ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကောန်ဒေသတံ ဒ္စဵုဒ္စးကိုန်အစဳဇန်ဓါတ်လလဳ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်အနေၚ်ဂှ်ရောၚ်

ကောန်ဒေသတံ ဒ္စဵုဒ္စးကိုန်အစဳဇန်ဓါတ်လလဳ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်အနေၚ်ဂှ်ရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံ ရုၚ်စက်ဓါတ်လလဳ စကာသၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ ကေုာံ ဓါတ်ဂမ္တဴ ကပေါတ်ထောံကၠဟ်တံဂှ်တုဲ ပ္တိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ၅၆၀ မဂ္ဂါဝတ် ပ္ဍဲဒေသပွဳပွူကွာန်အနေၚ် ကဵု ဒဵုကြေၚ် ကွာန်တၟိ မဒှ်ဒစပ်ပယျဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကောန်ဒေသ ညးဟွံစှေ်စိုတ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးတုဲ သွက်ဂွံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ကုရုၚ်သမ္မတ ကေုာံ ဌာနဝန်ဇၞော်မဆေၚ်စပ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကိုန်အစဳဇန်ဏံဝွံ နူကမ္ပဏဳ Bedok Construction and Engineering Co, Ltd ကေတ်တာလျိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်ကီုလေဝ် ကောန်ဒေသတံ ညံၚ်ဂွံကၠးစိုတ်ဂှ် ကၠုၚ်သောၚ်ထ္ၜးလဝ်ဟွံမွဲ၊ ပရေၚ်ကေတ်တာလျိုၚ် ဒုၚ်လျိုၚ် သွက်ကောန်ဒေသတံဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဒၟါနူဟိုတ် ၂ တၚ်ဏံတုဲ ကောန်ဒေသတံ ဒ္စဵုဒ္စးရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဝါဗ္ၚခေတှ်ဒေသကွာန်အနေၚ်မွဲဒၞဲါ(MNA)
“ပ္ဍဲဒေသပိုဲဏံ နူကမ္ပဏဳ ကၠုၚ်သောၚ်ထ္ၜးကဵု ကၠးကၠးမးမး ဟွံမွဲဏီရ၊ ကောန်ဒေသတံလေဝ် ဟွံပတှေ်စ ကမ္ပဏီဏံပုဟ်၊ လ္ပာ်ကအ်ဒုန် ကအ်ပၞဟ်တေံ အဃောဍေံတံ စကၠောန်ဂှ် မုလေဝ် ဟီုလဴလဝ်ဟွံမွဲတုဲ ကာလဓမံက်ရုပ်ရဴ ဗဂေတ်ရုၚ်စက်ဂှ် စကာကၠုၚ်ချးတၟံ ဟွံသေၚ်ဟာ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ကမ္ပဏီဏံလေဝ် ပိုဲဟွံပတှေ်ပုဟ်” သာ်ဝွံ နာဲဗညာ ညးမချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက်ဒ္စဵုဒ္စးဂှ် ဟီုရ။

စၟတ်တဲသွက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စးဂှ် လၟုဟ်ဗက်ကံက်ဒၟံၚ် လ္ပာ်ကွာန်တၟိဒဵုကြေၚ်တေံတုဲ ပ္ဍဲကွာန်အနေၚ် ကေုာံကွာန်ပွဳပွူတံဂှ်လေဝ် ဆက်ကံက်အာပၠန်ဏောၚ် ဂးရ။

သၞာံအာဏံ ကမ္ပဏဳ Bedok Construction and Engineering Co, Ltd ဏံရ ထ္ၜးဟိုတ်ကဵု ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳကေုာံကမၠောန်ဝဳကတုဲ ဗက်ရာန်ကေတ်လဝ် တိဝါဗ္ၚ ပ္ဍဲပွဳပွူဒေသဂှ်နွံကၠုၚ်တုဲ လၟုဟ် သိုၚ်ခၞံရုၚ်စက်ဏောၚ် ဍေံတံဟီုကၠုၚ်ပၠန်- သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်ဒဵုကြေၚ်ကွာန်တၟိ ဟီုရ။

“အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍာံမ္ဂး ဒးက္လၚ်ရမျှာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်၊ ကောန်ဒေသတံ ဟွံစှေ်စိုတ်မ္ဂး ကၠောန်ဟွံထေက်ပုဟ်၊ တုဲပၠန် သဘာဝနွံပ္ဍဲပွဳပွူပိုဲဏံဂှ်လေဝ် ပိုဲမိက်ဂွံမၚ်မွဲကီုတုဲ အလဵုအသဳ က္လၚ်အရေဝ် ကောန်ဒေသတံကီုညိ အာတ်မိက်ဏာရ” သာ်ဝွံ နာဲဝၚ်မန် ကောန်ဒေသဂှ် ဟီုရ။

လၟုဟ် ကောန်ကွာန် အယျၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုဂှ် သ္ပစၞးကမ္ပဏဳတုဲ ဗက်ရာန်ဒၟံၚ်တိ မကြပ်ကဵုၜဳဇၞော်ဂှ်တုဲ ခတှေ်ကွာန်တၟိဒဵုကြေၚ်ကဵု ကွာန်အနေၚ်ဂှ် ၚုဟ်တိသၠုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သၞာံ ၂၀၁၇ ဂိတုမာတ် ၉ တုဲကၠုၚ်ဏံ ကမ္ပဏဳ Bedok Construction and Engineering Co, Ltd သိုက်ရုၚ်စက်ဏံ ကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးမန်တံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်ကၠိုဟ်စိုတ် MoU ပ္ဍဲၝောံခန်အံၚ်သာန် ရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးမန်တုဲကၠုၚ်ကီုရဂှ်လေဝ် ဂွံတီလဝ် ကီုရ။

သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ကိုန်အစဳဇန် ပါ်တရးပၟတ်ဓါတ်လလဳ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၄ တုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် တုပ်စိုတ် သ္ပလဝ်ဒ္တန် ကုကမ္ပဏဳ Bedok Construction and Engineering Co, Ltd ကေုာံ ကမ္ပဏဳ (အရှေ႕တောၚ် အထွေထွေစွမ်းအၚ်နှၚ့် လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်) SEGEP တံတုဲရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: