ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ သြန်အခေါန်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကံက်ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်ကြန်လဝ်ဂှ်ဏီ

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ သြန်အခေါန်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကံက်ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်ကြန်လဝ်ဂှ်ဏီ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးမန်ဏံ သြန်အခေါန် နူအခေါန် (၅) ဂကူဂှ် ကံက်ဂွံ (၁၂၂.၃) တၟံကၠံတုဲ ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ဏံမ္ဂး ကံက်ဂွံသြန်အခေါန် ဂၠိုၚ်နူကဵုမရန်လဝ် (လျာထားချက်ထက်) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန်ရ။

ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဏံ နူအခေါန်ကမၠောန်ဗၞိက်၊ အခေါန်ဗၞိက်တၟေၚ်နာနာ(အထူးကုန်စည်ခွန်)၊ အခေါန် သြန်လုပ်(ဝၚ်ၚွေခွန်- အခေါန်နူညးမဂွံမပ္တံသြန်ဂိတု)၊ အခေါန်က္ဍိုပ်တဆိပ်(တံဆိပ်ခေါၚ်း-တဆိပ်ပ္ဍဲအရာချုက်လိက်)၊ အခေါန် (အောၚ်ဘာလေသိန်းဆု) တံဂှ် ကံက်ကေတ်အာ (၁၄၂၄၆.၉၉၆) ပြကောဋိကိုဋ်ရောၚ် ရန်လဝ် ဗၞတ်ဂလိုၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် အခါရသၞာံဘဏ္ဍာအိုတ် ဗက်ကံက်အခေါန်ဂှ် က္လိဂွံသြန်အခေါန် (၁၇၄၂၀.၀၃၀) ပြကောဋိကိုဋ်ဒကေဝ်ရ။

ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန်ဂမၠိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် (Internet)
ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန်ဂမၠိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် (Internet)

“ဟီုကဵုတၟံကၠံမ္ဂး ကံက်ဂွံလဝ် ၁၂၂.၃ တၟံကၠံယျတှေ် ပြၚ်အာတၟံကၠံပေၚ်ၚ် (ၜက်အာ ၁၀၀ တၟံကၠံ) ဣရဟီုစဂွံ။ ၜိုတ်ထေက်ကဵုဂွံဂှ် ဗက်ကံက်ကေတ်ပေၚ်ၚ်ဖအိုတ်တှေ် က္လိဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်လဝ်ဂှ်ဏီရ။ အခေါန်သၞာံဏံ ဂွံဂၠိုၚ်နူသၞာံအာတေံဏီ” သာ်ဝွံ ဥူတာန်ဝေန် ဒု သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ ပ္ဍဲအခေါန် ၅ ဂကူဂှ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကံက်ကေတ် ပ္ဍဲကမၠောန်ဗၞိက်ဂှ် သြန်ဒကေဝ် ၅၀၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်၊ ပ္ဍဲဗၞိက်တၟေၚ်နာနာဂှ် ၆၃ ပြကောဋိကိုဋ်၊ ပ္ဍဲညးနွံကဵုသြန်လုပ် (ဝၚ်ၚွေခွန်- အခေါန်သြန်လုပ်) ဂှ် ရ၀၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်၊ ပ္ဍဲအခေါန်တဆိပ်ဂှ် ရ၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်၊ ပ္ဍဲ (အောၚ်ဘာလေသိန်းဆု) ဂှ် ၁၂၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ရ။

ဆ္ဂး ကာလဗက်ကံက်အခေါန် ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာအိုတ်ဏံဂှ် ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်လဝ်ဂှ်ဏီတုဲ ပ္ဍဲကမၠောန်ဗၞိက်ဂှ် ဂွံအခေါန်သြန်ဗၟာ ၆၈၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်၊ ပ္ဍဲဗၞိက်တၟေၚ်နာနာဂှ် ဂွံ ၁၁၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်၊ ပ္ဍဲအခေါန်သြန်လုပ်ဂှ် ဂွံ ၈၂၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်၊ ပ္ဍဲအခေါန်တဆိပ်က္ဍိုပ်လိက်ဂှ် ဂွံ ၈၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်၊ ပ္ဍဲအခေါန် (အောၚ်ဘာလေသိန်းဆု) ဂှ် ဂွံ ၁၂၇၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ် ရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန်တွဵုရးမန်ကီုရ။

ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးမန်ဏံ အခေါန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဟိုတ်နူဟိုတ်နာနာသာ်တုဲ အပ္ဍဲအခိၚ်မကဵုလဝ်အပိုၚ်အခြာဂှ် ပၠောပ်အခေါန်ဟွံမာန်ဏီတုဲ အခေါန်ဂတှ်သှေ် ၜိုန်နွံကီုလေဝ် နွံဂလိုၚ်လဵုဏီရောဂှ် ဟဂွံတော်တၟော်ဏီတုဲ ကေတ်ဟွံဒးဏီ ဥူတာန်ဝေန် ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ အဃောသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တေံ က္လိဂွံသြန်အခေါန် (၁၁၇၄၇.၁၃၈) ပြကောဋိကိုဋ်ဒကေဝ်ကီု ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: