ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သွက်ဂွံဆဵုကဵုကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလမ် အပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန် UNFC ဟီု

သွက်ဂွံဆဵုကဵုကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလမ် အပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန် UNFC ဟီု

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် PC ကဵု DPN တံ သ္ဂောံဆဵုဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်တ္ၚဲ ဟွံမာန်ဏီတုဲ အတိုၚ်ချိၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံ ဒှ်ဆဵုဟွံမာန်ဏီ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ညးတာလျိုၚ် လလောၚ်ပရိုၚ် နူ UNFC ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲ (သေပ်တေမ်ဗာ ၁၃) ဏံရ။

“လ္ပာ်ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်တေံကီု လ္ပာ်ပိုဲဏံကီု သွက်ဂွံဆဵုပ္ဍဲဂိတုဏံဟီုဂှ် ညးဟွံသၠး အဲဟွံသၠး ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဆဵုပ္ဍဲဂိတုဏံ ပ္ညဳတ္ၚဲ ဟွံစှေ်ဗီုဏီ၊သီုၜါလ္ပာ်ဂှ် ပေၚ်မံၚ်ကဵု တရဴညးကဵုညး၊ ကောံဓရီုညးကဵုညး” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဂးရ။

ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလမ် PC ကဵု DPN တံသဳကၠဳအလန်ဆဋ္ဌမတုဲဗီုသ္ပလဝ် ပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်(MNA)
ဥက္ကဌကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဒံက်တာတေန်မျဵုဝေန်ဂှ်လေဝ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဟွံခိုဟ်တုဲ ဂွံဂ္ဇအ်ကောံဓရီုမာန် ပ္ဍဲဂိတုဏံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန် နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဆက်ဟီုရ။

အတိုၚ်ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (Peace Commission) ဟီုမ္ဂး “ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ သွက်ဂွံဆဵုပ္ဍဲဂိတုဏံဂှ် ပ္ညဳမံၚ်တ္ၚဲညးသ္ကံဖိုဟ်ဏောၚ်။ ဒဵုကဵုနူဏေံတေံ ပ္ညဳမံၚ်ညးသ္ကံဏီ။ တ္ၚဲလဵုဆဵုမာန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံ ပ္ညဳမံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ်ဏောၚ်” သာ်ဏံ ဂးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ်တုဲကၠုၚ်ဏံ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် နူအလဵုအသဳ ကဵု DPN ဂကောံညးစၞး ပ္ညဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နူ UNFC တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုအလန်ဆဋ္ဌမ ပ္ဍဲ NRPC ဌာနဗဟဵု ပရေၚ်သၟန်သၟန်ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ ပ္ဍဲ ၉ တၚ် UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် တုပ်စိုတ် ၄ တၚ်တုဲဣရ ဟီုလဝ်သာ်ဂှ်တုဲ သွက်ဆက်သဳကၠဳ တၚ်သှေ်သၟေဟ်ဂှ် က္လေၚ်ဆဵုညးသ္ကံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏောၚ် တုပ်လဝ်စိုတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: