ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သွက်ဝါဗ္ၚဗၠိုက်ဍာ် လီုလာ်အာ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ အလဵုအသဳထံက်ပၚ် မွဲဨက ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ်

သွက်ဝါဗ္ၚဗၠိုက်ဍာ် လီုလာ်အာ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ အလဵုအသဳထံက်ပၚ် မွဲဨက ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

တုဲကၠုၚ်ဏံ အပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဟိုတ်နူဗြဲထတ် ဍာ်ဇၞော် ဝါဗ္ၚတံ ဗၠိုက်အာဍာ်ဂှ်ရ ဝါဗ္ၚလီုလာ်အာ ဗၞတ် ၄ လ္ၚီဨကပြၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရး ကဵုသြန်ထံက်ပၚ် မွဲဨကတှေ် ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဝန်ဇၞော် တဵု,လွဳ ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တုဲကၠုၚ်ဏံ ဗြဲဇၞော်ဂူရိုပ် ဍာ်ဒဵုတေံလေဝ် လိုအ်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ ဝါဗ္ၚဗၠိုက်ဍာ် နွံ ၁၇,၀၀၀ ဨကပြၚ်၊ အပ္ဍဲဂှ် ဝါဗ္ၚဂိအာညိ နွံဗ္ဒါဲ ရ၀၀၀ ဨက၊ လီုလာ်အိုတ်အာဂှ် နွံ ၄၁၉၃ ဨကရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ဝါဗ္ၚ တွဵုရးမန်ရ။

ဗီုဝါဗ္ၚဗၠိုက်ဍာ် (Internet)
“ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံကဵုအထံက်ပၚ် ၜိုတ် ၁၉၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်၊ မွဲဨကတှေ် ၜိုတ် ၅ ဠက် တုဲတှေ်ထံက်ပၚ် သီုသြောံမ သီုဝါဲဏောၚ်၊ ကၠာဂိတုဏံဟွံအိုတ် ညံၚ်ဂွံဂတာပ်ဂှ် ဂစာန်ဖန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ဒးက္လေၚ်ပတမ်မံၚ်ဏီလေဝ်” သာ်ဝွံ ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော် တဵု,လွဳ ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ဂးရ။

သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ဝါဗ္ၚမွဲဨက ၅ ဠက်ဒကေဝ်ဂှ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ပ္တိတ်ကဵု ၜိုတ် ရ၅၀ ကိုဋ်ဏောၚ်တုဲ သြန်ဟွံပေၚ်ဂှ် အာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဇၞော်တဵုလွဳ ကၟိန်ဍုၚ်တေံဖိုဟ် ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

“အရီုဗၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုဂတာပ်အခိၚ်ရ၊ ဂိတုဏံ ကၠာဟွံအိုတ် ယဝ်ဂွံတှေ် ပြေပြံၚ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် သွက်ဂွံပတမ်ပၠန်ဂှ် အခိၚ်လဇုဲမံၚ်ယျလေဝ် လ္ၚဵုဂှ် ဒမၠေံသြန်တုဲ က္လေၚ်ပတမ်မံၚ်ဣယျ” သာ်ဝွံ သၟာဗ္ၚမွဲတၠ နူဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲအပိုၚ်ခရိုၚ်သဓီု ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်တံဂှ် ဝါဗ္ၚလီုလာ်အာ နွံ ၄၁၃၁ ဨက၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် နွံ ၆၂ ဨက ဂးရ။

“တော်ကဵုသၞာံအာတေံမ္ဂး သၞာံဏံလီုလာ်ဂၠိုၚ်၊ သၞာံဏံ ဗ္ၜတ်ဍာ်ဗြဲလေဝ်ဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ ဥူကျဳသဵု သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်တဵုလွဳဝါဗ္ၚ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

သၞာံ ၂၀၁၇ နူဂျာန်နဝါရဳ ဒဵုကဵုဂိတုဂျူလာၚ်အိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လၟိဟ်တ္ၚဲဗြဲဂူ နွံ ရ၈ တ္ၚဲ၊ ဗြဲဂူဖျေံဒဵုကဵု ဗ္ၜတ်ဍာ်ဗြဲ ၁၀၇ ဒဿမ ၆၈ ၝောံတဲတုဲ တော်ကဵုသၞာံအာဏံမ္ဂး ဍာ်ဗြဲသၠုၚ်ဂၠိုၚ်တိုန် ၜိုတ် ၃၀ တၟံကၠံၝောဲတဲတုဲ စိုပ်ကၠုၚ်အဆံၚ် ဍာ်ဇၞော်ဝါဗ္ၚဗၠိုက်ရောၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်တဵုလွဳတွဵုရး ပ္တိတ်လဝ်တၟော်ရ။

အတိုၚ်စရၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်တဵုလွဳမ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဝါကၠောန်လဝ်ဗ္ၚ နွံ ၆၉၀,၀၀၀ ဨကပြၚ်တုဲ ဒၟါနူဘဲဗြဲဂၠိုၚ်ဂှ်ရ ရိုဟ်ဒဒှ်သၞာံ ဝါဗ္ၚလ္ၚဵုတံ ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်ဘဲဗၠိုက်ဍာ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: