ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကောံဓရီု UPDJC အလန်ဏံ သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ဆေၚ်ကဵုမူပၞောန်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵုဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန်ဟေၚ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်

ကောံဓရီု UPDJC အလန်ဏံ သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ဆေၚ်ကဵုမူပၞောန်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵုဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန်ဟေၚ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကောံဓရီုကမ္မတဳပံၚ်တောဲအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် Union Political Dialogue Joint Committee-UPDJC မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါ ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန် ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRPC) ဍုၚ်နေပျဳဒဝ် နူအံက်တဝ်ဗာ ၃၀ ဒဵုကဵု ၃၁ ဂှ် ဆၜိုတ် သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် (Framework) မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန် (ToR) ဟေၚ် ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“Framework မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုအရာသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ တုဲတှေ် ဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန် (ToR) တံဂှ် ပိုဲဒးက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ပၠန်ဏောၚ်။ ပဠေဝ်ထေက်တှေ် ပဠေဝ်ဏောၚ်။ တုဲတှေ် ဗီုပြၚ်ကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် မွဲဒၞါဲကဵုဒၞါဲ သၞောဝ်တ်ဗီုပြၚ်ကမၠောန် Standard Operating Procedure (SOP) ဟွံတုပ်ညးသ္ကံဂှ် ညးလဵုမွဲကဵုအခေါၚ်တုဲ ဗီုလဵုဂွံချူ၊ တုဲတှေ် မူပၞောန်ကီု၊ တၚ်စၞောန်ကမၠောန် (ToR) ကီု၊ SOP ဏံကီု သွက်ဂွံချူမူအပြောံဂးတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂကောံ ပိက္ဍိုပ်ဂှ် မွဲမွဲဂကောံ စုတ်မၞိဟ် ၈ တၠတုဲ နကဵုလၟိဟ်မၞိဟ် ၂၄ တၠ သွက်ဂွံပံက်ဂကောံကမၠောန်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ဂးရ။

ကောံဓရီု UPDJC မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါ (Nai Ko Thu)
ဂကောံကမၠောန်ဏံ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ တတိယသတ္တဟတေံတှေ် စကၠောန်ကမၠောန် ကိစ္စမက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်တံဂှ်ဏောၚ်။ တၚ်နၚ် ပၠောပ်လဝ်အဝေါၚ် လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ကၟိန်ဍုၚ် (ပြည်ထောၚ်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုၚ်း) မဂွံနၚ်လဝ် နူကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ပ္တိုန်ကဵုကၠတ်ထဝ်ဟာ၊ ဟွံပ္တိုန်ဟာဟီုဂှ် ၜိုန်သဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ ကီုလေဝ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ပိုတ်တ်ဟွံမာန်ဏီတုဲ အတိုၚ်လၟေၚ်အခိုက်အလိုက်ကမၠောန်ဂှ်ရ ဆက်အာဏောၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ဂးရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ ညးတိုန်စိုပ်ကောံဓရီုတံ သဳကၠဳပ္တိုန်ထ္ၜး ကိစ္စသွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ် မူပၞောန်ဆေၚ်ကဵုအရာသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ကေုာံတၚ်စၞောန်ကမၠောန် (ToR)၊ စပ်ကဵုကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ်တုဲ သွက်ဂွံချူ သၞောဝ်တ်ဗီုပြၚ်ကမၠောန် Standard Operating Procedure (SOP) ဗွဲအပြောံ ကေုာံသွက်ဂွံပံက်ဂကောံကမၠောန်၊ ကိစ္စ သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ပရူပရာ (CSO Forum) ကေုာံ သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး လိက်ကၞပ်မူဝါဒ၊ ကိစ္စ Proposal drafting process UPDJC ကေုာံပရေၚ်ကိစ္စနာနာတံကီုရောၚ် နူရုၚ်ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ်ရ။

တုဲပၠန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယဂှ် အပ္ဍဲသၞာံဏံ ဟွံဒှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠောန်အာဏောၚ် ဖျေံလဝ်သန္နိဋ္ဌာန်တုဲ EAOs၊ ကၠတ်ထဝ်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်တံလေဝ် ဗိုၚ်ကရိုၚ်ကီုဏောၚ် ပတှေ်ကေတ်ရ သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူကျဝ်တေအ်သှိုဲ ဒုဥက္ကဌ UPDJC ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ဝွံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပံၚ်တောဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPDJC ကေုာံကောန်ဂကောံဂမၠိုၚ် မပ္တံ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဂကောံအလဵုအသဳ၊ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် (NCA) တုဲတံ၊ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမၞုံတာလျိုၚ်တံ တိုန်စိုပ်လဝ်အိုတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: