ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ဗပေၚ်စုတ် ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ဗပေၚ်စုတ် ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳတၟိဏံ ပံက်လဝ်ဌာန ဝန်ဇၞော်တၟိ ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ အပ္ဍဲသၟဝ်ဌာနဂှ်ပၠန် ပံက်စွံလဝ်ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မွဲဟာန်ကေုာံ ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်စဵုဒၞါမၚ်မွဲ အခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဇၟာပ်ရးဒေသဇၞော် /ဇၟာပ်တွဵုရးတံကီုတုဲ သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ပဗေၚ်စုတ် ညးဂၠေၚ်ဝန် ဒုၚ်ကာဂှ် စဳဇန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဥူချေတ်ဇြဝ်လေန် သၞာဲဒဴက္ဍိုက်ပ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟီုရ။

“အတိုၚ်ဗီုပြၚ်ဒက်ပ္တန်ဌာနမ္ဂး ပ္ဍဲအလုံဌာနဝန်ဇၞော်ပိုဲဏံ တော်ကဵုလၟိဟ်ဒးစွံ ညးဂၠေၚ်ဝန်မ္ဂး ၜိုတ် ၄ ဂအုံ ၁ ဂအုံရ ဂွံခါန်ကၞက်လဝ်၊ ဒးခါန်ဗပေၚ်စုတ် တၟာဂလိုၚ်ဏီ၊သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ဂှ် ဌာနအလဵုအသဳလေဝ် ဆက်လဝ်ကဵုဌာနတၞဟ်ဟ်ဖိုဟ်၊ သွက်ဂွံခါန်စုတ်တၟိလေဝ်နွံ၊ကိစ္စဏံ ပ္ဍဲအဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ သဳကၠဳပ္ညဳဒၟံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ်” ဥူချေတ်ဇြဝ်လေန် ဂးရ။

ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကေုာံဌာနက္ဍိုက်ပ် မၚ်မွဲစဵုဒၞါ အခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တွဵုရးမန် (MNA)
သွက်ဂွံခါန်ကၞက် ညးဂၠေၚ်ဝန်တၟိတၟိကီု၊ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ကီု ၜိုန်ချူခၞံလဝ်ဥပဒေ မၚ်မွဲစဵုဒၞါ အခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ တုဲကီုလေဝ် နဲဥပဒေသ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ်ဟွံတုဲဏီ၊ ချူဥပဒေသ တုဲမ္ဂး ဆက်ဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်မာန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

“ဌာနက္ဍိုက်ပ်တံဏံ ဒှ်တိုန်တၟိဏောၚ်၊ ဣဂှ်ရ မိက်ဂွံကဵုဒှ်ဂကောံ ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် ဗိုန်န်ဗတ်တ်မွဲ၊ မိက်ဂွံဟီုမွဲဂှ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးပိုဲလေဝ် ပံက်စွံလဝ်ကမ္မတဳပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲကီုရ၊ ကဵုညးတံလေဝ် ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ညဳပ္ညပ် ပံၚ်တောဲရေၚ်တၠုၚ်မွဲစွံထေက်ကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဒု-ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

ဥပဒေ မၚ်မွဲစဵုဒၞါအခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ချူပ္တိတ်သ္ပလဝ်ဒ္တန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ လက်ထက်အလဵုအသဳ တုဲကၠုၚ်တေံတုဲ စိုပ်လက်ထက်အလဵုအသဳတၟိ NLD ဏံ ပံက်ပ္တန်လဝ်ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ၊ နူဂှ် ဆက်ပံက်လဝ် ဌာနက္ဍိုက်ပ် အဆံၚ်ရး/တွဵုရးတံပၠန်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်ဂွံလဝ် နူဂိတုမာတ် (၁) သၞာံ ၂၀၁၇ တေံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: