ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / စပ်ကဵုအကာဲအပေဲါဇာတ်မန် သၞာံတၟိဏံတုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်လဝ်ကဵု “နာဲမလဵု”

စပ်ကဵုအကာဲအပေဲါဇာတ်မန် သၞာံတၟိဏံတုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်လဝ်ကဵု “နာဲမလဵု”

သၟာပရိုၚ်ချူ:

မာန်- အကာဲအရာဂကောံဇါတ်မန်တအ် တ္ၚဲဏံ ဗီုလဵုနွံရော ၊ တဴတက်တိုန်ဟာ အာမံၚ်လ္ပာ်စှေ်ဟာ ?

မလဵု- ဇာတ်လ္ၚဵုဂှ် ဂွံလဝ်ကောန်သၟိၚ်ခိုဟ် မၞိဟ်ခိုဟ်မံၚ်တုဲ တဴတက်မံၚ်လေဝ်၊ ဇာတ်လ္ၚဵု ဂွံလဝ်မၞိဟ်ဟွံခိုဟ်အှေ်တုဲ အာမံၚ်ဂၠံၚ်ဆုတ်လေဝ်နွံ၊ တော်ကဵုဇါတ်ပိုဲတှေ် ယဝ်ရ ဂွံလဝ်ကောန်သၟိၚ် ယၟုဍေံ ဟွံမွဲစကွေံကွေံတှေ် ဇာတ်ဂှ် အာလ္ပာ်ဆုတ်စှေ် ယဝ်ရဂွံလဝ် ဗီုကဵု သၞာံဏံ ‘ဆာန်ဇေတ် ’ ဏောဝ်တှေ် ဍေံအာလ္ပာ်တိုန် တန်တဴကဵုယၟုကောန်သၟိၚ်ဒယှ်ရ၊ သရောပ်ထောံတှေ် ဇါတ်မန်ဂှ် ဒဵုကဵုတဴတက်ကွေံကွေံဟွံမွဲပု ဟ် ညိၚ်မံၚ် ဏောဝ်၊ အ္စာဇါတ် မန်တအ် စနူအဲရ ကၠောန်မံၚ်လၟုဟ် နကဵုစိုတ်သၠောၚ်ၚ်တုဲ ကၠောန်မံၚ်ဟွံသေၚ်ရ ၊

နာဲမလဵု (MNA)

မာန် – အကာဲအရာ ဒးကဵုၚုဟ်လိၚ် ကောန်သၟိၚ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ တအ် ၚုဟ်ဗီုလဵုနွံမံၚ်ကီု ?၊

မလဵု – ဍၚ်တိုန်အရိုဟ်သၞာံရ၊ ဗီုကောန်သၟိၚ် လၟုဟ် ‘ဆာန်ဇေတ်’ တှေ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ် ၚုဟ်ဗ္တံဍေံဟွံတော်ပုဟ် ပ္ဍဲအဲဏံ (၁၅၀) ကိုဋ်၊ ကောန်သၟိၚ်အဲသၞာံအာဏံ မွဲဗ္တံ(၆၅၀၀၀) ကြဴလက်ဘာ်ရ၊ တော်သရောပ်ထောံ ပွိုၚ်မွဲသၞာံ ယဝ်ရ (၁၀၀)ဗ္တံတှေ် (၆၅) ကိုဋ်၊ လၟုဟ် (၁၅၀) ကိုဋ်တှေ် ဍၚ်တိုန်အာ အဵုဗီုဂှ်၊

မာန် – ဟီုဟဂှ်တှေ် ယဝ်ရ ၚုဟ် ဒးလိၚ်ကောန်သၟိၚ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴတအ် ၚုဟ်ပဵုတိုန်တှေ် ၚုဟ်လိၚ်ပေဲါဂှ်ရော ဟွံ ဍၚ်တိုန်ပုဟ်ဟာ ?

မလဵု – ဍၚ်တိုန်ဏောဝ် ဥပမာဍေံ တော်ကဵုၚုဟ်သၞာံအာတေံ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်ပေၚ်ဂှ် (၃) ဂိတုမှ (၄၃)ကိုဋ်၊ သၞာံဏံ တှေ် (၂) ဗ္တံဂှ် (၄၃) ကိုဋ် အဵုဗီုဂှ်၊ ဒးဗက်တိုန်ၚုဟ် ဒးလိၚ်ကောန်သၟိၚ်တအ် နွံဗီုဂှ် ဇါတ်တၞဟ်ဟ်လေဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ ၊ ဆဂး တန်တဴကဵု ကောန်သၟိၚ်ဂှ် ယၟုနွံၜိုတ်လဵုရ၊ ယဝ်ရ ကောန်သၟိၚ်ဂှ် ယၟုနွံမံၚ်တှေ် ဇကုကော်ၚုဟ်ဂွံမံၚ်၊

မာန် – ဗီုအ္စာဇါတ်ဟီုထ္ၜးဂှ်တှေ် ဂကောံဇါတ်မန်ပိုဲတအ် ပရေၚ်ခက်ခုဲဂှ်ဏောၚ် နွံဂၠိုၚ်မံၚ်တှေ် ဂွံဆက်အာဍာ်ဇမၠိၚ် မာန်ဂှ်တှေ် ဗီုလဵုဂွံတတ်ထပါ်အာမာန် ?၊

မလဵု – ဍာ်ဇမၠိၚ်ဟီုတှေ် တၟာကလှေ်ဏောၚ်၊ သၞာံဏံ အဲဂွံ ကောန်သၟိၚ် ‘ဆာန်ဇေတ်’ တှေ် အဲယီုဂွံညိ၊ ယဝ်ရ ‘ ဆာန်ဇေတ်’ ဟွံစိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဇာတ်အဲတှေ် ဗီုလဵုဂွံအာဂှ် အာကျာတ်ကွေံကွေံ၊ ခက်ခုဲတၟာဂလိုၚ် ၊

မာန် – ဟီုတှေ် ဂကောံဇာတ်မန်တအ် ဗီုလဵု ဒးပလေဝ်အာရော အ္စာဇာတ်ညာတ် ?

မလဵု – ဂွံပလေဝ်ဂွံတှေ် (ရမျာၚ်ညးဒေံါအာမွဲလစုတ်) ဟီုဝါတ် ကွေံ ၊

မာန် – အကာဲအရာပေဲါဇါတ်မန်ဂှ်လေဝ် ပရေံစှေ်မံၚ်ဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ၚုဟ်ဇါတ်ဂှ်လေဝ် ကလၚ်ကေတ်ရမျာၚ်တှေ် သွက်ဂွံဍၚ်တိုန်နွံမံၚ်ဏောၚ်တှေ် ဍေံဟွံဂတးမံၚ်ညိပုဟ်ဟာ ?

မလဵု – ဒးရ ၚုဟ်ဇါတ်မန်ဍၚ်ဟီုဂှ် တော် ရံၚ်ကဵု ဇာတ်ဗမာကီုလေဝ် ကဆံၚ်ဇါတ်ဗမာတအ်ဂှ် နွံဗီုလဵု၊ ကဆံၚ်ဇာတ် မန်ဇကုဂှ် ကဆံၚ်နွံဗီုလဵု ၜတ်ကၞာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်တုဲတှေ်၊ စနူ ကောန်သၟိၚ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴတအ်ကီု၊ ကပေါတ်က ညောတ်ဇါတ်ကီု၊ ဍေံတၞဟ်ခြာမံၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရဟွံတော်ရံၚ် ၜတ်ကၞာတ်ဟွံဒးမွဲသာ် ဟီုဇါတ်မန်ၚုဟ်ဍၚ်သၟး လေဝ်ဟွံဒးပုဟ်၊ ဇာတ်မန်ဇကု ကဆံၚ်သၠုၚ်တှေ် ကဆံၚ်ဂကူဇကုဍေံသၠုၚ်တိုန်ကီုရ အဲစှေ် စိုတ် ၊

မာန် – ဇာတ်မန်ဂလိုၚ်တအ်ဂှ် ဂွံတိတ်ဇာတ်ပ္ဍဲမွဲမွဲသၞာံတှေ် ခက်ခုဲဇၞော်အိုတ် မုမု ?

မလဵု – ဒးဟီုတှေ် သြန်တမ်ဂှ် ခက်ခုဲဇၞော်အိုတ်ရ၊ ဇာတ်ဗမာတအ်တှေ် သြန်အရၚ်ဂွံဓလိုက်တမ်ဂှ် နူကဵု ရုၚ် ဂကောံဇါတ် ဍုၚ်မတ်မလီု (မြို႕နယ်သဘၚ်အစည်းအရုံး) မၞိဟ်မၚ်ကဵု ဍေံတအ် အရၚ်ဍေံတအ်ဂွံကေတ် ဒၞာဲဍေံ နွံမံၚ်၊ ဗီုဂှ်ကီု ယဝ်ရ ပ္ဍဲဂကူမန်ဇကု ကဵုကေတ် နကဵုအိက်သြန် အောန် အောန်ကီုဟဍေံလေဝ် ဒၞာဲကေတ်နွံကီုတှေ် ဍေံဟွံပရေံ၊

မာန် – ဇာတ်မန်လေဝ် လုပ်နွံမံၚ် ပ္ဍဲဂကောံတၠပညာဇာတ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ကီုရတှေ် ဇကုကေတ်ဟွံဂွံပုဟ်ဟာ?၊

မလဵု – ကေတ်ဂှ်ဂွံ၊ ဆဂးတှေ် ဗီုဂှ်ကီု ယဝ်ရ ဂကူမန်ဇကုတှေ် ဟီုဂးစဍေံလောဲညိ၊ ခယျလေဝ် ၊ မိက်ဂွံကဵု ဂကူမန် ဇကုကၠောန်ကီု၊ ရဲဇာတ်တအ် ဇက်သြန်ဂွံ အိက်ဂှ်တှေ် ဗီုညးတၞဟ်ကဵုဒှ် သဝ်နူညးတၞဟ်ကဵုဒှ် ယဝ်မန်ဇကုတှေ် ဟီု ဂးဍေံလောဲညိ၊ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ညးက္ဍိုပ်ဇာတ်တအ် ကေတ်ဂၠေံသြန်ဏောဝ်ဟီုတှေ် နူကဵုရုၚ်ဂှ် ညးရံၚ်ဏောၚ် ညး တအ်ရံၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်မၞိဟ်ဂှ်တုဲ ညးဟီုကဵုဂွံမှ တၠသြန်ဂှ် ဍေံဂွံကဵု ၊ ယဝ်ညးဟီု ကဵုဟွံဂွံပုဟ် ညးဟွံပတှေ်စပုဟ်တှေ် ညး ဟွံကဵုပုဟ် အဵုဗီုဂှ် –

မာန် – အကြာဇာတ်မန် ဇကုကဵု ဇကုဂှ် ကဵုကေတ် ပရေၚ်ရီုဗၚ် ညးသ္ကအ်မုနွံမံၚ်ကီု၊ ဥပမာဍေံ ဇါတ်မွဲဂှ် ဒှ်ခက်ခုဲ မွဲ မွဲသာ်ယျ ဇါတ်မွဲဂှ် ကဵုပရေၚ်ရီုဗၚ် အဵုဗီုဂှ် ရော?

မလဵု – ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟွံမွဲဏီပုဟ် မုလေဝ် ကဵုကေတ်ရီုဗၚ်ညးသ္ကအ်ဟွံမွဲဏီပုဟ်၊ ဒတူလာၚ်မံၚ် ဗီုညးကဵုညးရ၊

မာန် – ပ္ဍဲကဵု ရုၚ်ဂကောံစန်ဒက်တၠပညာဇာတ် ဍုၚ်မတ်မလီု (မြို႕နယ်သဘၚ်အစည်းအရုံး) ဂှ် ဇါတ်မန်ဇကု နွံမံၚ် ကီုဟာ ?၊

မလဵု – ဟအှေ် ဟွံမွဲ ပုဟ်၊

မာန် – မုဒှ်ရော ဇကု ဟွံဒုၚ်ရုဲရ ဟာ ?

မလဵု – ပ္ဍဲကဵုညးကဆံၚ်လ္တူဂှ် မန်ရ (ရေႊမြိုၚ် ဝၚ်းကြည်) ဆဂး ညးဂှ် ဂကောံဇါတ်မန်ဟွံသေၚ်၊ ဒုၚ်ရုဲမံၚ်ကီုရ ဆဂး ညးဂလိုၚ်ဂှ် ဟွံရုဲကဵုမာဲကဵု ဂကောံဇါတ်မန်တအ်ပုဟ်၊ ဟီုဟဏံတှေ် မၞိဟ်အဆက်ကၠောန်လဝ် တြေံတြေံတေံမှ ဂွံ ဒုၚ်ရုဲ ပါလုပ်၊ ရုဲကဵုမာဲရ ဆဂး ညးတအ်ကဵုညးတအ် ကၠောံဍမံၚ် မန်ဇကုဂှ် ဗီုညးကဵုညးရ အဵုဒှ်မံၚ် ဗီုဂှ်၊

မာန် – ဇာတ်မွဲမွဲဇာတ်ဂှ် ပ္ဍဲမွဲသၞာံ ၜိုတ်မူစိ ဒးပ္တိတ်သြန်တမ် ၊

မလဵု – ယဝ်ရ ဒးတေဝ်ဇါတ်တၟိမွဲဏောၚ်ဟီုတှေ် ဒးပ္တိတ် (၁၀၀၀) လ္ၚီကိုဋ်ပြၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ဇာတ်ဇကုနွံမံၚ်ရရ တှေ် အိုတ်ဏောၚ် အကြာ (၅၀၀) မသုန်ကၠံကိုဋ်ပြၚ် ကဵု (၆၀၀) ကိုဋ် ဒှ်မံၚ်၊

မာန် – အဝ် ယွံ စရိတ်ကပေါတ် ကဵု စရိတ် သွက်ဒးကဵု ဂကောံဇာတ်တအ် ကောန်သၟိၚ်တအ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴတအ် ၚုဟ်ကောန်ကမၠောန်တအ် ညးဂှ်ဂၠိုၚ်

မလဵု – စရိတ်ဒးထပ်ကပေါတ်ဂှ် ၜိုတ်လဵုအိုတ်ဟွံဂၠိုၚ်စ ကွေံကွေံပုဟ်၊ ဒးကဵု ၚုဟ်ကောန်ကမၠောန် ဒးကဵုလဝ် ကောန်သၟိၚ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴတအ်ရဂၠိုၚ်၊သြန်ဟရီုရ ဂၠိုၚ် ဟွံကဵုလေဝ် ဍေံတအ် ၚုဟ်ကဝက်ကဝက်တှေ် ဍေံတအ် ဟွံကၠောန်ပုဟ်၊

မာန် – ဂကောံဇါတ်မန်ပံၚ်ကောံဂှ်လေဝ် ကၠေံအာဒၟံၚ် တၟာလအ်ရ ဇကုကဵု ဇကု ပကောံကေတ်တုဲတှေ် ဒက်ကေတ် ဂကောံဇာတ်မန်မွဲ ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်ဟာ ?

မလဵု – ယဝ်ရဇကုကဵုဇကု ပကောံတုဲဒက်ကေတ်တှေ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ အဵု ယဝ်ရ ဂကောံမွဲမွဲ ဂကောံညးအာက္ဍိုပ်မွဲ မွဲ လုပ်ဖန်ကဵုတှေ် ဒှ်မာန်၊

မာန် – ဂကောံဇာတ်မန်ဟီုဂှ်တှေ် လုပ်မံၚ် အဝေါၚ်ပ္ဍ္ဍဲကဵု သၟာခုမတၠပညာဇါတ်မွဲကီုလေဝ် ဒှ်သာ်ဂှ်တှေ် သၟာသုခုမ မန်တအ်လၟုဟ်ဂှ် စပ်ကဵု ပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပရေၚ်ဂကူမန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တီမံၚ်ၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵု နွံကီုရော ?

မလဵု – ဗွဲမဂၠိုၚ်ကောန်သၟိၚ်မန်ပိုဲ ရဲတိုန်လ္တူစၚ်လၟုဟ်တှေ် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူပေၚ်မံၚ်ဖအိုတ်ရ ဒးဟီု၊ မိက်ဂွံဟီုမံၚ် ဖအိုတ်ရ ဆဂး ၝဍေံဟွံချိုတ်ပၠိုတ် ဇှ်ဂှ်မွဲကဏ္ဍလေဝ်၊

မာန် – ဥပမာ လေဝ် ဇာတ်မန်တှေ် ဂကောံမန်နွံမံၚ်ဗီုလဵု ဗော်မန်နွမံၚ်ဗီုလဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန် အဵုဗီု ဏံလေဝ် ?

မလဵု – ဗီုဂှ်တှေ် ဟွံတီပုဟ် ၊ ဠတေံတှေ် ဗီု ကဵု ‘စၠန်’ ကၠာတေံတှေ် ဍေံတီမံၚ်၊ ‘ဆာန်ဇေတ်’ တအ်တီညိညိ၊ ဒးတီ လဝ်ထေက်ကွေံကွေံလေဝ်၊ ဆဂးတှေ် ညးကၠုၚ်ကဵု ဂဒိုဟ်ကၠၚ်မွဲမွဲ ညးဟီုဒၠောံဗ္တောန်ကဵု နွံတှေ် ခိုဟ်ဟ်ကွေံကွေံ၊

မာန် – ဂလာန်လက္ကရဴ မုသှေ် အ္စာဇာတ် မိက်ဂွံဟီုမံၚ်ဏီ ?

မလဵု – ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဇါတ်မန် ၚုဟ်ဍၚ် ၚုဟ်သၠုၚ်ဂှ် ရံၚ်ကဵု ချိုတ်ပၠိုတ်တုဲတှေ် ဟီုညိ၊ ဇါတ်ဂကူဇကု သၠုၚ်တှေ် စရာဲဂကူဇကု ဍေံသၠုၚ်ရ၊ စတမ်နူကဵု ကယျိုၚ် ကောန်သၟိၚ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴမန်ပိုဲတအ် ရံၚ်ညိ၊ ပါ်ပဲါချပ်ဗ္စာ ကဵုအးညိ မိက်ဂွံဗ္ကန်ကဵု ပူရိသာဒ်ဂကူမန် ပိုဲ – ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: