်ဂွံကၠုၚ်လ္ၚတ်အဏံဂှ် ပိုဲဟီုဏောၚ်၊ ပိုဲထဴဏောၚ်” ကဝ်တိတ်နာၚ် ဂးရ။

ဂကောံ Green Bike ဏံဂှ် ကောန်ဂကောံညးတံ ၈ တလ၊ နူကဵုရေဝ်လေဝ် ဗက်ကရောံဂှ် ၜါတၠကီုတုဲ သီုဖ်အိုတ်မၞိဟ် ၁၀ တလ ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ မံက် ဖါနူဂယး စတိတ်နူ ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ၜိုတ်ဒေါဝ်တၚ္ၚဲ နူကဵုရေဝ် ညးတံ အာစိုပ်ဒေသဖာလိန် ဆဵုဂဗကဵု ရဲဒေသဖာလိန်တုဲ ဟီုဂးကဵုဇြဟတ် သီုသဳကၠဳကိစ္စ ပရေၚ်သဘာဝ ဝုတ်ဒိုဟ်တံရ။

သၟတ်ဒေသမွဲတလ မိသိုက်သြန်(က)မိသဳရိဥု ဂှ်လေဝ် ဂကောံ Green Bike ကၠုၚ်စိုပ်ဒေသပိုဲတုဲ ဟီုဂလာန်ကဵုဇြဟတ်ဂှ် မိပ်စိုတ် တၚ်ဂုန်ဗွဲမလောန်ရ၊ သွက်ဂွံမၚ်မွဲအာ ပရေၚ်သဘာဝ ဗွဲပွဳပွူဏံဂှ်လေဝ် အရာပံၚ်ကၠောန်ဂွံဂှ် ပံၚ်ကၠောန်အာ မွဲစွံကီုဏောၚ် မိသိုက်သြန် ဂးရ။

ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike (AK)
ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike (AK)
ဂကောံ Green Bike ဝွံ ပ္ဍဲဂၠံၚ်ညးတံ ဍိုက်အာကွဳလိုန်ဂှ် လုပ်စိုပ်မွဲမွဲကွာန်မ္ဂး ဆဵုကဵုကောန်ကွာန်တံတုဲ ဟီုဓရီုတက်ကျာ သဳကၠဳပရူ ဂုန်ဖဵုလိုန်ကွဳလိုန်၊ ပရူ ဗီုလဵုသ္ဂောံမၚ်မွဲ ထိၚ်ဒက်အာ သဘာဝပွဳူဂှ် ညးတံ သဳကၠဳသၚ်ရိုဟ်လဝ်ရ။

“ ညးညးအဲအဲ ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်လိုန် ကွဳလိုန်ပၠန်ဂှ် ပိုဲကဵုဇြဟတ်၊ လၟုဟ်မ္ဂး အရာပ္တိတ်ကာဗန်ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ယျ၊ ဍိုက်ကွဳလိုန်တှေ် ဓါတ်ကာဗန်ဂှ် က္လေၚ်အောန်စှေ်အာဏောၚ်၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်ခိုဟ်တိုန်ဏောၚ်၊ ပိုဲ စကာကၠေၚ်ဓါတ်၊ ဒဳဇြေဝ်အောန်စှေ်တှေ် သြန်ပိုဲလေဝ် ဍေံတိတ်အာနူပိုဲ အောန်စှေ်ကီုဏောၚ်” ဂှ် ကဝ်တိတ်နာၚ် ဂးရ။

ဂကောံ Green Bike ဝွံ ညးတံစချဳကၠုၚ် ပရေၚ်လိုန်ကွဳလိုန် နူသၞာံ ၂၀၁၀ တေံရတုဲ၊ ဒေသမွဲမွဲ အရာဇီုကပိုက် ပလီုပလာ် သဘာဝပွဳပွူနွံမ္ဂး ညးတံပြာပ်အာ နကဵုကွဳလိုန်တုဲ ဟီုသၚ်ရိုဟ် ကဵုဇြဟတ် သဳကၠဳကၠုၚ် ပရေၚ် ဗီုဂွံမၚ်မွဲ ထိၚ်ဒဝ် သဘာဝ ဝုတ်ဒိုဟ်တံရ။

ဂကောံဝွံ ညးတံ ကေၚ်အာချဳဒရာၚ်လဝ် နကဵုကွဳလိုန် ပ္ဍဲဍုၚ်ပြန်၊ ဍုၚ်တြေံ သရေခေတ္တရာ၊ ထွာဲ၊ တံၚ်ဂျဳ၊ ပေန်လံၚ်၊ ပံၚ်လံၚ်၊ ဖေဝ်ခုံ၊ မျေတ်ဇြုၚ် တေံကီုတုဲ ကုရဲဝါသနာတုပ် နွံကဵုစိုတ်ဓါတ် မိက်ဂွံမၚ်မွဲ သဘာဝ ပွဳူတံဂှ်လေဝ် ပံၚ်တောဲကၠုၚ်ကီုရ ဂကောံ Green Bike ဂး။

တရဴအလန်ဏံဂှ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ ညးတံ စတိတ်နူ ဇြပ်ဗု ရးမန်ဏံ ဍိုက်လိုန်အာ ဒဵုကဵုကြုၚ်မြာၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတနၚ်သဳတေံတုဲ တရဴညးတံ အိုတ်အာ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄ ဏံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: