ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဗီုရုပ် ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁)ဝါ ဗဟဵု သၞာံဏံဂှ် ချပ်ရန်လဝ် ဓမံက်ထ္ၜးအာ ဝၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန် ဗညာစိၚ်

ဗီုရုပ် ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁)ဝါ ဗဟဵု သၞာံဏံဂှ် ချပ်ရန်လဝ် ဓမံက်ထ္ၜးအာ ဝၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန် ဗညာစိၚ်

ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁) ဝါ ဗဟဵု ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ် ကွာန်ထဝ်ပၠၚ်ဂှ် ကမ္မတဳတအ် ချပ်ရန်လဝ် ဓမံက်ထ္ၜးအာ ဝၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗညာစိၚ် ရောၚ်ဂွံတီကေတ်ရ။

တုဲကၠုၚ် ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ (၃၀)ဂှ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁)ဝါ ဗဟဵုတအ် သ္ပပေဲါ ကောံဓရီု လၟေၚ် (၁) ပ္ဍဲကွာန်ထဝ်ပၠၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်ဂှ်တုဲ ကမ္မတဳတအ် ရန်ဖျေံဏာလဝ် သွက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜးအာ ပရေၚ်ဝၚ်သ္ကိုပ် ပၞာန်ဗညာစိၚ် ရ။

ဗီုရုပ်​သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗညာစိၚ်
‘သ္ကိုပ်ပၞာန် ဗညာစိၚ် ဂှ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁) ဝါ ဗဟဵုဏံ ထေက်ကဵု ဒးဓမံက် ဝၚ်ညးထေက် ရောၚ်၊ ဗညာစိၚ်ဂှ် သရာဲပၞာန်မန်ပိုဲ ညးလုပ်ပေဲါဗ္တိုက်၊ ပၠန်ဂတးမန် ပိုဲသ္ကုတ်လက္ကရဴအိုတ်လေဝ်ဒှ် ဇှ်ရ ပိုဲစှေ်စိုတ်’ သာ်ဏံ နာဲပါန်အံၚ် ဟီုရ။

လ္တူဂလာန်တိုန်ကၠုၚ် ဓမံက်ထ္ၜး ဝၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗညာစိၚ် နူကမ္မတဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်တအ်ဂှ် ညးဂလိုၚ်စှေ်စိုတ်တုဲ၊ စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊ ပရေၚ်ပရောဝၚ်ဗညာစိၚ်ဂှ် သွက်ဂွံချူပကောံအာတုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂတေံမ္ဂး၊ ပရောဝၚ်တၞဟ်ဟ်ကီု၊ ပရောဝၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗညာစိၚ်ဂှ်ကီု သွက်ဂွံ ပ္တိုန်ထ္ၜးအာမာန်ဂှ် ညးဆေၚ်စပ်တအ် ဒးပကောံပကေဝ်အာတုဲ သဳကၠဳ သ္ပအာဒဒန်ပ္ဍဲကောံဓရီုဂတတေံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကောံဓရီု ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁)ဝါ ဗဟဵု လၟေၚ် (၁) ဂှ် ညးတိုန်စိုပ် (၁၀၀) တၠပြၚ် ပြၚ်တုဲ ပံက်ဏာသာပ်ကမ္မတဳ သွာၚ်လလောၚ်ပရိုၚ်ကီု၊ သာပ်ဘဏ္ဍာကီု၊ သာပ်ပလေဝ်အသေအဟာန်ကီု၊ သာပ် လဟိၚ်စိုတ်/ပြိုၚ်လှေ်ဒယှေ်ကီု၊ သာပ်လိက်ပတ်မန်ကီု၊ သာပ်ဒုၚ်တၠုၚ်ဗ္စဖျုၚ်ကီု၊ သာပ်ကရေၚ်ပၞာန်ကီု၊ သာပ်ဝေၚ် ဇြဟတ်ကီု ရ။

ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁)ဝါ ဗဟဵုဂှ် တုဲကၠုၚ် ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ (၁၇) ဂှ် သ္ပကောံဓရီု ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်တုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံဥက္ကဌ (၉)တၠကီု၊ ဂကောံညးအုပ်ကာ (၉) တၠကီု၊ ကမ္မတဳဗဟဵု (၇၀)တၠပြၚ်ၚ် ပံက်လဝ်ရ။

ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ ဗဟဵု သၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ဝၚ်ဨကရာဇ်ဗြဴ မိစဴဗုတုဲ သၞာံမရနုက်ကဵု (၇၁) ဝါဏံမ္ဂး ပ္ဍဲကောံဓရီုဂတတေံ တၞဟ်ဟ်ဂလာန်ဟွံဆက်တိုန်မ္ဂး ဝၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန် ဗညာစိၚ် ဂှ် သ္ပဂွံ ဒှ်အာ ဒတန်နွံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: