ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / UNFC ဒုၚ်တဲဂကောံတၟိဂှ် ယဝ်ဟွံသေၚ်ကဵု ၂၁ ဂကောံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ်မ္ဂး အလဵုအသဳဟွံဒုၚ်တဲ

UNFC ဒုၚ်တဲဂကောံတၟိဂှ် ယဝ်ဟွံသေၚ်ကဵု ၂၁ ဂကောံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ်မ္ဂး အလဵုအသဳဟွံဒုၚ်တဲ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ယဝ်ဒုၚ်တဲကောန်ဂကောံတၟိမ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၂၁ ဂကောံ မသဳကၠဳကၠုၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒုၚ်တဲဂွံရောၚ်တုဲ ယဝ်ဒှ်ဂကောံမ္ၚးနူဏံမ္ဂး အလဵုအသဳ ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

“UNFC ဒုၚ်တဲကောန်ဂကောံတၟိဏောၚ် ပိုဲဂွံမိၚ်ကေတ်။ ယဝ်ဒှ်ဍာံမ္ဂး ဂကောံသဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲ NCA ဂှ် နွံကၠုၚ် ၂၁ ဂကောံ။ ယဝ် ပ္ဍဲ ၂၁ ဂကောံဏံရတှေ် ဒုၚ်တဲဂွံ၊ ပါဲနူဏံတှေ် ပိုဲဟွံဒုၚ်တဲ” သာ်ဝွံ ပ္ဍဲပယာံသဝ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျောန် ၁၆ ဂှ် ဥူဇြဝ်ဌေ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူရုၚ်ညးကဵုကသပ်ဂၞန် ကၟိန်ဍုၚ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဗီုဂွံဆဵုကေတ်ဂကောံ PC ဥူအံၚ်သဵုက္ဍိုက်ပ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဂိတုဂျောန် ၁၀ (Min Zaw Oo Facebook)
ဂလာန်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၆ အခိၚ်နာဍဳသေံ ပယာံသဝ်တ္ၚဲ နူ ၃ နာဍဳ ဒဵုကဵု ၅ နာဍဳ ဂကောံကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥူ က္ဍိုက်ပ် ကေုာံ DPN ဂကောံညးစၞး သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ခူဥူရာ က္ဍိုက်ပ် နူ UNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံတုဲဂှ် ဟီုပ္တိတ်ကၠုၚ် ဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳအလန်ဏံ ကိစ္စ UNFC ဒုၚ်တဲကောန်ဂကောံတၟိကီု၊ ကိစ္စ တၚ် ၈ တၚ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (PC) ကေုာံ ဂကောံ (DPN) တံ သဳကၠဳဒၟံၚ်ဂှ် ယဝ်တုပ်စိုတ်တုဲမ္ဂး ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ် ဗီုလဵုထ္ပက်ရော သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂိတုဂျောန် နူ ၂၀ ဒဵုကဵု ၂၉ တေံ UNFC ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အလန်ဒုတိယကီုဏောၚ် ဂွံမိၚ်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံ ကောန်ဂကောံ နုက်တိတ်ကီု ထပ်လုပ်တၟိကီု နွံမာန်ဏောၚ် ဥူထောန်ဇြဝ် ညးအုပ်ကာဖက်ဆော လၟိဟ်(၁) နူ UNFC ဟီုလဝ်ရ။

ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် ANC ၊ ဗော်ပရေၚ်တောတက်ကရေၚ်ဍာဲ KNPP ၊ ဗော်ပရေၚ်တောတက်ရးသေံ SSPP/SSA ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ၊ ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ်ဠာဟူ LDU တံ သှေ်ဒၟံၚ်ဏီတုဲ ဂကောံပရေၚ်ဗၠးၜးကချေၚ် KIO/KIA ကေုာံ ဂကောံကောန်ဂကူဝ WNO တံ ပ္တိုန်လဝ် လိက်နုက်တိတ် ဂွံတီလဝ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၀ မံက်တုဲကၠုၚ်ဏံလေဝ် ဂကောံကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ Peace Commission ဥူအံၚ်သဵု က္ဍိုက်ပ် ကေုာံ ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်အရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN ခူဥူရာက္ဍိုက်ပ် တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳဗွဲပလး ပ္ဍဲ FURAMA Hotel ဍုၚ်ဇၚ်မာဲ ကၟိန်ဍုၚ်သေံတုဲ စိုပ်ဂိတုဂျူလာၚ်တေံမ္ဂး ဆက်သဳကၠဳ ပ္တုဲထောံ စဵုကဵုဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဏောၚ် ကဵုလဝ်သမ္တီ ကုရဲမဳဒဳယာတံကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: