ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / NBF ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလညာတ်လစွံစိုတ် (၅) တၚ်

NBF ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလညာတ်လစွံစိုတ် (၅) တၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဂကောံဗော်ကောဒေံကေါန်ဍုၚ်အရၚ် (Nationalities Brotherhood Federation- NBF) ပ္တန်လဝ်နကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၆-၁၇ ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲတုဲ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလိက်လလောၚ် နွံကဵုတၚ်လစွံ (၅) တၚ်ရောၚ်ဂှ် ဒါရိုက်တာ NBF ချေန်ချေန် ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ (၂၈) ဝါဏံ ဗ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် အလဵုအသဳ နကဵုလညာတ် လစွံစိုတ် (၅) တၚ်နွံ၊ ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ဂကူ ညးကဵုညးဏီဂှ် ညံၚ်ဂွံကဵုအခေါၚ်ကၠောန်၊ နကဵုအလဵုအသဳ အခါရဓမံက်ရုပ်ရဴ ကိုန်အစဳဇန်မွဲမွဲမ္ဂး နကဵုစေတနာအးအး လဴက္လး ကေတ်လညာတ် ဆန္ဒကောန်ဒေသတံတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောန်အာ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်နွံ” သာ်ဝွံ ချေန်န် ဂးရ။

ကောံဓရီု ဗော်ပံၚ်ကောံ NBF မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ (MNA)
ကောံဓရီု ဗော်ပံၚ်ကောံ NBF မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ (MNA)

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ NBF ဂှ် နကဵုလၟိဟ်ညးစၞး ၂၄ တၠ နူဗော် ၁၈ ဗော်တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲ ပ္ဍဲ Orchid Hotel ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ ပ္တိတ်လိက် ဗ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် အလဵုအသဳရ။

အတိုၚ်လိက်လလောၚ်ဂှ်မ္ဂး သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ဂကူဏီဂှ် အတိုၚ်ပၟိက်ဆန္ဒညးတံဟေၚ် ပံက်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ပ္ဍဲဒေသဂပ်ဝ်ဒးရးမွဲတုဲ ညံၚ်ဟဂွံသ္ပမဇ္ဇျှဟ်ကဵု ဂၞပ်စိုတ်ဆန္ဒ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟဂွံအခေါၚ်ကၠောန်ဏီတံဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴ ကိစ္စဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် ကေုာံကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ်လေဝ် ဒုၚ်သဇိုၚ် သ္ပသမ္တီကဵု လစွံစိုတ် (လညာတ်) ဍာံဍာံ ဂကောံမဆေၚ်စပ်တံတုဲ ညံၚ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်အာ နမပ္တံသာ်ဏံ ဗ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်ရ။

ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် ကိုန်အစဳဇန်ဇၞော်ဇၞော် အဃောကၠောန်မံၚ်ကီု ၊ ကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံကၠောန် ဂတဂတတေံကီု ညံၚ်ဟဂွံဒှ် လလေၚ်ဖဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကေုာံ လလေၚ်သဘာဝပွဳပွူဒေသဂှ် ကေတ်လညာတ်ဆန္ဒ ကောန်ဒေသတံတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောန်ကဵုသောၚ်ၚ်တပ်ပ် ကၠးကၠးမးမးကီုညိ ဟီုဗ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် သီုတၚ်ဏံဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

“ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ ကိစ္စအိုတ်အလုံကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးဆဵုဂဗမံၚ် အကြေပ်ဂြတ် ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ် ဒၟါနူၚုဟ်ကပေါတ်ဖျာ က္ဍၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ကီု၊ ကိစ္စသွက်ဒေသ ဟွံဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏီတံ ညံၚ်ဂွံဂွံအခေါၚ်ကၠောန်ဂှ်ကီု သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်နွံ” သာ်ဝွံ မိလျိုၚ်မန် (မိတာန်ယှေန်) ဥက္ကဌ ဗော်ညးဗြဴ(မန်) ဟီုရ။

ဂကောံ NBF ဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၂၄) ဗော် မပ္တံ ဗော်ဒဳမဝ်ရေဇြဳ အလုံရးမန်၊ ဗော်ကောန်ဂကူရခေၚ်၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂကောံဂကူရးကယာ တံတုဲ ဗွဲမဗဗွဲကဵုအကာဲအရာဟေၚ် ဂေတ်ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ပ္ဍဲဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: