ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်သဝဏ် သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါ

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်သဝဏ် သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါ

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၂) ဏံ လိက်သဝဏ် နူဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌဗော် NLD
ပလံၚ်ဗ္စိုပ် သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါအဆံၚ်ဗဟဵုဂှ်
စိုပ်ကၠုၚ်တုဲရ ကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် အဆံၚ်ဗဟဵုဂးရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် အဆံၚ်ဗဟဵုဏံ ဗှ်ထ်ၜးသီုလိက်သဝဏ်
ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကီုဏောၚ်တုဲ ပ္ဍဲအဆံၚ်ကွာန်၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် တံလေဝ်
မိက်ဂွံဗှ်လိက်သဝဏ်ဏံကီုမ္ဂး နူမုက်လိက် လပှ်ကျာ မွဲတဆံၚ်
တံၚ်ဗှ်ကေတ်ဂွံဒၟံၚ်ကီုရဂှ်လေဝ် နာဲတၠညး ဒုဥက္ကဌ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါ ဟီုရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏံ လိက်သဝဏ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ် စိုပ်ကၠုၚ်ကၠာအိုတ်
ပ္ဍဲကမ္မတဳပိုဲဏံရ။ နူသမ္မတလေဝ် သွက်ဂွံပလံၚ်နၚ် လိက်သဝဏ်နွံမံၚ်ကီု ဂးလဝ်ရ။
လိက်သဝဏ်တံဏံ ပိုဲအာတ်လဝ် သွက်အဆံၚ်ဗဟဵု သၟးကီုလေဝ် ပ္ဍဲအသေအဟာန်
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဒေသတၞဟ်ဟ်တံ နွံပၟိက်မိက်ဂွံဗှ်ကီုမ္ဂး ဗှ်မာန်”
နာဲတၠညးဂးရ။

တၞးချာဲလိက်သဝဏ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (Mehm Ponnyar Ong)
တၞးချာဲလိက်သဝဏ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (Mehm Ponnyar Ong)
ဗှ်ရံၚ် တၚ်ရန်တၟံ အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါဏံမ္ဂး ပ္ဍဲတၚ်
မရနုက်ကဵု (၃) ဂးလဝ်ဂှ် “သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်
ဗိုန်န်ဗတ်တ် သီုကဵု သ္ဂောံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဝှဒ္ဒရဴ မဍာံစၟတ်
မၞုံကဵုတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် အခေါၚ်အဆံၚ်တုပ်၊ အခေါၚ်ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်ကေတ်တ်ဂှ်
ဂစာန်အာရောၚ် တၚ်ရန်တၟံနွံတဴသာ်ဏံကီုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်” ရဴဝွံ
ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်သဝဏ်ညးရ။

ပ္ဍဲအခိၚ်ပၟိက်ဇၞော် မဂါံကၠောံဒၟံၚ် ကာလအပြံၚ်လှာဲဏံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ
စွံလဝ်တၚ်ရန်တၟံ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဝှိဒ္ဒရဴဇေတ်တ်ဟီုဂှ်
ဒှ်တဴဒြဟတ်စိုတ်ကွေံကွေံရဂှ်လေဝ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဂးလဝ် ပ္ဍဲလိက်သဝဏ်ဂှ်
ကီုရ။

သွက်သ္ဂောံဂွံ လိက်သဝဏ် နူသမ္မတတိၚ်သိၚ်ကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ် နူကဵု
ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၉) တေံရ ကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ၆၉ ဝါ အဆံၚ်ဗဟဵုဏံ
ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက် အာတ်မိက်လဝ်နွံ ရဴဝွံ ညးလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် ဂကောံကမ္မတဳ
ဂှ်ဟီုရ။

အသေအဟာန် မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါ အဆံၚ်ဗဟဵုဝွံ
ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၄ ဏံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပအာ ပ္ဍဲကွာန်ကလအ် ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်
ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: