ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / တိရာန်လဝ်သွက်ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်တိဗုတ်တံဂှ် သ္ဂောံကလေၚ်ကဵု ဒှ်ဟွံမာန် ဂး

တိရာန်လဝ်သွက်ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်တိဗုတ်တံဂှ် သ္ဂောံကလေၚ်ကဵု ဒှ်ဟွံမာန် ဂး

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်တိဗုတ် သွက်ဂွံသိုၚ် ပ္ဍဲအကြာ ကွာန်ကံဒုန် ကံပၞဟ် ကဵု ကွာန်မွဲဂြဝ် ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဆက်သိုၚ်အာရောၚ်ဒှ်တုဲ တိဗ္ၚရာန်ဂွံလဝ်တုဲတုဲတံဂှ် သွက်ဂွံကလေၚ်ကဵုတၠဍေံပၠန်ဟီုဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ရောၚ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၈ ဂှ် ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူကမ္ပဏဳ June Cement Industry Ltd. ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ကာလလၟုဟ်ဏံ သ္ဂောံဂွံတိ သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တိဗုတ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဌာနမဆေၚ်စပ်တံဣရ၊ အခေါၚ်စကာတိ စှေ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴ ကမၠောန်သိုၚ်ခၞံရုက်စက်ဂှ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်သဵု ဒါရာ်တာ ကမ္ပဏဳ June ဂှ် ဟီုရ။

ဗီုပဠေဝ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် ကမ္ပဏဳ June Cement Industry Ltd (MNA)
ဗီုပဠေဝ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် ကမ္ပဏဳ June Cement Industry Ltd (MNA)
“သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်ဂှ်တှေ် လအ်မံၚ်ဏီ။ ဆဂး တိတံဏံ ရာန်လဝ် နကဵုပရဝ်ဂျေတ်ဏောၚ်တှေ် နူဝါဒိတေံရ ဂွံလဝ်အခေါၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ကမၠောန်ဏောၚ်၊ သွက်ဂွံ ကလေၚ်ကဵုဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်လေဝ်၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ကမၠောန်ဂှ် ဍေံဆက်အာမံၚ်ဏောၚ်လေဝ်” ရဴဝွံ ဥူမျေအ်သဵုဂှ် ဂးရ။

သွက်ကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်တိဗုတ်ဏံ နူကမ္ပဏဳ June ဒးကေတ်တိ ဗၞတ် (၁၄၀၀) ဨကရောၚ်တုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂွံလဝ်တိဝါဗ္ၚ ၜိုတ် (၇၀၀) ဨကဂှ် နူကၠာဟွံစိုပ် သၞာံ ၂၀၁၀ တေံရ ရာန်ကေတ်လဝ် နူရဲဗ္ၚ ကွာန်မဂြဝ် ကေုာံ ကွာန်ကံဒုန် ကံပၞဟ် ဒေသဒဵုသာဲ တံရ။

ပ္ဍဲပွဳပွူဒေသ ဒဵုသာဲဏံ အခေါၚ်ထပ်သိုၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်တၟိ မွဲတ္ၚဲတိတ်ဗၞတ် (၅) လ္ၚီတာန်ဂှ် ကၠာအယုက်အလဵုအသဳ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် ဟွံအိုတ်က္ဍၚ်ညိ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၅၊ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် နူကမ္မယှေန် ပရေၚ်ဓလိုက်တံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (MIC) ကဵုလဝ်အခေါၚ် ကုကမ္ပဏဳ June ဏံရ။

ဟိုတ်နူ ထပ်သိုၚ်ရုၚ်စက် တိဗုတ်တၟိ (ကမ္ပဏဳ June ) မွဲမပၠန်ဂှ်ရ ကောန်ဒေသ ဒဵုသာဲတံ ဟွံဒးဂၞပ်တုဲ ကိစ္စဒ္စဵုဒ္စး ကိုန်အစဳဇန်ဂှ်ကီု၊ ကိစ္စကမ္ပဏဳ ရာန်ကေတ်လဝ်တိဝါဗ္ၚ နူကောန်ဒေသတံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံ ကလေၚ်ပၟပ်ကဵုတၠဍေံကီု သာ်ဝွံ ကောန်ဒေသ ဒဵုသာဲ မၞိဟ် (၁၈၇၃) တၠတံ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာၚ် ၁၁ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်လိက် ကုသမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် ကေုာံ ဂကောံအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် သီုကဵုဂကောံ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်တံရ။

“ ရုၚ်စက်ဍေံတံဂှ် ဆက်ကၠောန်ဟာ၊ တိဝါဗ္ၚ ဍေံတံရာန်ကေတ်လဝ်ဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ကဵုမဏီဟာ၊ နူပိုဲပ္တိုန်ဏာလိက်တုဲ ဒဵုလၟုဟ် မုဟွံတၟေၚ် မုလေဝ် ဟွံဟီုကၠုၚ် မွဲသာ်ဏီပုဟ်” နာဲထောန်ကျဳ ကောန်ကွာန်မြွဲဂဝ် ဂးရ။

ကာလလၟုဟ်ဏံ ပ္ဍဲပွဳပွူ ကွာန်ကံဒုန် ကံပၞဟ် ဒေသ ဒဵုသာဲဂှ် ရုၚ်စက်တိဗုတ် ကမ္ပဏီ MCL ပ္တိတ်တိဗုတ် မွဲတ္ၚဲ (၅) လ္ၚီတာန် ဂှ်လေဝ် သိုၚ်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ဟိုတ်နူဗဂေတ်စက် နကဵုချးတၟံဂှ်ရ ကောန်ဒေသတံ ဒ္စဵုဒ္စးမံၚ်ဖိုဟ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: