ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ရဲဒြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်စိုပ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီု

ရဲဒြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်စိုပ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီု

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲတ္ၚဲဂျာန်နဝါရဳ ၁ မံက်ဂှ် ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ဍုၚ် ကေုာံ သၟတ်ဂမၠိုၚ်တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ-ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Talk) ပ္ဍဲရုၚ် MICC-2 ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံတုဲ ရဲဒြဟတ်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်အာစိုပ် ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ဟီုပ္တိတ်ရ။

“ပ္ဍဲသၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဒြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဇၞော်ကွေံကွေံဏောၚ်၊ ဒှ်သၞောတ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်၊ ဒြဟတ်ဇၞော်ခ္ဍၚ် နကဵုသမ္တီတီတာလျိုၚ်ဂှ် ဒးစကာဒြဟတ်ဏံဂၠိုၚ်ခ္ဍၚ်ရ၊ ရဲဒြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ဍုၚ်ဂှ် အာစိုပ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်ဏောၚ်၊ ရဲဒြဟတ်ဍောတ်တ်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်တှေ် အာစိုပ်ဒဒိုက်ဍောတ်တ်ဓဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ဍုၚ် ဟီုပြံက်စုတ်ဏာ ပ္ဍဲဂလာန်အုပ်နိဂီုရ။

ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ သၟတ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် (Myanmar State Counsellor Office)
ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ သၟတ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် (Myanmar State Counsellor Office)
ပ္ဍဲဝိုၚ်သဳကၠဳတက်ကျာ ပရူပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Talk) ဂှ်ဝွံ သၟတ်မပစၞးကဵု တွဵုရး/ရးဒေသဇၞော်ဂှ် ၁၆ တၠ၊ သၟတ် စၞးညးခန္ဓကာယဟွံခံၚ်တံဂှ် ၁ တၠ၊ သၟတ်စၞးညးဗြဴဂှ် ၁ တၠ ကေုာံ ဝန်ဇၞော်ကေုာံဒုဝန်ဇၞော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်၊ ရဲဂကောံ ကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတအ် တိုန်စိုပ်အိုတ်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲဌာန်ဗလးရုပ်ရမျှာၚ်ဗၟာ MRTV ကီု၊ ပ္ဍဲ Facebook မုက်လိက် Myanmar State Counsellor Office Page ဂှ်ကီု ဗလးပ္တိတ်ပရိုၚ်တိုက်ရိုက် (Live) တုဲ သီုကၠောန်လဝ်အစဳဇန် သၟာန်သှ်လ္တူဂၠးလပှ်ကျာ (Online) ကီု ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဆက်တုဲ ပေါဲပၞာန် ညံၚ်ဂွံဒေံါဂှ် ဒးဟီုကဵုဂၠိုၚ်ၚ်ရောၚ်၊ သွက်ရဲကတောဝ်ဍိုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ကညာၚ်ဟီုထတ်တ် မွဲဏှေံမွဲဏှေံမာန်ရောၚ် ညးတံ မိၚ်မာန်တှေ် ဒးဟီုကဵုထတ်တ်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏါ ကုသၟတ်တံနွံပၠန်ရ။

“ပေါဲဗီုဗီုဏံ စၞးဒးကၠောန် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ် ပ္ဍဲဒၞါဲသၟတ်တံပါလုပ်ဂၠိုၚ်ၚ်မာန် ညံၚ်တွဵုရးကဵု ရးဒေသဇၞော်တေံဂှ် မိက်ဂွံကဵုကၠောန် ဂၠိုၚ်ၚ်၊ တုဲပၠန် မိ (ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ) မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ် သီုကဵုဂအုပ်ဒပ် (ကာချုပ်) လေဝ် လုပ်ဂဇအ်ကီုတုဲ ယဝ်ကၠောန် အစဳဇန် သၟာန်သွဟ် ကေုာံပိုဲတံမာန်မ္ဂး ဒှ်ပေါဲသဳကၠဳ ဍိုက်ပေၚ်ကဵုအဓိပါယ် ဍိုက်ပေၚ်ကဵုရှ်သာဏောၚ် အဲပတှေ်ကေတ်ရ” သာ်ဝွံ သၟတ်မွဲတၠ နူရးမကွေ ဟီုရ။

ဗီုဂှ်ကီု သၟတ်မွဲတၠ ဟီုဓရီု မိက်ဂွံဂွံၜိုဟ်လလံဍုၚ်မ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဒးနွံသၟဝ်အမိၚ် အလဵုအသဳရောၚ်ဂှ် နကဵုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဗဂါဲဏာလ္ပာ်ပရေၚ်ပဠေဝ်သၞောဝ်ဥပဒေဍုၚ်တုဲ ယဝ်ပြံၚ်လှာဲ နကဵုနဲ ညးဍုၚ်ကွာန် ညံၚ်ဟဂွံဒးဂိ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ဒဒိုက်ဂှ်မ္ဂး ဒးကေတ်အခိၚ်ဏီရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်ဟီုဂးဏာ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဝိုၚ်သၟတ်တက်ကျာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Talk) ဏံဂှ် ဒှ်အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်တုဲ သၟတ်သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ဂှ်လေဝ် နူအလဵုအသဳရ ရုဲဘိက်လဝ်တုဲ ညးစၞးသၟတ် နူတွဵုရးကချေၚ်၊ ကယျာ ကေုာံ ချေၚ်တံဂှ် တိုန်စိုပ်ဟွံဂတာပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: