ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သြန်အခေါန်ခဠာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ်

သြန်အခေါန်ခဠာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

သြန်အကံက်အခေါန်ခဠာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးမန်ရ။

အတိုၚ်စၞောန်ပၟိၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ်ရ ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် ကေတ်ကၠုၚ်အခေါန်ခဠာ စနူဂိတုဂျောန် (၁) မံက်တုဲကၠုၚ်ဏံရ။

သၞေဟ်ကၚ် ကံက်အခေါန်ခဠာ ပ္ဍဲပါၚ်ဂၠံၚ်လုပ်ဍုၚ်ပံၚ် (Facebook)
“သြန်အကံက်အခေါန်ခဠာ လုပ်ဍုၚ်တံဂှ် စကာပ္ဍဲကမၠောန်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသဏောၚ်။ သ္ပသာ်ဏံမ္ဂး ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်လေဝ် ကၠောန်ကမၠောန် ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်အံၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် ဟီုရ။

နူဂိတုဂျောန် ၁ ဒဵုကဵု ဂိတုဂျူလာၚ် ၄ ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ကံက်ဂွံလဝ် သြန်အခေါန်ခဠာ (၁၁၃၇ ဒဿမ ၂၉၂) ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဥူမျေအ်အံၚ် ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် နွံ ၁၀ ဍုၚ်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်) မွဲရ ပအပ်ကဵုလဝ် ပုဂ္ဂလိကတုဲ သှေ် ၉ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်တံ ကေတ်ဒၟံၚ်အခေါန်ခဠာရ။

“အဃောကမ္ပဏဳ ကံက်ဂှ်လေဝ် မတ်မလီုကဵုဇြပ်ဗု ဒးကဵု ၆၀၀ ဒကေဝ်၊ လၟုဟ်ဂကောံဗဂဵုလဟဵု ကံက်ဂှ်လေဝ် ဒးကဵု ၆၀၀ ဒကေဝ်ပၠန်တှေ်၊ မုလေဝ်ဟွံတၟေၚ်” သာ်ဏံ သၟာဒဳကွဳစက် မဒရိပ်ဒၟံၚ် မတ်မလီု- ဇြပ်ဗု ဟီုရ။

ၚုဟ်အခေါန်ခဠာဂှ် ကွဳစက်ဇၞော်မွဲမမ္ဂး ၅၀၀ ဒကေဝ်၊ ကွဳစက်တဲအဒေါဝ်မွဲမမ္ဂး ၃၀၀ ဒကေဝ်၊ ကွဳစက်ဍောတ်မွဲမမ္ဂး ၂၀၀ ဒကေဝ် ခုတ်လဝ်ၚုဟ်အခေါန်သာ်ဏံတုဲဣရ ဥူမျေအ်အံၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲအရာကံက်အခေါန်ခဠာဏံဂှ် ကံက်ဆပ္ဍဲကွဳစက်သၟးရ၊ ကွဳလိုန်ဓါတ်တံဂှ် ဟွံကံက်ရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံ သြန်အခေါန်ခဠာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် က္လိဂွံလၟိဟ်သြန် (၄၂၄ ဒဿမ ရ၀၇၉) ပြကောဋိကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ်နူစရၚ်ရုၚ်ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: