ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲပ္တိတ်ရုၚ် ပေၚ် (၆)အလန်ဂှ် သၟာပရိုၚ်ဒးဒုၚ်ထိၚ်ရပ်လဝ် (၃)တၠတအ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်

ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲပ္တိတ်ရုၚ် ပေၚ် (၆)အလန်ဂှ် သၟာပရိုၚ်ဒးဒုၚ်ထိၚ်ရပ်လဝ် (၃)တၠတအ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

တ္ၚဲဏံ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ (၁)ဂှ် သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် ကေုာံ သၟာပရိုၚ် ဒဳဝဳဗဳ ၜါတၠတအ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲပ္တိတ်ရုၚ် ပေၚ် မရနုက်ကဵု (၆)ဝါဂှ် နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် စောဲစပ်လဝ်ဒုဟ်အိုတ်သီုဂှ် သၠးကဵုတုဲ သၟာပရိုၚ်တအ်ကီု သီုကဵု ပူဂဵုဒးဒုၚ်ရပ်လဝ်ကရောံသၟာပရိုၚ်တအ်ကီု ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် နကဵုညးဒုၚ်လျိုၚ် (အာမခံ) ရ။

‘ပိုဲတိတ်ကၠုၚ် နူ တဳပဝ် ယျ၊ စဴမံၚ် မာန္တလေဝ်ဖိုဟ်၊ ဂစာန် ဇူပ္ဍဲ မာန္တလေဝ်ဟာ ချပ်မံၚ်၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၄)တေံတှေ် ဒးကၠုၚ် မံၚ်ဏီတှေ်၊ အမှုပိုဲဂှ် ပၞာန်တအ်နုက်ကဵုယျလေဝ် တ္ၚဲအေၚ်္ဂလိက် (၄)တေံမှ ဗၠးချိုတ်ပၠိုတ်ဏောၚ်၊ လၟုဟ်တှေ် ဒးတိတ်လဝ် နကဵု (အာမခံ) ဏောၚ်’ သာ်ဏံ သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် အဃောအာမံၚ် မာန္တလေဝ်ဂှ် ဟီုထ္ၜးရ။

သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် အဃောတိတ်ဗၠးကၠုၚ် (Facebook)
နကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဂှ် ပရေၚ်ဒဒှ်နူတမ်ကၠာတေံဂှ် သၠးကဵုဒုဟ်ဖအိုတ်တုဲ သၟာပရိုၚ်ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် နကဵုအမှုဒုဟ် ဆက်ဆောံကဵုဂကောံဟွံလုပ်သၞောဝ် ၝောံပိုဒ် (၁၇/၁)ဂှ် သၠးကဵုဒုဟ်ရောၚ် ပရိုၚ်နူကဵုပၞာန်အလဵုအသဳဂှ် လလောၚ် ဓမံက်လဝ်ရ။

‘အဇြာန်(လွဳဝၚ်) ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ယျ၊ သီုညးဖအိုတ်ဂှ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ဣယျ၊ ပိုဲချပ်မံၚ်ဖိုဟ် ကလေၚ်စဴလ္ဂုၚ်ဟာ၊ မံၚ်ပ္ဍဲ တဳပဝ် ဏံဟာ၊ သေပ်တေမ်ဗါ (၄) တေံတှေ် ဒးတိုန်မံၚ်ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် ပ္ဍဲတဳပဝ် မွဲတဲဏီ၊ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဒုၚ်လဝ် လျိုၚ် (အာမခံ) တုဲတှေ် ဗၠးကၠုၚ်ယျ’ သာ်ဏံ ဒှ်ကော နာဲလွဳဝၚ် နာဲခေန်မိုၚ်ဝေန် ဟီုထ္ၜး အဃော သၟာပရိုၚ်တအ် ဗၠးတိတ် အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ဂှ်ရ။

သၟာပရိုၚ် ဒဳဝဳဗဳ (၂)တၠ ကဵု သၟာပရိုၚ် ဨရာဝတဳ နာဲလွဳဝၚ် ပံၚ်(၃)တၠဝွံ ပ္ဍဲအဃောအာ ကေတ်ပရိုၚ် ဒပ်ပၞာန်တအာၚ် (TNLA) တအ်ကၠောန်ပေဲါစံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဒေသညးတအ်တုဲ အခိၚ်လ္ပာ်ကလေၚ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် စောတ် စောဲဂဗုတ် ဆက်ဆောံကဵု ဂကောံဟွံလုပ်သၞောဝ်ဂှ်တုဲ ရပ်ထိၚ်လဝ် သီုညးဒဳကွဳစက်တအ် ပ္ဍဲထံၚ်ဍုၚ်တဳပဝ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: