ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / လဝေၚ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲခၟောံပကဴ (က္ဍိုပ်ပကဴ) ဒေသအလာန်တယျာ

လဝေၚ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲခၟောံပကဴ (က္ဍိုပ်ပကဴ) ဒေသအလာန်တယျာ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ မၞိဟ်တံဒးဖေက်မံၚ်သၟးတှေ် သွက်ဂွံတေၚ်နွံလေဝ် ဟွံဂံၚ်တေၚ်၊ လၟုဟ် စိုပ်ကၠုၚ်ခေတ် ဟီုဂွံပံက်သြိုဟ် တေၚ်ဂွံပံက်သြိုဟ်ယျတှေ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲက္ဍိုပ်ပကဴ စိုပ်ကၠုၚ်ဣယျရောၚ် ဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်ထ္ၜးရ။

“ကိစ္စဏံ ဆက်စပ်မံၚ်ကဵုပရေၚ်ဘာသာ သာသနာတှေ် ကဏ္ဍ ရပ်စပ် ဖန်ဖက်ဂှ် ဒးဇိပ်ဂၠိပ်ညိဏောၚ်ထေၚ်။ ကိစ္စဏံ ကိစ္စ Personal ပရေၚ်ပူဂဵုမွဲဓဝ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ဍေံဆက်စပ်မံၚ်ကဵုပရေၚ်ရှေ်သှေ်ဘာသာဏောၚ်” ဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဂးရ။

ဗီု ဃောန်တာန် (ကော်) ဇြာတ်ဠာ် (Facebook)
တက်ဓယံက်ကဵုပရေၚ်ဘာသာတုဲ ဗက်ပလီုပလာ်ဒၟံၚ်သၟတ်ဝုတ်ပအိုဝ် နွံကဵုစိုတ်လ္ဂူတပ်တံ၊ ဟွံတုပ်စိုတ်ကီုလေဝ် ဗက်ပၠံၚ်ၜးကေတ်ကာမဗွဲအဓမ္မ နွံကၠုၚ်မံၚ်ဏောၚ် ကေတ်ကဵုအရေဝ်ညိ သာ်ဏံ ဂးလဝ်ပ္ဍဲလိက်တေၚ်ရောၚ် ဂးရ။

ကိစ္စဏံ အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဟေၚ်ရ ရေၚ်တၠုၚ်ကေတ်အာအရေဝ်ရောၚ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် သူရဥူအံၚ်ကိုဝ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်သာသနာကေုာံပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ဟီုဂးလဝ်ကဵု ရဲပရိုၚ်မဳဒဳယာတံနွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏံ မုလေဝ် ဟဂွံကဵုနၚ်စၞောန်ဏီ။

“ပိုဲတံ မုလေဝ် ဂွိုအ်တီလဝ်ဏီပုဟ်။ အေကိစ္စဂှ် မုလေဝ် ဟွံတိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပိုဲဏီပုဟ်။ အလဵုအသဳ ရးဒေသတံ ကၠတ်ထဝ်တံရ သဳကၠဳလဝ်ဏောၚ်ဒှ်မာန်။ နဗဗွဲသၞောဝ်ဂှ် ဟွံစိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲပိုဲဏီပုဟ်။ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵုပိုဲ ဟွံမွဲဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဥူအံၚ်သာန်ဝေန် နူ (သွာၚ်ပရေၚ်သာသနာ) ဌာနပါ် ပရေၚ်လလောၚ်ပရိုၚ်ကေုာံပရေၚ်ဆက်ဆောံ ပ္ဍဲဍုၚ် မ္ၚးဍုၚ်၊ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သာသနာကေုာံပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ဂးရ။

ဃောန်တာန် (ကော်) ဇြာတ်ဠာ်ဂှ် ဒှ်ဂကူပအိုဝ် နူလ္ပာ်တွဵုရးသေံတေံတုဲ ဒၟါနူညးတေံ ကောန်ဂကူပအိုဝ်တံ သိက္ခာစှေ်မံၚ်ဏောၚ် ဃောန်ယှိုဲတေန် ဥက္ကဌ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ပအိုဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

ဗီု ဃောန်တာန် (ကော်) ဇြာတ်ဠာ် (Facebook)
ကိစ္စဏံ “ဍေံဇီုကပိုက်သိက္ခာကောန်ဂကူပအိုဝ်တံဏောၚ်။ ဍေံဟီုဂှ် အ္စာတၠအလာန်တယျာလုပ်စလဝ်ပ္ဍဲဍေံ။ အဖဝ်အဖက်ဍေံသ္ကဲသ္ကဲဂှ်လေဝ် ဆော်ဟအၚ် ထောဖအောမံၚ်ဍေံ။ ဍေံပ္တိုန်သိက္ခာဏောၚ်ဂးတုဲ ဍေံကေတ်မၞိဟ်ဗြဴမွဲတုဲမွဲ၊ မၞိဟ်ဗြဴတံဂှ်လေဝ် ဒှ်မံၚ်မၞိဟ်ဍောတ်တ်ပၠန်။ ကၠာတေံဏောၚ်ဟီုတှေ် လ္တူက္ဍိုပ်ခမဳတံဂှ် ဍေံတိုန်လိုန်ကဵုဇိုၚ်။ အေမၞိဟ်ကၠောန်သ္ပမံၚ် ဗီုဗီုဏံဂှ် မုပဒးရှေ်သှေ်မံၚ်ရော။ ပိုဲ စိုတ်ဟွံမိပ်ပုဟ်။ ဘာသာ ရှေ်သှေ် ဒးဒးရးရးရ ခိုဟ်ဟ်ဂေါဝ်ဝ်ရ မိက်ဂွံကဵုဒှ်” ဃောန်ယှိုဲတေန် ဂး။

လၟုဟ်ဏံ သၟတ်ပအိုဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်လေပ်လဝ်ပညာတံ ၜိုန်ဟွံဒုၚ်တဲကဵု ဃောန်တာန်ကီုလေဝ် ပုရိသာတ်ဃောန်တာန် အစောဲလာံဇၞော်မံၚ်တံလေဝ် နွံမံၚ်ဖိုဟ်ဏီ၊ ပ္ဍဲကိစ္စပဠေဝ်ကျာ်အလာန်တယျာဂှ်လေဝ် ဒှ်ပြသၞာကဵုမၞိဟ် နူဂကောံ ဃောန်တာန်တံတုဲ ပ္တိုန်လဝ်အမှုလေဝ်နွံမံၚ်၊ ညးဂလိုၚ် ညံၚ်ဂွံပတှေ်ကၠုၚ်ဃောန်တာန်ဂှ် စန်ဒက်မံၚ် နကဵုပရေၚ်ဘာသာဖိုဟ်ဏီ ဃောန်ယှိုဲတေန် ဆက်ဟီုရ။

“ပ္ဍဲကိစ္စပရေၚ်ဘာသာတှေ် ကောန်ဂကူပိုဲ ဇြိုဟ်နက်လၟောဝ်လျောဝ်မံၚ်ကွေံကွေံဏောၚ်။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဍေံစန်ကဵုပရေၚ်ဘာသာတှေ် ဂွံဏာလောဲလောဲ။ ပဠေဝ်လဟဵုကျာ်ဏောၚ်၊ပ္တန်ကျာ်ဏောၚ်တှေ် ပအိုဝ်ပိုဲတံ မိက်ဂွံဒှ်ဒကါကျာ်။ မိက်ဂွံသ္ပဒါကာကျာ်။တဝ်စိုတ်ဓါတ်ဏံ ဍေံတံတီမံၚ်တှေ် ဍေံတံရပ်လဝ်တဝ်ဇဝ်(ကၞာၚ်တဝ်)ဏံ” ဃောန်ယှိုဲတေန် ဂးရ။

ဃောန်တာန်ဂှ် လၟုဟ်ဏံ အာပါဲဓလေတ်မံၚ် လ္ပာ်တွဵုရးသေံတေံ၊ ယဝ်ရပ်ဂွံမ္ဂး ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပ္တိုန်အမှု နကဵုအမူပလီုကာမဏောၚ် သာ်ဝွံ ဒဝ်ခေန်တာန်ထိုဲ နူဂကောံပၠတရဴသမၠုၚ်ပ္တိုန် အစောံစရာဲညးဗြဴ အလုံဍုၚ်ဗၟာ (မြန်မာနိုၚ်ၚံလုံးဆိုၚ်ရာ အမျိုးသမီးများ စွမ်းရည်မြှၚ့်တၚ်ရေး ရှေ႕ဆောၚ်အဖွဲ႔) ဂးရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏံ ပိုဲတံ စပ္တိုန်အမှုဍေံ နကဵုအမှု ပလီုကောန်သမ္ဘာ ကၠာဏောၚ်၊ တုဲမ္ဂး လက္ကရဴတေံ အဆက်ဒဒှ်ဍေံဂှ် မံက်ကၠုၚ်ပၠန်ဏောၚ်။အခါရ မံက်တှေ် မံက်ညိညိဟွံသေၚ်ရ၊ကိစ္စဏံ ရဲဥပဒေတံတှေ် တီဂၠိုၚ်ဏောၚ်။ တက်ဓယံက် ကေတ်အခေါၚ်ခိုဟ်ကဵု ဓဝ်လျုၚ်ပတှေ်ဘာသာလေဝ် နွံပအ်နဝ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်ခေန်တာန်ထိုဲ ဂးရ။

သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵုဃောန်တာန်ဂှ် နူလက်ထက်အလဵုအသဳတုဲကၠုၚ်တေံရ မၞိဟ်တေၚ် မွဲလေဝ်ဟွံမွဲတှေ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်။လၟုဟ်မှ အပါ တၠကောန်ဝုတ်ၜါဂှ်ကၠုၚ်တေၚ်လဝ်၊ ညးလဵုတေၚ်လဝ်ရော ယဝ်တီမ္ဂး ဒးဂွိၚ်သွက်ပရေၚ်ဂီုကၠီုဏောၚ်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဂကူပအိုဝ် ဒဝ်သာန်ဝေန်ခါၚ် ကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒဝ်ခါၚ်ခါၚ်ဠေအ်တံလေဝ် ဒးဒုၚ်ဘလဝ်အန္တရာဲလမျီုကီုဏောၚ် ဒဝ်ခေန်တာန်ထိုဲ ဂးရ။

ပ္ဍဲဗွိုၚ်တိသာသနာအလာန်တယျာဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာအလာန်တယျာ လုပ်စလဝ်ဂးတုဲ မၞိဟ် (၅) တၠ မဒှ်သ္ကံရဲ ဃောန်တာန် (ကော်) ဇြာတ်ဠာ် မလီကော်လှေအ်ကေတ်မံၚ်ကာမသၟတ်ဝုတ်တံဂှ် ရပ်ခြိုၚ်လဝ် ပ္ဍဲအချုက်ဍုၚ်သဓီုတုဲ ကုသ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် အလာန်တယျာ ဗက်ဒၞါကဵုမံၚ်ဍေံတံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံကေတ်ကဵုအရေဝ်ကီုဂှ် တေၚ်လဝ်ကဵု ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ကေုာံရုၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံတုဲရ။

“ကိစ္စဏံ နူကၠာကၠာတေံရ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ တေၚ်ကၠုၚ်လဝ်ကီုဏောၚ် ဂး။ ၜိုန်တေၚ်လဝ်ကီုလေဝ် မုဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်ပုဟ် ဂး။ ကိစ္စဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ တီဂၠိုၚ်ဏောၚ်။ ညံၚ်ဂွံကေတ်အရေဝ် ကုသ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် အလာန်တယျာဂှ်လေဝ် တေၚ်လဝ်ကဵုသ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာမဆေၚ်စပ်တံ။ သီုတေၚ်လဝ်ကဵု ရုၚ်အလဵုအသဳကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်ခါၚ်ခါၚ်ဠေအ် ဥက္ကဌ ကမ္မတဳအခေါၚ်ညးဗြဴကေုာံကောန်ၚာ်သၟတ် တွဵုရးမန် ဂးရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ စပ်ကဵုပရေၚ်ဃောန်တာန် (ကော်) ဇြာတ်ဠာ်ဂှ် ဂွံဒုၚ်လဝ်တဲ လိက်တေၚ် (၂) တၞးတုဲ လုပ်လ္ၚတ်စၟဳစၟတ် ဗွိုၚ်တိဍာ်သာသနာအလာန်တယျာဂှ်ကီုဏောၚ် ဂးရ။

“လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ်မွဲသတ္တဟတေံ လိက်တေၚ် စိုပ်ကၠုၚ်လဝ်။ ပိုဲတံ ဒးလုပ်စၟဳစၟတ်ဏောၚ်ဂးတုဲဂှ် သ္ပလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီု။ ကိစ္စဏံ မိမကောန်ၚာ်ဗြဴတံဏောၚ် ကၠုၚ်တေၚ်လဝ်။ သတ္တဟ ဂတဏံတှေ် အာစၟဳစၟတ် ပ္ဍဲအလာန်တယျာတေံဏောၚ်။ ၜိုတ်ပိုဲဆဵုလဝ် ၜိုတ်ပိုဲသ္ၚဳဂၠိပ်ဂွံဂှ်တှေ် က္လေၚ်ပ္တိုန်ကဵု ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

ဆ္ဂး ဃောန်တာန် (ကော်) ဇြာတ်ဠာ်ဏံ ဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကေုာံပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဏောၚ်တှေ် သ္ဂောံရပ်ဂွံဂှ် ဝါတ်ညိဏောၚ်ထေၚ်။မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မွဲဂကောံဂှ် တွဳဗွိုၚ်မၚ်မွဲလဝ် ဃောန်တာန် (ကော်)ဇြာတ်ဠာ်ဏောၚ် ဂးရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: