ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ ပ္တိုန်လိက်နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ရောၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ ပ္တိုန်လိက်နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဥူ ခြာဟွံလအ် နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀ တ္ၚဲစန်ဏံမ္ဂးဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုကၠတ်ထဝ် ကေုာံသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၈ ရ။

“ ပရိုၚ်ဏံ ဒှ်ကွေံရ။ အဲပရဟ်တုဲဟီုဓမံက်လဝ်။ တ္ၚဲစန်ဏံတှေ် အဲပ္တိုန်ထ္ၜးကုကၠတ်ထဝ်ကဵု သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်” ရဴဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဂးရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဥူ (Internet)
သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဥူ (Internet)
သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဥူ နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ဂှ်ဆတာလျိုၚ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်သၟးဟွံသေၚ်၊ နူတာလျိုၚ်ဌာနဝန်ဇၞော်(စည်ပၚ်) ၊ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံတံဂှ်လေဝ် နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်(မွဲတဲ) ဓဝ်ရောၚ်
ဂးရ။

ပရိုၚ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ဂှ် နူဂိတုတုဲုတုဲကၠုၚ်တေံရ ပရိုၚ်မံက်မံၚ်တုဲ သီုဒးဒုၚ်စၟဳစၟတ်လဝ်ကဵု ဂကောံဥူညာဏ်ဝေန်က္ဍိုက်ပ် နူဗော် NLD ဂှ်ကီုရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဏံ ကၠာညးတေံ ဟဂွံပ္တိုန်ပရိုၚ်နုက်တိတ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ဝှိတ်ဗော်က္ဍၚ်၊ ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၇ ဂှ် ညးတေံကီု၊ဒံက်တာခေန်သိုၚ်ဥက္ကဌဂကောံကေၚ်ကာ တွဵုရးမန်ကီု သီုကဵုဒံက်တာအေဇြာန် ဥက္ကဌ ဂကောံကေၚ်ကာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်ကီု ဆဵုဂဗလဝ်ကဵု ဥူဝေန်ထိၚ် (မလုပ်အဝေါၚ်ဂကောံညးအုပ်ကာ ဂကောံကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ ဗဟဵုဗော် NLD) ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ထဝ် တွဵုရးမန်ကီုရ ဂွံတီကေတ်။

ဆဵုညးသ္ကံသာ်ဂှ်တုဲ နကဵုယၟုမ္ဂး Mi Min Oo မွဲဟာန်ဗီုရုပ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ပ္ဍဲ Facebook “နုက်တိတ်ဣရ၊ တၚ်ဂုန် အလုံညးဖအိုတ်ရ၊ အရာအရာအိုဿီု ဒှ်တုဲ ဒးလီုဂှ် သဘဴဓမ္မတာ” သာ်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဥူမေန်မေန်ဥူဝွံ ဒှ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်မွဲတၠ တိုန်ကၠုၚ်နူဒေသမာဲ လၟိဟ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် နူပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲစကၠောန်ကောံဓရီုအလန်ပထမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ ဂိတုမာတ် ၃ ၊ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် ဒုၚ်ကေတ်သစာ တာလျိုၚ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ပ္ဍဲဂတမုက် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးတုဲ ထ္က်စၟတ်တဲသ္ပစၟတ်သစ္စ ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: