ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကိစ္စဒပ်ပၞာန်ချဳဒရာၚ်ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသဳကၠဳကေုာံဒပ်ပၞာန်

ကိစ္စဒပ်ပၞာန်ချဳဒရာၚ်ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသဳကၠဳကေုာံဒပ်ပၞာန်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

စပ်ကဵုကရောၚ်ပၞာန်ဗၟာ လုပ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ရုၚ်ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဏံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) ဂှ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵုက္ဍိုက်ပ် ကေုာံသ္ကိုပ် (ကစထ) လၟိဟ် (၄) နူဒပ်ပၞာန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် (စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ် လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌနာဲဟံသာ၊ ညးအုပ်ကာနာနာ နာဲအံၚ်မေန်၊ ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန် သ္ကိုပ်ပၞာန်လျးဂကူ၊ ညးတာလျိုၚ် သွာၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဝေန်လှ ကေုာံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု နူဌာနဆက်ဆောံမဟာမိတ် တံတိုန်စိုပ်တုဲ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ဂှ် သ္ကိုပ် (ကစထ) လၟိဟ် (၄) ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မေန်နံၚ်၊ သ္ကိုပ်ဌာန်ဂအုပ် ရးပၞာန်အဂၞဲ သ္ကိုပ်ပၞာန်မျဵုဝေန်၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သဵုထောန် သ္ကိုပ်(စကခ) ခေတ္တ နူ စကခ ၁၉ တံ တိုန်စိုပ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒေံါပန်ပှော်အဆံၚ်တွဵုရး ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၂ တေံ (MNA)
“ညးၜါလ္ပာ်တံ ဆဵုမုက်တုဲ ဂွံသဳကၠဳညးသ္ကံဗီုဏံဂှ် သံသယ အောန်စှေ်အာ ၜိုတ်ကဝက်၊ မွဲတဆံၚ်ပၠန် ကရောၚ်ပၞာန် နူကဵုဒပ်ပၞာန် ယဝ်တိတ်အာ နူဏံပၠန်မ္ဂး သံသယ အးအာဏောၚ်၊ ကိစ္စဏံ နူဒပ်ပၞာန်ချပ်ကဵုဏောၚ်ဂးလဝ်နွံ” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဟီုရ။

ပ္ဍဲအခိၚ်ဆဵုဂဗသဳကၠဳဒၟံၚ်ညးသ္ကံဂှ် ပ္ဍဲအကြာၜဳၜါ ၜဳဇၟိ ကဵု ၜဳဝၚ်ရော ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ဗွဲပွဳပွူ ခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ကရောၚ်ပၞာန် နူကဵုဒပ်ပၞာန် ခမရ ၂၈၃၊ ၂၈၄၊ ခလရ ၂၈၊ ၃၂ တံ သီုဖၟိုတ် ဇြဟတ်ၜိုတ် ၂၀၀ ဂေတ်ချဳဒၟံၚ် ပ္ဍဲအကြာကွာန် ဒဵုထောၚ်၊ လိုၚ်ကၞုဲ၊ ဝါကၠောၚ် တံဖိုဟ်ရောၚ် နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဂးရ။

“ပ္ဍဲအခိၚ်အခါကာလ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကေုာံ ဂကောံ DPN တံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ပ္ဍဲလ္ဂုၚ် နွံကဵုအကာဲအရာ ပြေပြေပြံၚ်ၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဘုံသၟဝ်ဏံ ကရောၚ်ပၞာန် နူဒပ်ပၞာန် ထ္ပက်လုပ်ကၠုၚ် ညံၚ်ကဵုထ္ပက်ပၞာန်ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဓဝ်ပတှေ်အောန်အာ ပ္ဍဲအလဵုအလဵုအသဳကီု သီုပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်ရ၊ဣဏံဂှ် မံၚ်သၟးသၟး ဂၠာဲဟိုတ်ရဏောၚ် ဒးဒုၚ်စဗီုဂှ်” သာ်ဏံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဂးရ။

အသေအဟာန် တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် တုဲအာတုဲ တ္ၚဲယး အဝ်ဂါတ် (၈) ဂှ် ကရောၚ်ပၞာန် နူဒပ်ပၞာန် ထ္ပက်လုပ်ကၠုၚ်အကြာၜဳၜါ ၜဳဇၟိ ကဵု ၜဳဝၚ်ရော လုပ်စိုပ်ပ္ဍဲကွာန်မန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု မၞုံပွဳပွူခရိုၚ်မတ်မလီု တိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်တုဲ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဟွံဂွံတိတ်အာဏီ ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသ တံရ။

အတိုၚ်လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော် အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ချုက်လဝ် အဆံၚ်တွဵုရး၊အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ တေံဂှ်မ္ဂး ကွာန်ကွိက်ခွိ ဒၞါဲစၞောန်ဗီုတိ( S-701 317) အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ် နဒဒှ်ဒ္တန်ဒပ် တံဒပ်လၟိဟ်(၁) ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: