ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂလာန်ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၉ တၚ်ဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ စှေ်စိုတ်ဒုၚ်တဲဗွဲမူရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

ဂလာန်ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၉ တၚ်ဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ စှေ်စိုတ်ဒုၚ်တဲဗွဲမူရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဂကောံကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ PC ကေုာံ ဂကောံမၞိဟ်စၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN တံဆဵုဂဗကောံဓရီု အလန်စတုတ္ထတုဲ ဂလာန် ၉ တၚ် နူ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် နကဵုမူတှေ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ် သာ်ဝွံလလောၚ်လဝ်ပရိုၚ်ရ ဂွံတီ။

ကောံဓရီုအလန်စတုတ္ထ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ(PC) ကေုာံ ဂကောံမၞိဟ်စၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၃ ဖါနူဂယး ၁၀ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲ ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုကလေၚ်သၟဟ်သၟန်ပရေၚ်ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRCP) ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။

 ကောံဓရီု ကမ္မေယှန်ပရၜေိုဟ်လလံ ကေုာံဂကောံ DPN (Hla Maung Shwe FB)
ကောံဓရီု ကမ္မေယှန်ပရၜေိုဟ်လလံ ကေုာံဂကောံ DPN (Hla Maung Shwe FB)

ဂလာန် UNFC တၚ်မရနုက်ကဵု (၃) “ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ၚ်ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုမူမ္ဂး ညံၚ်ဂွံပါလုပ်အလုံညးဖၟိုတ်ဂှ်တုဲ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူသွာၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ,ကၠတ်ထဝ်,ကေုာံဒပ်ပၞာန်၊ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူသွာၚ်ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်၊ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူသွာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မလုပ်သၞောဝ်တံ ကဵုပါလုပ်တုဲ ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံညးစၞးဂမၠိုၚ် နူသွာၚ်တၞဟ်ဟ် ထေက်ကဵုပါလုပ်တံ ပ္ဍဲကဏ္ဍမဆေၚ်စပ်ကဵုညးတံဟေၚ်ရ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်” ဂှ် ဆက်သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်အာ ပ္ဍဲကောံဓရီု က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုအရာသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပၠန်ရောၚ် ဂးရ။

ဗီုဂှ်ကီု ဂလာန် UNFC တၚ်မရနုက်ကဵု (၅) “ စေဝ်ပၞောန် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် မ္ဒးမၚ်မွဲသီုၜါလ္ပာ်တံကီု၊ ဒ္ဂေတ်ဝတ်ဆေၚ်ကဵုဒပ်(CoC) ကေုာံတၚ်ပ္ညုၚ်ကမၠောန် အရာမၚ်ရံၚ်(ToR)တံကီု ကေတ်ပရေၚ်တုပ်စိုတ် ကၠာတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောန်အာ” ဂှ် သွက်ဂွံသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်အာ ပ္ဍဲဂကောံကမၠောန် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဆေၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် ဂှ်ရောၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏံ ဂကောံထေက်ကဵုပါလုပ်တံ သ္ဂောံပါလုပ်မာန်ဂှ် သီုၜါလ္ပာ်ညံၚ်ဂွံလွဳဂစာန်အာ၊ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ်လေဝ် သ္ဂောံတိုန်စိုပ်သဳကၠဳမာန်ကီုဂှ် ဆက်ပ္ညဳအာပၠန်ရောၚ်တုပ်လဝ်စိုတ်နွံကီု သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလလောၚ်ပရိုၚ် ကောံဓရီုအလန်စတုတ္ထ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Commission) ကေုာံဂကောံမၞိဟ်စၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (Delegation for Political Negotiation) ရ။

ဆ္ဂး တၚ်အဓိက UNFC အာတ်မိက်လဝ် ဒပ်ပၞာန်ကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သီုၜါလ္ပာ် ညံၚ်ဂွံလလောၚ်တြး ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ်ကီု၊ ကိစ္စညးသ္ပသက်သဳ နူဍုၚ်သၟာၚ်ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ဂှ်ကီု ဟွံမံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲပရိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ဝွံ ဒံက်တာတေန်မျဵုဝေန် ဥက္ကဌ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (PC) မွဲဟာန်ညးစၞး ၁၀ တၠ၊ နူ DPN ဂှ် ညးက္ဍိုက်ပ် ခူဥူရာ မွဲဟာန်ကောန်ဂကောံ ၄ တၠ၊ ကောန်ရုၚ် ကေုာံကောန်ဂကောံ ‘ဂကောံကဵုအထံက်နဲကဲ’ သီုၜါလ္ပာ်တံ တိုန်စိုပ်သဳကၠဳလဝ် သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက် Facebook ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲရ။

ဂကောံ DPN ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁ ဂှ်လေဝ် ဆဵုဂဗလဝ် ကုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်တုဲ သောၚ်ထ္ၜးကဵု ဂလာန် ၉ တၚ် UNFC ဂှ်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: