ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂကောံဒမၠမန် က္ဍိုပ်အလောန်၊အသိုၚ် မချဳဒၟံၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံ စဳဇန်မံၚ်သွက်ဂွံဖျေံလွဟ်

ဂကောံဒမၠမန် က္ဍိုပ်အလောန်၊အသိုၚ် မချဳဒၟံၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံ စဳဇန်မံၚ်သွက်ဂွံဖျေံလွဟ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

ဂကောံဒမၠ အလောန်ကဵုအသိုၚ် ကောကဵုဒေံၜါ က္ဍိုက်ပ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် ပ္ဍဲဒေသရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးမန်ဂှ် ခြာဟွံလအ် လုပ်ဖျေံလွဟ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ လၟုဟ်စဳဇန်မံၚ်ဖိုဟ် ရဲဒေသတအ်ဟီုရ။

ဗီုဒုၚ်ပၠောပ်နၚ် ဂကောံဒမၠ က္ဍိုပ်အလောန်ကဵုအသိုၚ် နကဵုကွဳစက် (Janu Mon)
ဗီုဒုၚ်ပၠောပ်နၚ် ဂကောံဒမၠ က္ဍိုပ်အလောန်ကဵုအသိုၚ် နကဵုကွဳစက် (Janu Mon)

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၃ ၊ ကွဳစက် နူကဵုၝောံဒပ် ကောပ်ကာဲပရေၚ်လဝေၚ်ပၞာန် (စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ် အာစိုပ်ကွာန်ဟံၚ်ဂါံ အာမၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပါၚ်ကွာန် ဂၠံၚ်အာကဵု ကျာ်ဒဵုလၟကလအ် (ကျာ်မၚ်မဠအ်) တေံတုဲ ဒုၚ်နၚ် ဂကောံ အလောန် အသိုၚ်က္ဍိုက်ပ် ဒြဟတ်ၜိုတ် ၁၅ တလ ရဴဝွံ ညးဇၞော်ကွာန်ဟံၚ်ဂါံ ဟီုရ။

နာဲအေန် ညးဇၞော်ကွာန်ဟံၚ်ဂါံ ဂှ် “တ္ၚဲဏအ်ဖါနူဂယး ၜိုတ်ဒ္စါံနာဍဳကဝက် ကွဳစက် ၆ မ နူၝောံဒပ် စကခ စိုပ်ကၠုၚ်ကွာန်၊ကော်အဲကဵု ညးက္ဍိုပ် ပၞာန်မၚ်ကွာန်တုဲ အာမၚ်ဒုၚ်တၠုၚ် က္ဍိုပ်အလောန် ကဵု အသိုၚ် ကောံကဵုဒေံ ပ္ဍဲတၞုၚ်ကွာန်” သာ်ဝွံဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

အသေအဟာန် လုပ်ပအပ်လွဟ်ဂှ် တ္ၚဲလဵုဒှ်ဍာံ တီဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ကီုလေဝ် တ္ၚဲဟွံလအ်ရ၊ ထေၚ်ကေတ်တှေ် ပေါဲဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲ ဌာန်ဂအုပ် စကခ ၁၉ ရ ဒှ်မာန် နာဲအေန် ဂးရ။

ကောန်ဒေသ ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ မွဲတလ အယုက် ၆၁ ဂှ် “မွဲအယုက်အဲ ပ္ဍဲဒေသဏအ် လွဟ်သ္ၚိတ်အာ ဟွံမွဲ မွဲလှေ်။ လၟုဟ်တှေ် လွဟ်သ္ၚိတ်ဍာံဍာံရဏောၚ်ထေၚ်” ဂးရ။

ဂကောံဒပ်ဒမၠ မချဳဒၟံၚ်ပ္ဍဲရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတအ်ဂှ် တုဲကၠုၚ်တေံ တံၚ်မၞိဟ်ဏောၚ်၊ ဗက်သြန်ဏောၚ် ကၠောန်ကၠုၚ်ပွဒမၠ ဗီုဗီုတအ်ဏအ်တုဲ ကာလ ဍေံတအ်ဖျေံလွဟ်တုဲမ္ဂး ဂကောံဍေံတအ် သွက်ဂွံတန်တဴအာ အဓာန်ဂတ ဗီုလဵုဖန်ပၠန်ရောဂှ် ဒးမၚ်ရံၚ်ဏီ ညးဂးရ။

ပ္ဍဲဂကောံ အလောန် အသိုၚ် မၞိဟ်ၜိုတ် ၁၅ တလဏအ်ဂှ် နာဲလှိၚ် (ကောအဗေန် မလုပ်ဖျေံလဝ်လွဟ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ တေံဂှ် ) လေဝ် ပါကၠုၚ်ကီု ဂွံတီကေတ် နူရမျှာၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရ။

ဗီုဏအ်ကီု ပ္ဍဲဂိတုမေ ၆ တုဲကၠုၚ်ဏအ် ဂကောံဒမၠ က္ဍိုပ်မန်ဆာန် မချဳဒရာၚ်မံၚ် ပ္ဍဲအကြာ ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုဂှ်လေဝ် နကဵုဒြဟတ်မၞိဟ် ၁၈ တၠ၊ လွဟ် ၁၂ ဇကိုအ် လုပ်ဖျေံလဝ်လွဟ် ပ္ဍဲတံဒပ် ခမရ ၂၈၀ တုဲကၠုၚ်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: