ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ညံၚ်ဂွံဖျုဲကဵုဂကောံဖျေံလွဟ် နူဂအာၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဓါတ်လလဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်

ညံၚ်ဂွံဖျုဲကဵုဂကောံဖျေံလွဟ် နူဂအာၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဓါတ်လလဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဂကောံက္လေၚ်ပ္တန်ဍုၚ်မန် နာဲအလှိၚ်က္ဍိုက်ပ် လုပ်ဖျေံလဝ်လွဟ်တုဲ ဖျေံလဝ်သဇိုၚ်သ္ၚိဌာန် ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ မှက်ဌာနဝန်ဇၞော် အစောံဇြဟတ်ကဵုဓါတ်လလဳ နွံဇရေၚ်ကွာန်အၜဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် လၟုဟ်ဌာနဆေၚ်စပ်တံ ဒးက္လေၚ်ကေတ်တိဂှ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဖျုဲပြံၚ်ကဵုနူဂအာၚ်ဂှ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ တုဲကၠုၚ်ဏံ နူရုၚ် (မြို႕နယ်လျှပ်စစ်အၚ်ဂျၚ်နဳယာ) ပ္တိုန်လဝ်လိက် ကုဌာန်ဂအုပ်ကောပ်ကာဲပရေၚ်လဝေၚ်ပၞာန် (စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“တိသွက်ကိုန်အစဳဇန်ဂှ် ဂွံလဝ်ဗီုတိ စရၚ်တိ (၁၀၅) (၁၀၆) ယျ၊ ပ္ဍဲဗာတ်ဂျေတ် ဂတဏံ သွက်ဂွံစဵုဒၞး ရုၚ်ပါ်ဓါတ်လလဳ 230 KV ပ္ဍဲဒၞါဲဂှ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးအာတ်မိက်လဝ်တုဲရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဒးပ္တိုန်ထ္ၜး ညံၚ်ဂွံဖျုဲပြံၚ်ကဵု သ္ၚိဌာန် ရဲဂကောံဖျေံလွဟ်တံဏံ” သာ်ဝွံ ဥူနေမျဵုအံၚ် နူရုၚ်အေန်ဂျေန်နဳယာဓါတ်လလဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂးရ။

သ္ၚိဌာန် ဒၞါဲဝဲါ ဖျေံစွံလဝ် ဂကောံဖျေံလွဟ် က္ဍိုပ်နာဲအလှိၚ် (နိုၚ်သက်-ရေဝ်)
သွက်ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်ပါ်ဓါတ်လလဳဂှ် ရန်လဝ်တိ ၆၃ ဒဿမ ၅ ဨကတုဲ သွက်တၞံထ္ၜိုတ် လုပ်တဵုၜက်ၜေတ်လဝ် တံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ တေံ လေဲပရေကဵု ဗ္ဒါဲဒ္စါံကၠံကိုဋ်ဒကေဝ်တုဲဣရ ဥူနေမျဵုအံၚ် ဆက်ဟီုရ။

ဂကောံနာဲအလှိၚ်တံ လၟိဟ် ၂၀ တၠ လုပ်ဖျေံလဝ်လွဟ် ပ္ဍဲ (စကခ ၁၉) အပ္ဍဲဂိတုဂျောန် သၞာံ ၂၀၁၆ တေံတုဲ နူဒပ်ပၞာန် ဖျေံကဵုလဝ်ဒၞါဲဝါဲ အပ္ဍဲဂအာၚ်တိကိုန်အစဳဇန်ဂှ်ရ။

“နူအကြာဝါတ်ဂါတ်နာနာသာ်ဂှ် ပိုဲလုပ်စိုပ်ကၠုၚ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဏံ၊ အဲကီု သီုကောန်ဂကောံတံကီု ဂွံမံၚ်စံၚ် ဂွံကၠောန်စဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲဏောၚ်၊ မံၚ်ဒၞါဲဏံဂှ်လေဝ် ၜိုဟ်သြိုဟ်မံၚ်၊ အေဇှ်ရ ကိစ္စဏံ မၞိဟ်ဇၞော်ဆေၚ်စပ်တံ ညံၚ်ဂွံချပ်ဗ္စာကဵုဇြိုဟ်ဟ်နက်က်၊ မိက်ဂွံဖျေံသဇိုၚ် ဗိုန်န်ဗတ်တ်ဒၞါဲဏံရ၊ ထပ်တုဲ ဟွံမိက်ပြံၚ်ရ၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်တန်န် ကြန်န်ဂှ် ဒုၚ်ဖအိုတ်သြန်တုဲ သိုၚ်လဝ်ဏောၚ်လေဝ်၊ လၟုဟ်လေဝ် ပံၚ်တောဲကဵု ဒပ်ပၞာန်၊ ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံတုဲ ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် ပရေၚ်အုပ်လ္ဒမ်သၞောဝ် ဖိုဟ်ရဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲအလှိၚ် ဂွံအယုက် ရ၁ သၞာံဂှ် ဂးရ။

အဃောညးတံလုပ်ဖျေံလွဟ်ဂှ် စွံလဝ်ကတိပါၚ် ကေုာံဂကောံဒုၚ်တဲတံ နွံဗီုလဵုရောဂှ် တီကေတ် ဟွံမာန်ကီု လေဝ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ အခိၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး သွက်ညးတံ ဖန်က်ဖျေံကဵုဒၞါဲဝါဲ ဂပ်ဝ်ရောၚ် ညာတ်ရ။ ပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် အတိုၚ်လၟေၚ် DDR မ္ဂး ပလှ်လွဟ်တုဲ ဒးဖအောန်ဖျေံဇြဟတ်၊ ဒးဖျေံကဵုဒၞါဲဝါဲ သွက်ဂွံမံၚ်စံၚ်တန်တဴအာ၊ ဒးဖန်ကဵုကမၠောန် သွက်ဂွံဂယိုၚ်အာလမျီုဗုၚ်ဂၞဴ၊ သွက်ဂွံကၠောံက္ဍ ဍုက်ကေဝ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ပၠန်ဂှ်လေဝ် ဒးပဠေဝ်ကဵုစိုတ်ဓါတ် ပရေၚ်ဆက်ဆောံဏောၚ် ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် (သ္ကိုပ်ဗိုလ်စဇၞူ နူဒပ်ပၞာန်) တန်တဴပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ဂှ်ဂးရ။

“ယဝ်ဖန်ဇန်ကဵု သွက်ဍေံတံ ဟွံမာန်တှေ် လုပ်ဖျေံလွဟ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်တုဲ သွက်ဂွံတန်တဴအာ ဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် ဒှ်အခက်ဏောၚ်။ ၜိုန်ဒှ်ဒၟံၚ်ဒၞါဲဂအာၚ် ကိုန်အစဳဇန်ဖိုဟ်ကီုလေဝ် ဒၟါဒပ်ပၞာန်ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံညးတာလျိုၚ် အဆံၚ်တွဵုရးတံ ပံၚ်ဗ္စပ် ပ္ညဳပ္ညပ်ဒေက်ကၠုၚ်၊ ဍိုန်လျကၠုၚ်တုဲ ယဝ်ပြံၚ်ထောံမ္ဂး ဖေက်ဗၠေတ်အာ နူဒဒှ် DDR,SSR ဂှ်လေဝ် ဂွိၚ်မံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ဂးရ။

အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟွံမွဲကဵုပၟတ်ဓါတ်လလဳအလဵုအသဳဂှ် ကရေက်ပလိုတ်တေံ သ္ဂောံဂွံဓါတ်လလဳကီု ရန်သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဒၞါဲတိသၠးမံၚ် အကြာဍုၚ်ရေဝ်ကဵု ကွာန်အၜဝ်ဂှ် ရန်လဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံရုၚ်ပါ်ဓါတ်လလဳ ၂၃၀ ကေဝဳ(KV)ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: