ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ညးသီုဖအိုတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မူတူသေဖဝ်ဟီု

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ညးသီုဖအိုတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မူတူသေဖဝ်ဟီု

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲကဵုဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဝွံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် ညးသီုဖအိုတ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံက္ဍိုက်က္ဍိုက် လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် Peace Process Steering Team-PPST ဥက္ကဌဗော်သွး ကောန်ဂကူကရေၚ် KNU သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်သဝ်မူတူသေဖဝ် ဟီုဂးဓမံက်ထ္ၜးဏာရ။

ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန်ပံက်ရုၚ် NCA-S EAO ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ (အေန်ဇြဳအေ) လိက်ကသုက်တုတ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၈) ဂှ် ဥက္ကဌကေအေန်ယူ ဟီုဂးဏာဂလာန် ပ္ဍဲပံက်အသေအဟာန်ဂှ်ရ။

ဥက္ကဌ KNU သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မူတူသေဖဝ် အဃောဟီုဒၟံၚ်ဂလာန် (MNA)
“နူကဵုပရေၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴအံၚ်ဇၞး အေန်ဇြဳအေဂှ် ဂကောံမၞိဟ်မၜိုဟ်သိုဟ် ဂွံရေၚ်တၠုၚ်သၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ကေုာံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမာန်ဂှ် ကာလဒက်ပ္တန် ဗွဲမညဳသၟဟ်ကဵု သွဟ်ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇေတ်တ်ဂှ် တှေ် သီုဖအိုတ် ပါလုပ်မွဲစွံညိဂှ် နွံပၟိက်ဆန္ဒရ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်သဝ်မူတူသေဖဝ် ဟီုရ။

ရုၚ် NCA-S EAO ဂှ်ဝွံ ပံက်ဏာလဝ် ပ္ဍဲစမြိုၚ်စၟတ် (၆)၊ ဗဒဲါဌာနဗဟဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ပရေၚ်သၟဟ်သၟဟ်ကောန်ဂကူ (NRPC) ပ္ဍဲဂၠံၚ်ယှိုဲလဳ၊ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ်တုဲ ပွမဓမံက်ထ္ၜးသန္ဓိဌာန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် EAOs ကီု၊ တုဲပၠန် ဒှ်ဒၞာဲပြာကတ် တရဴၜိုဟ်လလမ်အဓာန်ဇမၠိၚ်မွဲကီုရောၚ်ဂှ် သဝ်မူတူသေဖဝ် ဂးရ။

“ဗွဲတၟေၚ်တှေ် ရုၚ်ဏံဂှ် ပိုဲတံ ပံက်ဏာ ဗဒဲါ NRPC မာန်ဂှ်တှေ် ဂၠံၚ်တရဴပိုဲဒးအာဂၠိၚ်သ္ၚောဲဏံဂှ် မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴ ဂၠေံအာမာန်ဏောၚ်ဂှ် စၟဳလဝ်ရ” သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥုကျဝ်တေအ်သိုဲ နူရုၚ်ဌာနဝန်ဇၞော်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန် အသေအဟာန်ပံက်ရုၚ် NCA-S EAO ဏံဂှ် ဥက္ကဌကမ္မတဳပံၚ်တောဲမၚ်ရံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် JMC-U သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်ယာပျေအ် သွက်ဂွံဟီုဂလာန်ဂှ် ပါလုပ်မံၚ်ကီုလေဝ် ဟွံတိုန်စိုပ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန်ပံၚ်ရုၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် PPST သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်သဝ်မူတူသေဖဝ်၊ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥုကျဝ်တအ်သိုဲ နူရုၚ်ဌာနရုၚ်ဝန်ဇၞော်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံကဵုကသပ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဥုအံၚ်ကျဳ၊ စၞးညးတၠဒါန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဇၞော် စပ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံဖောအ်ဗြေဝ် အဳယူ-ဗၟာ Mr.Johann Hesse ကဵု ကောန်ဂကောံ PPST နာယကက္ဍိုက်က္ဍိုပ် ဂအုပ်ဂကောံဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်ဃောန်ဥက္ကာတံ ဟီုဂလာန်ဗကန်နာနာအိုတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန်တုဲဒှ်ဂှ်မ္ဂး NCA-S EAO တံဝွံ ရန်တၟံ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေဝ်ဒရေဝ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ အသိၚ်ပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ သ္ဂောံ သၠုၚ်တိုန်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် လိက်လလောၚ်တြးသာ်ဝွံဂှ် နဝ်အေအ်ထူဟေဝ် နူရုၚ် NCA-S EAO ဂှ် ဗှ်လလောၚ်ပ္တိတ်တုဲ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်ဃောန်ဥက္ကာ ဟီုသောၚ်ကလးဏာပရိုၚ်ကဵု မဳဒဳယာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲလက်ထက်သမ္မတဥုတုၚ်ဇြုၚ် သၞာံ (၂၀၁၅)၊ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁၅) ဂှ်ဝွံ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် မပ္တံဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် (KNU)၊ ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် / ဂကောံဗၠးၜးကောန်ဂကူကရေၚ် (ကံၚ်ဇြဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်) (KNU/KNLA-PC)၊ ဒပ်ကောန်ဂကူချေၚ် (CNF)၊ ဂကောံရပ်လွဟ်ကရေၚ်ဒတုဲဖဵုဒဳမဝ်ကရေဇြဳ (DKBA)၊ ဂအုပ်ဂကောံဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ် (PNLO)၊ ဒပ်ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ်ကွးဘာအလုံဍုၚ်ဗၟာ (ABSDF)၊ ဗော်ဗၠးၜးတွဵုရးရခေၚ် (ALP)၊ ကံၚ်ဇြဳကလေၚ်ဒက်ပ္တန်တွဵုရးသေံ (RCSS) သီုဖအိုတ် (၈) ဂကောံ NCA-S EAO တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: