ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ယၟုမ္ဂး ဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္တိုန်တုဲအာဣရ

ယၟုမ္ဂး ဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္တိုန်တုဲအာဣရ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) မစၠောံဆက်လဝ် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ တ္ၚဲဏံဖါနူဂယးပြဟ် ပ္တိုန်စုတ်ထောံယၟုမ္ဂး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်)” တုဲဒှ်အာဣရ ဂွံတီကေတ်။

ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၂၇ ပယျာံဂယးပြဟ် ၜိုတ် ၄ နာဍဳကဝက်ဂှ် ပ္တိုန်ယၟု လ္ပာ်သြၚ်မတ်မလီု-မုဟ်ပန်ဏံကၠာတုဲ အခိၚ်နူဂယးၜိုတ် ၆ နာဍဳပၠန်ဂှ် အာပ္တိုန်လ္ပာ်သြၚ်တ္ကံခၟိုၚ်- ကွာန်မဟေဲတေံရ။

ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) (MNA)
ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) (MNA)

“စနူ ၂၇-၄-၂၀၁၇ နူနူဂယး ၅ နာဍဳတုဲဒဵုကဵုစိုပ် ဗ္တံ ၁၀ နာဍဳဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ တတ်ကၠောံအာကၠုၚ် လ္တူဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂွံဣရရောၚ်။ တွဵုရးမန် ကဵုဂွံဇၞော်မောဝ်ညိ ညးဍုၚ်ကွာန်တံအိုဿီု ကဵုဂွံၜိုဟ်သိုဟ် ဒှ်တသိုက်စိုတ်အိုတ်ညိ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ချူပ္တိုန်လဝ် ပ္ဍဲမုက် Facebook ညးတေံရ။

ၜိုန်ပ္တိုန်ဏာယၟုဒဒန်တုဲကီုလေဝ် တ္ၚဲလဵုသ္ပပေါဲပံက်ဒဒန်ရောဂှ် ဟဂွံသ္ဂုတ်သွာတ်ဏီ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကမ္မတဳချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ် ဟွံဒုၚ်တဲယၟုဏံဂှ် အတိုၚ်စဳဇန်တြေံဂှ်ရ ဆက်ချဳဒရာၚ်အာပၠန်ရောၚ် ဂးရ။

“ကိစ္စဏံ ဗီုလဵုဂွံဆက်ကၠောန်အာရောဂှ် က္လေၚ်ဂ္ဇံကောံဓရီုဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ကဵုဍုၚ်နာနာတံဂှ်လေဝ် ပိုဲပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်တုဲရ၊ အတိုၚ်ယၟုတြေံ “ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်)”ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံစုတ်ကဵုဂှ် ဗက်ကံက်မံၚ် စၟတ်တဲဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံတုဲဏီ” နာဲအံၚ်မန် နူကမ္မတဳချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ကိစ္စကံက်စၟတ်တဲဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန် စပ်ကဵုယၟုဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) စနူအေဗရဴ ၁၃ တေံဂှ် ဆပ္ဍဲတွဵုရးမန်သၟးဟွံသေၚ် ဗက်ကံက်အာ သီုပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်၊ ရးဗဂေါ၊ ရးလ္ဂုၚ်တေံကီုရောၚ်တုဲ လၟုဟ် ဂွံလဝ် ၁ ကိုဋ်ကဵု ၂ ဠက်ပြၚ်တုဲဣရ၊ တုဲမ္ဂး ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံပၠန်ရောၚ်ဂးရ။

ကမ္မတဳချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ်ဏံ သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ နကဵုဇြဟတ်မှာဇန် ဗၞတ် ၃ ဠက်ပြၚ် ဒ္စဵုဒ္စးယၟုမ္ဂး ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၉ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဂၠောဲထ္ၜးဆန္ဒပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဏံ ယဝ်ပြံၚ်စုတ်ယၟု ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ဏောၚ်မ္ဂး ဍေံဒှ်ဒစုတ်ဇလ ပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူသၟးဟွံက ရံၚ်ကဵုဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ၝောံပိုဒ် ၆ (ခ) ဂှ်မ္ဂး သီုဇီုကပိုက် ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဏီဏောၚ်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သီုဗော်ကျဖေါအ် ၁၄ ဗော်တံ ပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြး ပ္ဍဲအေဗရဴ ၅ တေံကီုရ။

အစဳဇန်ကၠောန် ဒဒန်သြန်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဏံဂှ် စကၠုၚ်နူဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၅ ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ်တေံရတုဲ သွက်ဂွံလှာဲစုတ်ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ဂှ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲကၠုၚ်ဏံ အမာတ်ကၠတ်ထဝ် နူဗော် NLD ပၠောပ်ဂလာန် ပါ်မာဲ ဇၞးအာတုဲ သ္ပကၠေံဒ္တန် ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ဏံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: