ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက် ကုဥူမေန်ကျဝ်လွေန် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ

ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက် ကုဥူမေန်ကျဝ်လွေန် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ

ပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဒၞါဲဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ မသၠးဒၟံၚ်ဂှ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံခါန်ကၞက်စုတ် ဥူမေန်ကျဝ်လွေန်တုဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ တ္ၚဲဂိတုဂျောန် (၈) ဂှ် သ္ပဒ္တန်ခါန်ကၞက်ဏာတုဲရ။

ဥူကျဝ်မေန်လွေန်ဝွံ ဂွံလဝ်တဆိကြာ BE(Civil) နူတက္ကသိုလ်ကွတ်စက်လ္ဂုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၄ တေံတုဲ ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ် ပရဝ်ဝှိတ်ယှေန်နေဝ် အေန်နဳယာဍုၚ်ကွာန်၊ပရဝ်ဝှိတ်ယှေန်နေဝ် အေန်နဳယာဍုၚ်ကွာန် အာသဳယာန်၊ ဂကောံအေန်ဂျေန်နဳယာဍုၚ်ဗၟာ၊ လာၚ်ဇြေန်အေန်ဂျေန်နဳယာ တန်ဇၞော် (ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ဇၞော်) တံရ။ ညးဝွံဒှ်ဇာတိ ကွာန်ဝါဍောတ် တ္ကံခၟိုၚ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်) တုဲ တန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲ အရာပ်ဖအ်ကာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်အၚ်စိၚ် ဍုၚ်ဇၞော်လ္ဂုၚ်ရ။ သီုဒှ်ကောန်ဗော် NLD မွဲတုဲ ဒှ်ကောန်မန် ဗုဒ္ဓဘာသာ မွဲကီုရ။ သမ္ဘာညးနွံယၟု ဒဝ်ဟာန်နိုဲတုဲ ဂွံလဝ်ကောန်ၜါ ကောန်ဝုတ် (မခၚ်မြတ်သူ) ကေုာံ ကောန်ဗၠာဲ (မောၚ်သီဟသူ) ရ။

ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ဥူမေန်ကျဝ်လွေန် (MNA)
လၟုဟ် ညးတိုန်ဒှ်ဝန်ဇၞော် ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ မဒှ်ဒၞါဲဥူမေန်န်ဥူ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တြေံ တွဵုရးမန်မကေၚ်ကေတ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ်ဂှ်တုဲ မာံဆာန်ညဳ အ္စာပရိုၚ်မ္ၚး နူဌာန်ပရိုၚ်မန် ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် ကုဥူမေန်ကျဝ်လွေန်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံရ။

သၟာန်။ ။ အ္စာ လၟုဟ်ဒှ်ကၠုၚ် ဝန်ဇၞော် ပ္ဍဲဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ယျတှေ် ဂၠံစိုတ်အ္စာက္တဵုဒှ်သာ်လဵုကီုရော?
သွဟ်။ ။ လၟုဟ် ဇကု ဂွံက္လေၚ်စဴကၠောန် ပ္ဍဲဒေသဇကု ဣရတှေ် ဂွံက္လေၚ်ပရေဂုန်ရ ဒုၚ်ကေတ်ဗီုဂှ်။ ရန်တၟံဇကုလေဝ် နွံကၠုၚ်ဒၟံၚ် နူဝါဒိတေံရတှေ် မိပ်စိုတ်ကီုရ။ မိက်ဂွံဂိုတ်ဂစာန် ဗွဲမလောန်ရ။ က္လိဂွံ အခေါၚ်ကၠောန်ဗီုဏံဂှ် မိပ်စိုတ်ကွေံကွေံရ။

သၟာန်။ ။စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ကဏ္ဍကၠောန်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံလေဝ် လဴထ္ၜးကဵုညိအ္စာ။
သွဟ်။ ။ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂးဂှ် ကိစ္စပရေၚ်စသုၚ် မံၚ်စံၚ် ဗိုက်လ္တက် ကၟိန်ဍုၚ်ရလေဝ်။ နကဵုဗော်တှေ် နူကဵုဗွဲမ္ၚးရ ဂွံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်မံၚ်။ ဒှ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ကောန်ဗော်မွဲရ။

သၟာန်။ ။ လၟုဟ် အ္စာဒှ်ကၠုၚ်ဝန်ဇၞော် ကဏ္ဍပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကဵုပရေၚ်သိုၚ်ခၞံဣရတှေ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ ဣလဵုဂှ် ဗီုလဵုအ္စာ ဂွံစကၠောန်အာရော?
သွဟ်။ ။ အဲဂှ် အေန်ဂျေန်နဳယာ ဆေၚ်ကဵုဍုၚ်ကွာန် civil မွဲရတှေ် သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဖြေဝ်ဒေသမ္ဂး ၜိုတ်ဇကုဂိုတ်မာန် သွက်ဂွံဂစာန်ကၠောန်ကဵု၊ သွက်ဂွံပရေကဵုဂုန်ဂှ်နွံ။ သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသဂှ် ဒှ်အဓိကရ။ ညံၚ်ရဴ တွဵုရးကဵုရးဒေသဇၞော်၊ညံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်တံကီု ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ် ညံၚ်ဂွံယိုတ်တိုန်ညဳညဳဂှ် ဒးဂိုတ်ကၠောန်ဏောၚ်ဂှ် ချပ်လဝ်နွံ။

သၟာန်။ ။ မၞိဟ်တာလျိုၚ်ကၠာကၠာတေံ ကေတ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဌာနဏံဂှ် ခိုဟ် ပရေံ နွံကၠုၚ်ဗီုလဵုကီုရောအ္စာ။
သွဟ်။ ။ ပရေၚ်ဏံဖအိုတ်ဂှ် အဲအဃောလ္ၚတ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။

သၟာန်။ ။ အ္စာ ယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ဏံဏောၚ်မ္ဂး တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ခက်ခုဲ ဗီုလဵုနွံမာန်ရော?
သွဟ်။ ။ ကမၠောန် ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကဵုပရေၚ်သိုၚ်ခၞံဏံဂှ် သွက်အဲတှေ် မုအခက်ခုဲလေဝ် နွံမာန်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ လၟုဟ်ဏံ ကၟိန်ဍုၚ်လေဝ် ဒှ်မွဲကရောံကဵုကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တံဣရတှေ် ကၠောန်လောဲသွာအာခ္ဍၚ်ရ။

သၟာန်။ ။ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မူဟိုတ်ရုဲစုတ်အ္စာ ပ္ဍဲဒၞါဲဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုကဵု ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ဏံရော?
သွဟ်။ ။ပညာအဲလေပ်လဝ်ဏံကဵု ကဏ္ဍအဲဒးကေတ်တာလျိုၚ်ဂှ် ဒၟါနူစပ်ဖျပ်လောန်အာဂှ်ရ စိုပ်အာဒၞါဲဏံ။ ညးတံရုဲစုတ်အဲတှေ် သွက်ညးတံလေဝ် ခိုဟ်သ္ဇက်ဟီုဟွံမွဲရ။ သွက်အဲလေဝ် ခိုဟ်အာကီုရ။

သၟာန်။ ။ ဒှ်ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ဣရတှေ် အဓိက ဒးကၠောန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ မုနွံမာန်ရော?
သွဟ်။ ။ ယဝ်ရံၚ်အာ ရးဒေသဇၞော်တံကဵု တွဵုရးတၞဟ်ဟ်တံမ္ဂး မုလေဝ် ဟွံလီုလာ်မွဲသာ်ဏီ ဆက်နွံဒၟံၚ် အတိုၚ်ပက္ကတိတြေံအခိၚ်တေံဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်မွဲရသှေ်မံၚ်။ သွက်အေဂှ်တှေ် Tourism ရဲဂေတ်ဝေၚ်ဂၠးတိတံ ညံၚ်ဂွံကၠုၚ်စိုပ်ဂၠိုၚ်ၚ်ကီု၊ ဒေသဇကု ညံၚ်ဂွံရာၚ်ဆာဲ ကျေဝ်ဂေါဝ် သာယာတိုန်ကီု စွံအဓိကတုဲ ကၠောန်အာဏောၚ်။ ကၟုဲတံ ညံၚ်စိုတ်ဂွံလုပ်စဂှ် တံၚ်ဂြဲအာဏောၚ်။ အဲကောန်တွဵုရးမန်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်ကၠုၚ်နူတွဵုရးမန်ဏောၚ် ညံၚ်ဂွံပစူၝောံတဲဂှ် ဂစာန်ကၠောန်အာဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ လက္ကရဴအိုတ် သွက်မှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အ္စာဟီုပြၚ်ကဵုဂလာန်ကီုညိ။
သွဟ်။ ။သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် ဒှ်ဒၟံၚ်ဒဒိုက်စိုတ်တံ၊သွက်ပရေၚ်မၞိဟ်တံဂှ် ကမၠောန်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု ဍုၚ်ကွာန်ဏံ ဒှ်ကဏ္ဍဒးကေတ်တာလျိုၚ် သွက်မၞိဟ်တံ နူစက္တဵုဒှ်မၞိဟ် ဒဵုစိုပ်အခိၚ်မတ်ပၠိုတ်တေံရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သွက်အရာတံဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ခိုဟ်အိုတ်၊ ညံၚ်ဂွံဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်မာန် ပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳကဵုဌာနတၞဟ်ဟ်တုဲ ၜိုတ်သ္ပမာန် ကၠောန်အာဏောၚ် ကဵုဏာကတိပါၚ်ရ။

ယွံ— တၚ်ဂုန်ဗွဲမလောန်ရအ္စာ

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: