ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ပၞာန်သီလဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္ဍဲအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်

သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ပၞာန်သီလဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္ဍဲအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

တ္ၚဲဏံ (နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈) အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ကဵု ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ သၞေဟ်ကၚ် ဒ္တန်ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဏံ ပိုဲအာတ်မိက်အဓိကဂှ် ကိစ္စဒပ်ပၞာန် ရပ်ကေတ်အရေဝ် ကောန်ဒပ်ပိုဲကီု၊ တုဲတှေ် နူဒပ်ပၞာန် သီကေတ်လဝ် ဒ္တန်ဒပ်ပိုဲဂှ်ကီု ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်ပအပ်ကဵုပိုဲပၠန်ဂှ် အာတ်မိက်လဝ်နွံ” သာ်ဝွံ နာဲဝေန်လှ ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂးရ။

ပေါဲဆဵုဂဗ အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ကေုာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ( MNA)
ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ကဵု ဂိတုမာတ်ဖါမံက်ဂှ် နူကဵုကရောၚ်ပၞာန်ဒပ်အလဵုအသဳ လုပ်သီကေတ်လဝ် သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲသ္ကဲဂၠံၚ် ကျာ်ပိ-ဇြပ်ဗု (၂ ) မ၊ ပ္ဍဲကွာန် (ထီဖိုးနိုၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် (၁) မ၊ ပ္ဍဲဒၞါဲတၞဟ်ဟ်ပၠန် ရပ်လဝ် ကောန်ဒပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗၞတ် ၅ တၠဂှ်လေဝ် နွံကၠုၚ်ကီုရောၚ်ဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲတၚ်နၚ်ပရိုၚ်တံတုဲကၠုၚ်ကီုရ။

တၚ်အခက်ခုဲ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံ နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု အဆံၚ်လ္တူတေံ တုဲမှ ပသောၚ်ကဵုဂွံရောၚ် ရဴဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဂးကဵုရဲမဳဒဳယာတံရ။

“နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်အခက်ခုဲညးတံနွံမံၚ်၊ အခက်ခုဲတံဏံ နူအဆံၚ်တွဵုရး ပသောၚ်ကဵုဂွံလေဝ်နွံ၊ နူအဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံဏေၚ် ဒးပသောၚ်ကဵုလေဝ်နွံ၊ ဣဏံဂှ် ပိုဲဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု အဆံၚ်လ္တူတေံဏီဏောၚ်” ဒံက်တာအေဇြာန် ဂးရ။

ပ္ဍဲအရာပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏံ သီုၜါလ္ပာ် ညံၚ်ဂွံနွံကဵုဓဝ်ပတှေ်ညးသ္ကံကီု၊ ပ္ဍဲအရာထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုဂှ် အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ တုဲကၠုၚ်တေံ ၜိုန်ချုက်လဝ်လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး ကေုာံအဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တုဲကီုလေဝ် ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဏီရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: