ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဒပ်ပၞာန်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံသဳကၠဳတုဲ ပရေၚ်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဍိုန်စှေ်ကီုလေဝ် ဆက်ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် နွံ မွဲကရောၚ်ပၞာန်ဏီ

ဒပ်ပၞာန်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံသဳကၠဳတုဲ ပရေၚ်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဍိုန်စှေ်ကီုလေဝ် ဆက်ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် နွံ မွဲကရောၚ်ပၞာန်ဏီ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု က္ဍိုက်ပ် ကေုာံ ညးစၞးဒပ်ပၞာန် သ္ကိုပ် (ကစထ- စစ်ဆၚ်ရေးအထူးအဖွဲ႕) လၟိဟ် (၄) က္ဍိုက်ပ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် ( စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်တုဲ ပရေၚ်ပၞာန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဒၟံၚ် အကြာၜါလ္ပာ်တံ ဍိုန်စှေ်အာကီုလေဝ် ကရောၚ်ပၞာန် မွဲကရောၚ်ပၞာန် နူဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဆက်ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသတိဍာ် ညးတံဖိုဟ်ဏီဏောၚ် ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကွာန်လိုၚ်ကၞုဲ ကဵု ကွာန်ဝါကၠောၚ် မကြပ်ကဵုကွာန်ကွိက်ခွိ ဒၞါဲဌာန်ဂအုပ် ခရိုၚ်မတ်မလီု (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) အကြာၜဳဇၟိ ကဵု ၜဳဝၚ်ရော ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် လောန်ကၠုၚ် ၃ တ္ၚဲတုဲကၠုၚ်ဏံ ကရောၚ်ပၞာန် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ က္လေၚ်ရုပ်စဴအာကီုလေဝ် ပ္ဍဲကွာန်ဒဵုထောၚ်ဂှ် ကရောၚ်ပၞာန် မွဲကရောၚ်ပၞာန် ဖျေံသဇိုၚ် ဆက်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။

ဗီုကောန်ပၞာန်ဗၟာ နွံပ္ဍဲကွာန်ဒဵုထောၚ် (Facebook)
“ကရောၚ်ပၞာန် ဇြဟတ် ၜိုတ် ၃၀ တၠ ဆက်သှေ် မွဲကရောၚ်ပၞာန်ဏီ၊ အကာဲအရာတၟေၚ်ဂှ် ဟွံမွဲပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကွာန်ဌာန်ဒေသဂှ် ကရောၚ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဟွံက္လေၚ်စိုပ် လအ်ဂွံ ၜိုတ် ၂၅ သၞာံဣရဂှ်လေဝ် ညးဇၞော်မွဲတၠ နူကွာန်ဒဵုထောၚ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ကီုရ။

“ပ္ဍဲအကြာၜဳၜါ ၜဳဇၟိကဵုၜဳဝၚ်ရောဂှ် ကၠာတေံ ကော်စ ဒဵုထောၚ် ၂၄ ကွာန်။ လၟုဟ် ကွာန်မန် ဇၞော်ဇၞော် နွံ ၜိုတ် ၃၀ ကွာန်ဣရ၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဟွံစိုပ်ဂှ် ဂွံၜိုတ်ၜါဣသုန်သၞာံရ၊ ပေါဲဗ္တိုက်လေဝ် ဟွံမွဲကၠုၚ်ပုဟ်၊ လၟုဟ် က္လေၚ်ဆဵုဒး ကောန်ပၞာန်ဗၟာ ပ္ဍဲကွာန်ပၠန်ယျတှေ် ကောန်ကွာန်တံ မံၚ်ဂြက်ညိရ” သာ်ဝွံ ညးဇၞော်မွဲတၠ နူကွာန်ဂှ် ဟီုရ။

အလဵုအသဳပၞာန် နဝတ ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ တေံဂှ် ကွာန်ကွိက်ခွိ စၞောန်ဗီုတိ (S- 701 317) ကရပ်ကွာန်ဒဵုထောၚ်ဏံ သ္ပသမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဌာန်ဒ္တန် တံဒပ်လၟိဟ် (၁) ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ စိုပ်လက်ထက် အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ချုက်လိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲဒိုအ်ပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ဂှ်လေဝ် ဆက်သ္ပဒ္တန်အတိုၚ်ဂှ်ပၠန်တုဲ စနူဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ လုပ်ချဳဒရာၚ် ဟွံမွဲကၠုၚ်မွဲလှေ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဆ္ဂး ကြဴနူ အဝ်ဂါတ် ရ အသေအဟာန် တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ခ္ဍဲသဳပေၚ် တုဲအာတုဲ တ္ၚဲယးဂတဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ လုပ်ချဳဒရာၚ် နဗီုကရောၚ်ပၞာန် ပ္ဍဲကွာန်မန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဗွဲပွဳပွူ ဝုတ်ဒိုဟ် ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

“ညးၜါလ္ပာ်တံ ဆဵုမုက်တုဲ ဂွံသဳကၠဳညးသ္ကံဗီုဏံဂှ် သံသယ အောန်စှေ်အာ ၜိုတ်ကဝက်၊ မွဲတဆံၚ်ပၠန် ကရောၚ်ပၞာန် နူကဵုဒပ်ပၞာန် ယဝ်တိတ်အာ နူဒေသဂှ်ပၠန်မ္ဂး သံသယ အးအာဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ( ဒုညးက္ဍိုပ် ဂကောံညးစၞး သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN နူUNFC ) ဟီုကၠုၚ်လဝ် အဃောတ္ၚဲတေံရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ် လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်တၟိ ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ၊ ညးအုပ်ကာနာနာ နာဲအံၚ်မေန်၊ ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန် သ္ကိုပ်ပၞာန်လျးဂကူ၊ ညးတာလျိုၚ် သွာၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဝေန်လှ ကေုာံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု နူဌာနဆက်ဆောံမဟာမိတ်တံ တိုန်စိုပ်တုဲ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ဂှ် သ္ကိုပ် (ကစထ) လၟိဟ် (၄) ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မေန်နံၚ်၊ သ္ကိုပ် ဌာန်ဂအုပ်ရးပၞာန်အဂၞဲ သ္ကိုပ်ပၞာန်မျဵုဝေန်၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သဵုထောန် သ္ကိုပ်(စကခ) ခေတ္တ နူ (စကခ-၁၉) တံ တိုန်စိုပ်လဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: