ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂလာန်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်သုညရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် DPN ဟီု

ဂလာန်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်သုညရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် DPN ဟီု

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်ဆဋ္ဌမ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Commission) အလဵုအသဳ ကုာံ ညးစၞး DPN နူ UNFC တံဂှ် တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၁၀ ဖါနူဂယး ၉ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူ (NRPC) ပ္ဍဲဂၠံၚ်ယှိုဲလဳ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ အဆံၚ်ဓဝ်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်သုညရောၚ် သာ်ဝွံ ခူဥူရာ ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံယူအေန်အေပ်ဇြဳ ဟီုပ္တိတ်ဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ပေါဲသဳကၠဳဂှ်ရ။

“ပိုဲတံ ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်အဆံၚ်ဓဝ်ပတှေ်ဂှ်ဟီုတှေ် ယဝ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်မ္ဂး တ္ၚဲဏံ ဆၜိုတ်ပရူပရာမွဲဏံဓဝ် ပိုဲတံ ဂတ်မံၚ်ပွိုၚ် ၁၄ ဂိတုတှေ် လအ်ကွေံကွေံ ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်အဲ ဒးဒုၚ်စဗီုဂှ်။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ အဆံၚ်ဓဝ်ပတှေ် ပိုဲပ္တန်ကၠုၚ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်လဵုရောဟီုမ္ဂး စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်သုည (0 Level)ဣရဏောၚ် အဲညာတ်” သာ်ဝွံ ခူဥူရာ ဟီုရ။

ကမ္မေယှန်ပရၜေိုဟ်လလံ ကဵု ဂကောံ DPN တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်ဆဋ္ဌမ (MNA)
တုဲပၠန် ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ် လအ်ကၠုၚ်ဣရတှေ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳတ္ၚဲဏံ တၚ်လဵုဒးသဳကၠဳ ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ရောဂှ် မိက်ဂွံတီကီုရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

“ပိုဲတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါကီုရလေဝ် ဒးပ္ညဳဒၟံၚ် ပရူပရာဟွံတုပ်ညးသ္ကံ ဒးပ္ညဳဒၟံၚ်မအရေဝ် ဝါဟာသၟးဂှ် လအ်ကၠုၚ် စှ်ပန်ဂိတုပြၚ်ဣရ။ ကမၠောန်ပ္ညဳဏံ လအ်ကၠုၚ်ခ္ဍၚ်တှေ် ပါဲသဳကၠဳပိုဲဂှ် ဟွံဒးဗီု ဟွံခိုဟ်ရပုဟ် ဒးဒုၚ်စ။ ဣဏံဂှ် မုဟိုတ်ရောမ္ဂး ပ္ဍဲအရာဂၠာဲမူဝါဒ သွက်ဂွံဂၠာဲသွဟ် ပသၞာပိုဲဂှ် မိက်ဂွံဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပတှေ် ပ္ဍဲဒၞါဲဏံတုဲ ပိုဲတံဆဵုဂဗ ပ္ညဳပ္ညပ်ညးသ္ကံဏောၚ် ကၠိုဟ်လဝ်ဗီုဂှ်” ခူဥူရာ ဂးရ။

အခါရ ဥက္ကဌကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဒံက်တာတေန်မျဵုဝေန် ဟီုဂလာန်ပံက်ပေါဲသဳကၠဳဂှ် “ တၚ် ၉ တၚ် ဂကောံ DPN အာတ်မိက်လဝ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်တရဴ တၟာဂလိုၚ်ဣရဏောၚ်” ဟီုဂးဏာ သာ်ဏံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳတ္ၚဲဏံဂှ် ကိစ္စ တၚ် ၉ တၚ် UNFC ။ ကိစ္စစပ်ကဵုပရူမလုပ်သၞောဝ် (Legal Binding) အတိုၚ်လၟေၚ်ဥပဒေ။ ကိစ္စသွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA နမပ္တံသာ်ဏံ သဳကၠဳအာဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဂှ်ဝွံ ညးစၞး ဗာ်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP , ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ကရေၚ်ဍာဲ KNPP , ဗော်ပရေၚ်တောတက် ရးသေံ SSPP , ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် ANC ကေုာံ ဗာ်ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU မဒှ်ကောန်ဂကောံ UNFC တံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: