ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၈ ဂိတု အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပၟတ်တၟးရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန်ဂး

အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၈ ဂိတု အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပၟတ်တၟးရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန်ဂး

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် နွံ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲရ ဟွံဂွံပၟတ်အလဵုအသဳဏီတုဲ ပပ္တံနူတ္ၚဲဏံ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၈ ဂိတု အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒးက္လိဂွံပၟတ် (ပၟတ်ဒးတၟး) ရောၚ် ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၂ မံက် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ပပေါဲဆဵုဗဂ ကုမှာဇန်ကောန်ဍုၚ်ရေဝ် ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်ကျာ်စေတဳဒေါဝ်ဍုၚ်တုဲ ဟီုပ္တိတ်ဏာဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗဂှ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ကေုာံဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန်၊ ဒဝ်တေန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်၊ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ညးယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ဌာန နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီု သီုကဵုမှာဇန်ကောန်ဍုၚ်ရေဝ်တံ တိုန်စိုပ်ရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် သ္ပပေါဲဆဵုဂဗ ကုမှာဇန်ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)
သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် သ္ပပေါဲဆဵုဂဗ ကုမှာဇန်ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)

“တ္ၚဲဏံအဲစိုပ်ကၠုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဂိတုမေ ၁၂ မံက်၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုမေ ၁၂ တေံပၠန်တှေ် ပ္ဍဲကွာန် ၜိုတ် ၁၅ ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာဂှ် ပၟတ်တၟးဏောၚ်။ စနူတ္ၚဲဏံတုဲ ၁၈ ဂိတုပၠန်မ္ဂး အလုံကွာန် နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဏံဖၟိုတ် သီုကဵုလ္တူဍုၚ်ဏံ ဂွံပၟတ်ဓါတ်လလဳ ဖအိုတ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဂးရ။

အခါရ ဂွံပၟတ်ဍုၚ်မ္ဂး ညးစကာပၟတ်တံဂှ် ၚုဟ်မဳတာ မွဲယူဏေတ်တှေ် ဒးကဵုခရိတ် အကြာ ၂၁၀ ကဵု ၂၂၀ ဒကေဝ်ဏောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဂးရ။

“သွက်ဂွံဂွံပၟတ်အလဵုအသဳဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဟီုလဝ်တုဲမံၚ်ရတှေ် အဲသ္ဇက်ဒးထပ်ဟီု ဟွံမွဲရ။ ဆ္ဂး ဒှ်မာန်မ္ဂး ဇၟာပ်တိုၚ်ပၟတ် နွံပ္ဍဲဍာန်ဇၞော် (အဝေးပြေး) အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုတောဲစုတ်ပၟတ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ဥူတာန်သဵု ကောန်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲတိုၚ်ပၟတ် ဍာန်ဇၞော် (အဝေးပြေး) ဂှ် ဟိုတ်နူဟဂွံတောဲလဝ်ပၟတ်ဂှ်ရ ကွဳယာန်တံ မွဲဏှေံမွဲဏှေံရ တေက်ဇီုမံၚ် ညးတေံဆက်ဟီုရ။

“ယဝ်ဂွံပၟတ် အလဵုအသဳတှေ် ၚုဟ်မဳတာဂှ် မိက်ဂွံကဵုဒှ် ညံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်ကီုရ။ ညးတၞဟ် ၃၅ ဒကေဝ်တှေ် ပိုဲလေဝ် မိက်ဂွံကဵုဒှ် ၃၅ ဒကေဝ်ကီု” ရဴဝွံ ဒဝ်သာန်ကျဳ ကောန်ဍုၚ်ရေဝ် ဂးရ။

ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်ရေဝ် ကေုာံ ကွာန်အၜဝ်၊ ကွာန်ဒူရာ၊ ကွာန်အစေန်၊ ကွာန်ဇြဳဖျူတိုၚ်တံဂှ် နူကမ္ပဏဳ (မြတ်သူရထွန်း) ပါ်ပရအ်ကဵုဒၟံၚ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုၚုဟ် မွဲယူဏေတ် ၄၀၀ ဒကေဝ်တုဲ သွက်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ကဵုလဝ်အခေါၚ်ပရးပၟတ် ကုကမ္ပဏဳ Bedok Construction & Engineering Co;Ltd ကေုာံ SEGEP တံရ။

ဆ္ဂး သွက်အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဏံ အခိၚ်အခါကာလလဵုမွဲ ပၟတ်ဓါတ်လလဳ အလဵုအသဳ လုပ်ပရးကဵုမာန်ရောဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် မြော်ဟီုလဝ်ဟွံမွဲရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: