ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကဵု UNFC မချိၚ်ဖာတ်လဝ်တ္ၚဲဂှ် ဟွံဒှ်

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကဵု UNFC မချိၚ်ဖာတ်လဝ်တ္ၚဲဂှ် ဟွံဒှ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳ PC ကဵု DPN – ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် UNFC တံ မချိၚ်ဖာတ်လဝ် အစဳဇန် သွက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၆) ဏံဂှ် ဟွံဒှ်ဆဵုဂဗညးသ္ကံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ်ဝွံ ဒၟာနူဟိုတ်သာ်လဵုတုဲ ဟွံဒှ်ကၠောန်ဗဒှ်ကီု၊ ဆုဲပြံၚ်တ္ၚဲလဵုတုဲကၠောန်ဗဒှ်ကီုဂှ် ညးစၞးၜါလ္ပာ်တံ ဟီုသ္ပဒတန်လဝ် ဟွံမွဲဏီရ။

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၈) ဝါ PC & DPN (MNA)
လ္ပာ် UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု “သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေဝ်ရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ” – (ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောၚ်စုတည်ဆောက်ရန်) မွဲတၚ်ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံပ္ညဳပ္ညပ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ခက်ခုဲမံၚ်ဏီရောၚ် နကဵုလဟီု ကောန်ဂကောံကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မွဲတၠဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အတိုၚ်ၜါလ္ပာ်တုပ်လဝ်စိုတ်ကၠာတေံဂှ်ရ ဂကောံ DPN ခူဥုယေဝ် က္ဍိုက်က္ဍိုပ်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၅) ဂှ် စိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ ပေဲါကောံဓရီုဟွံဒှ်ဂှ်ရ တ္ၚဲဏံ (ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၇) စဴအာဍုၚ်ဇၚ်မာဲ၊ ကၟိန်ဍုၚ်သေံ တေံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုလက်ထက်အလဵုအသဳအေန်အေဝ်ဒဳဏံဂှ် အခိၚ်ၜိုတ် (၁၇) ဂိတု ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဗဗွဲဓဝ် ကုကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသၟဟ် UNFC (၈) ဝါ တုဲဒှ်အာကီုလေဝ် အဆံၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် (အေန်ဇြဳအေ) ဂှ် ဟွံကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ဏီရ။

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၈) ဝါ ဂှ်ဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ဒၞာဲရုၚ်ဌာနဗဟဵု ပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူ NRPC ဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈ – ၉) ဏံဂှ်တုဲ ဖျေံစၟတ်သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်စၟတ်တ္ၚဲ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: