ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / အလဵုအသဳရးတၞၚ်သဳ ကေုာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ဗော်ကရေၚ်KNU တံ သဳကၠဳပရေၚ်လလံတိဍာ်ရောၚ်

အလဵုအသဳရးတၞၚ်သဳ ကေုာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ဗော်ကရေၚ်KNU တံ သဳကၠဳပရေၚ်လလံတိဍာ်ရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

တိဍာ်ဒေသရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ သ္ဂောံၜိုန်သိုဟ်တန်ကြန်ကီု ဂကောံရပ်လွဟ်မွဲစွံတံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပန်ရၚ်သ္ကံကီု ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၂၅ ဏံမ္ဂး ဂကောံအလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ ကေုာံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP သီုကဵုဗော်ကရေၚ် KNU တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳရၚ်သ္ကံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲ ရုၚ်အလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ၊ ဍုၚ်ထဝါဲရောၚ်တုဲ ညးတာလျိုၚ် အဆံၚ်ခရိုၚ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်ကရေၚ်ကေအေန်ယူတံ အာတိုန်ရောၚ် ဂးရ။

လိက်လလောၚ်တြး ခရိုၚ်ထဝါဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (Copy)
လိက်လလောၚ်တြး ခရိုၚ်ထဝါဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (Copy)
“မၞိဟ်ဘိက်ဂှ် ဂကောံအလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ၊ အဓိကဂှ် ရန်ကဵုပဋိပက္ခလွဟ် က္တဵုဒှ်မံၚ်ကာလလၟုဟ်ဏံဂှ်တုဲ ကိစ္စတိဍာ်ညံၚ်ဂွိုအ်က္တံၚ်က္တဴဂှ် ညးတာလျိုၚ် ၜါလ္ပာ်တံ သဳကၠဳရောၚ်” သာ်ဝွံ ပဒဵုသဝ်ဝေန်ခါၚ် ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ဗိက်-ထဝါဲ နူဗော် KNU ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ရဲဗော်ကရေၚ် KNU ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ပဟိုတ်ကဵုကိစ္စတိဍာ်တုဲ နူဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၀၁၆ စဵုကဵု ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၁၇ ဂှ်မ္ဂး ပန်ပှော်ညးသ္ကံ ဂွံဗၞတ် (၄) ဝါဣရတုဲ ဒးဘဲလွဟ်လေဝ် နွံကၠုၚ်ကီုရ။

မဟာမိတ်ဘဝတုပ်ရၚ်သ္ကံ တန်တဴညံၚ်ဂွံသၟဟ်န်ရၚ်သ္ကံကီု၊ ကေတ်ခန်လ္ၚတ် ရိၚ်ၚ်က္တၚ်ၚ် အတိက်တေံကီုတုဲ ညံၚ်ဟဂွံဆက်ဒှ် ပဋိပက္ခလွဟ်ဂှ် ဂစာန်ပရေပရံၚ်အာ နကဵုနဲဆဵုဂဗသဳကၠဳရၚ်သ္ကံရောၚ် နူခရိုၚ်ထဝါဲ (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးမွဲတၞး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၂ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

“ပိုဲကဵုပိုဲ ဆက်ဒှ်ပေါဲဗ္တိုက် ဆက်ပန်မံၚ်ညးသ္ကံ ဗီုဏံရတှေ် အကာဲအရာဂတတေံ ပရေံကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ အကြာမွဲဂကောံကဵု မွဲဂကောံ လညာတ်ဟွံတုပ်မံၚ်တံ၊ ခက်ခိုအ်မံၚ်ညးသ္ကံတံဏံဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဂၠာဲသွဟ်မ္ဂး ပြေပြံၚ်အာမာန်ရောၚ် စှေ်စိုတ်” သာ်ဝွံ နာဲအေက ဥက္ကခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ဂကောံအလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ၊ ညးတာလျိုၚ်အဆံၚ်ခရိုၚ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ကရေၚ် KNU တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကိစ္စတံဏံမ္ဂး ဂွံသွဟ်မာန်ရောၚ် နာဲအေက ဂးရ။

အဃောဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၆ တေံလေဝ် ညးတာလျိုၚ်ခရိုၚ်ၜါလ္ပာ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ကေအေန်ယူတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ဍာ်တူ (ရာဖူး) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတုဲ ဒပ်အပ္ဍဲဒေသဍာ်ဗု ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပဋိပက္ခလွဟ်ပၠန်ဂှ် မွဲမွဲလ္ပာ် ညးတာလျိုၚ်ဒေသ (၃) တၠက္ဍိုက်ပ်တုဲ ပံက်လဝ်ဂကောံဆက်ဆောံ မွဲကီုရ။

ဒၞါဲဒှ်ဒၟံၚ်ပဋိပက္ခလၟုဟ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး/ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံအလဵုအသဳ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ တေံဂှ် ဒေသကၞောတ်ကြုၚ်ကၚ်ဏံ နူဒပ်အလဵုအသဳ သ္ပလဝ်သမ္တီဒဒှ်ဒ္တန်ဒပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: