ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် သၟာကမၠောန်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ကဵုပညာ ဆေၚ်ကဵုစရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပေါဲသဳကၠဳဆေၚ်ကဵုစရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲမွဲပွိုၚ်ဍုၚ် ကၠောန်ဗၞတ် ၂ တ္ၚဲတုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်)၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံဂှ် ကၠောန်တုဲဒှ်အာလဝ်ရ။

ခတဵုမုက် ရုၚ်သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ် လဝက တွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)

“တၚ်နၚ်သဳကၠဳ ဂွံလဝ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ် က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ပၠန်ဏောၚ်၊ တၚ်တုပ်ဂှ် ပံၚ်ပကောံတုဲ က္လေၚ်ပကိတ်ကဵု တၚ်ဒးဗပေၚ် ပ္ဍဲတွဵုရး၊ ရးဒေသဇၞော်တံဂှ်တုဲ က္လေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကုဌာနဝန်ဇၞော် ဆေၚ်စပ်တံပၠန်ဏောၚ်၊ နူဂှ်မွဲတဆံၚ် က္လေၚ်ဖျေံထ္ၜး ကိုန်အစဳဇန်ပၠန်ဏောၚ်” ဥူယှိၚ်ဝေန် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်(လဝက) တွဵုရး ဂးရ။

ပေါဲသဳကၠဳဏံဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် မကံက်ဂွံလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ တေံတုဲ အ္စာထ္ၜးနဲကဲ ၃ တၠ ကေုာံ ဒုသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ၁ တၠ နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံစရၚ်ဇြဟတ် ညးဍုၚ်ကွာန်- က္ဍိုက်ပ်သောၚ်က္လးကဵု ပရူပရာ မပ္တံ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ပရေၚ်ပညာ တံရောၚ် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ် (လဝက) တွဵုရး ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဏံ လၟိဟ်မၞိဟ် ကံက်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ တေံကီု၊ တၚ်ရန်တၟံပေါဲသဳကၠဳကီု၊ တုဲတှေ် သွက်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဏံ မုကၠောန်ဂပ်ဝ်ရော နူညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်လေဝ် နွံဏောၚ်” မိဇြဳဇြဳအေ ကောန်ဍုၚ်ရေဝ် ဂးရ။

ပေါဲသဳကၠဳမဖှ်သာ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ တေံလေဝ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် အဆံၚ်တွဵုရး၊ အဆံၚ်ခရိုၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

အတိုၚ်စရၚ်ကံက်ဂွံလဝ် ဒဵုကဵုဂိတုအေဗရဴ ၁၀ ၊ သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် မၞိဟ်နွံ ၂၀ ကိုဋ်ပြၚ် (၂,၀၅၄,၃၉၃ ) တၠတုဲ မၞိဟ်ပြံၚ်ကၠုၚ် နူဒေသတၞဟ်ဟ်ဂှ် နွံ ၃ ကိုဋ်ကဵု ၄ ဠက်ပြၚ် (၃၄၂၁၈၉) တၠရ ဂွံတီကေတ်။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: