ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကွဳစက်ဒေံါမံၚ်ဆဆဵု ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်

ကွဳစက်ဒေံါမံၚ်ဆဆဵု ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကွဳစက်ဂမၠိုၚ် ဟွံကေတ်သၞောဝ်တုဲ ဗက်ထ္ပက်ဒေံါမံၚ်ဆဆဵုဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေဟေၚ် ကေတ်အာအရေဝ်ပြဟ်ဟ်ဏောၚ် ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ပရေၚ်ၜဳဖ္ဍတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက် စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကောံဓရီုလၟေၚ်သတ္တမ ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၂၀ ဏံဂှ် စပ်ကဵုကွဳစက်တံ ဒေံါဇူဆဆဵု ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဇၞော်အဓိက ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်တုဲ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ် ဗီုလဵုပသောၚ်ကဵုမာန်ရော ဥူချေတ်တေန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဒေသမာဲလၟိဟ် ၂ ၊ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သၟာန်လဝ်သာ်ဂှ်တုဲ ဝန်ဇၞော် ဥူထောန်ဌေ ကဵုလဝ်သွဟ်သာ်ဂှ်ရ။

ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ပရေၚ်ၜဳဖ္ဍတ်ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ်(MNA)
ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဇၞော်အဓိကလ္တူဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ဗၞိက် သၠာ ၁၀၊ သၠာ ၁၂ တံ လုပ်ထ္ပက်ဒေံါဇူမံၚ် ဆဆဵု ပ္ဍဲသ္ကဲဂၠံၚ်ဇၞော်တုဲ ပ္တိုန် ဖျေံမံၚ်ကပေါတ်ဗၞိက်ကီု၊ ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်မၞိဟ် နူဂအုံကွာန် ၂၂ ဂအုံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ကွဳစက်ဇၞော်ဇၞော်ကီု ဗက်ဒေံါဇူမံၚ်ဆဆဵု ဥူချေတ်တေန် ဂးရ။

“ဒှ်ပလာပ်ပထုဲစိုတ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံသၟးဟွံက အန္တရာဲယာန်လေဝ်နွံမာန်မံၚ် ဒၟါနူဂှ်ရ ဒၞါဲစွံလဝ်သၞေဟ်ကွဳစက်ဂှ်ရ မိက်ဂွံကဵုလုပ်ဒေံါ၊ ကိစ္စဏံ မိက်ဂွံကဵုဖန်ပြဟ်ဟ်” သာ်ဝွံ ဥူချေတ်တေန် ဂးရ။

ကွဳစက် ပၠောပ်လဝ်စရၚ် ပ္ဍဲကမ္မတဳကောပ်ကာဲထိၚ်ဒဝ်စေဝ်ပၞောန်ယာန်ပွိုၚ်ဍုၚ် တံဂှ် ပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳစက်ဂြိပ်တရဴဇမ္ၚောဲတံဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံလုပ်တိတ် ဒေံါဇူဂှ် ကဵုပရိုၚ်လဴက္လးလဝ်ရ၊ ပ္တိုန်/ဖျေံမၞိဟ် ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဇၞော်ဂှ်တုဲ လုပ်ဇူမံၚ် အပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲဂှ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဝန်ဇၞော်ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

သွက်ကွဳစက်ဇၞော်ဖ္ဍိုက်ကပေါတ်ဗၞိက်တံဂှ် ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ်ဒေံါဇူ ပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳစက်ဂြိပ်တရဴဇမ္ၚောဲရ၊ ဆ္ဂး သွက်ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ဗၞိက်တံ သ္ဂောံဒေံါ သ္ဂောံတိတ်ဂှ် ကံၚ်ဇြဳပသောၚ်အန္တရာဲ ယာန်/ဂၠံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံကမ္မတဳကောပ်ကာဲထိၚ်ဒဝ်ကမၠောန်ယာန်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ဂၠာဲကဵုလဝ်ဒၞါဲတုဲ ဖန်လဝ်သွက်ဂွံလုပ်ဒေံါဇူကီုရ။

“ကွဳစက် ထ္ပက်ဒေံါမံၚ် ဆဆဵုတံဂှ် ကေတ်အရေဝ်အတိုၚ်ဥပဒေ ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ပရေၚ်ဝဳဖ္ဍတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ဟီုရ။
အပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ရန်ကဵုဂၠံၚ်သ္ဂောံသောၚ်ကီု၊ သ္ဂောံလုပ်ကဵုအၚ်္ဂလက်သန်ဍုၚ်ကီုတုဲ ပ္ဍဲတိ ၂ ဒဿမ ၃၅ ဨက ဒၞါဲဂကောံပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ပိုၚ်ဂှ် သိုၚ်ခၞံပံက်ကဵုလဝ် သၞေဟ်ကွဳစက်ဂြိပ်တရဴဇမ္ၚောဲ နူသၞာံ ၂၀၁၆ တေံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: