ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကိစ္စဂွံထ္ပက်စဿတ်တဲအေန်ဇြ႘အေဂှ် ဗော်ဍုင်မန်တဿိ ဆက်ပည႘အာကုႝဒပ်ပံင်ကောံပၜန်ရောင်

ကိစ္စဂွံထ္ပက်စဿတ်တဲအေန်ဇြ႘အေဂှ် ဗော်ဍုင်မန်တဿိ ဆက်ပည႘အာကုႝဒပ်ပံင်ကောံပၜန်ရောင်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဆက်စပ်ကုႝကိစ္စထ္ပက်၊ ဟွံထ္ပက် စဿတ်တဲအေန်ဇြ႘အေ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်အ လုံဍုင်ဂှ် ဆက်ပည႘အာကုႝဒပ်ပံင်ကောံယူအေန်ေအပ်ဇြ႘ UNFC ပၜန်ရောင် နူကုႝကောံဓရီုကမ္မ တ႘ဗဟုႝ ကာမံက်တိုန် ဗော်ဍုင်မန်တဿိမကေၜာန်သ္ပလဝ် နူစဿတ်တၛဲ ၂၄ ဒုႝစိုပ် ၂၇ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ရောင် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗော်ဍုင်မန်တဿိဂှ် ဒတူလိုင်အာ ဂၜံင်အေန်ဇြ႘အေကရောံဒပ်ပံင်ကောံဂှ်ရ လ္တူဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ချပ်ဇန်လဝ်နွံတံဂှ် ကောန်ဂကောံဒပ်ပံင်ကောံဂမၜိုင် လညာတ်ညံင်ဂွံတုပ်မာန် ဆုႝဂဗပည႘ပညပ်အာပြဟ်ဟ်ရောင် သာ်ဝွံ နူကောံဓရီုဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်နွံရ။

သၠိဳပ္ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရးမန္ ေကုာံကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ NMSP တံ အေဃာဓ႐ုီသ႘ကၜ႘ဒဿံင္(MNA)
ကမ္မတ႘ဗဟုႝ ဗော်ဍုင်မန်တဿိ နာဲအံင်မၛုႝဂှ် “ဂွံဂွံသီုဖၟိုတ်ဂှ် ဆက်ပည႘အာဏောင်၊ ပႜဲကုႝဆက်ပည႘ဏံဂှ် ဂၜံင်လုႝခိုဟ်ဂှ်လေဝ် ပု႙လေဝ် ပ္တိုန်ထၞးကုႝဒပ်ပံင်ကောံကီုဏောင်။အကာဲအရာပါင်တြင်အေန်ဇြ႘အေ လဿုဟ်ဏံ ပု႙လုပ်ထေက်ဟာ၊ ဟွံထေက်ဟာဂှ်ပု႙လးထၞးဏောင်။ လုပ်ကီု ဟွံလုပ်ကီုဂှ် အရင်ပု႙ ဒှ်ဂုဏ်ဖုႝၐိုတ်လုႝ ဒှ်ပရဲၐိုတ်လုႝ ဆောံလေင်ၐိုတ်လုႝ ပု႙လဵထၞးဏောင်လေဝ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ကောံဓရီုကမ္မတ႘ဗဟုႝ ကာမံက်တိုန်(၁/၂၀၁၇) ဗော်ဍုင်မန်တဿိဂှ် ကေၜာန်ဗဒှ်လဝ်ပႜဲဌာန်ဂအုပ်ဗဟုႝ ဗ္ဒိုပ်လုပ်ဍုင်တဲု လဿိဟ်ကမ္မတ႘ဗဟုႝ ပေင်င် (၂၄) တၜကုႝအရန် (၄)တၜတိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

ကြဵနူကောံဓရီုဂှ်တဲု ပႜဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ ၂၈ ဂှ်လေဝ် ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုင်မန်တဿိ နာဲဟံသာ ကႜိုက်ပ်တဲု ဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘လဝ်ကုႝ သ္ကိုပ်ဝန်ဇှော်တွုႝရးဍုင်မန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဗွဲပလး ဒှဲါဘာကျာ်ဒုႝတဿံဗြာတ် (ဘာထ္ပု႙ဍောတ်)၊ ကွာန်ပုပ္ဖဝတ႘၊ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ဂှ်နွံရ။

ဆက်စပ်ကုႝပေဲါဆုႝဂဗဂှ်တဲု “သွက်ပု႙ သ္ဂောံဒှ်ထ္ပက်စဿတ်တဲ NCA ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇှော်တွုႝရးဍုင်မန် ကၜုင်သောင်ထၞးကုႝ။ ထ္ပက်စဿတ်တဲတှေ် ဗီုလုႝရောဟီုဂှ် ညးတေံကၜုင်လဵထၞး။ ပု႙လေဝ် အတိုင်ကောံဓရီုကမ္မတ႘ဗဟုႝဖျေံလဝ်ဂှ် သောင်ထၞးဏာကီုရ။ ဓရီုသ႘ကၜ႘ဆၐိုတ်ဗွဲပလး ဟေင်ရဏောင်” သာ်ဝွံ သဝ်ဝန်ယှု႙တိင် ကမ္မတ႘ဗဟုႝ ဗော်ဍုင်မန်တဿိ ဂးရ။

ကာလလဿုဟ်ဏံ ဗော်ဍုင်မန်တဿိ NMSP ကေတ်လဝ်တာလျိုင်ဥက္ကဌ ပႜဲဒပ်ပံင်ကောံ UNFC တဲု သွက်ဂွံထ္ပက်စဿတ်တဲ NCA မွဲကရောံကုႝကောန်ဂကောံဂှ် ဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘ဒဿံင် ကေုာံကမ္မယှေန် ပရေင်ၐိုဟ်လလံ PC အလုႝအသ႘ကီုရ။

ပႜဲအရာဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘ဒဿံင်ကေုာံအလုႝအသ႘ဂှ် အတိုင် UNFC ပ္တိုန်ထၞးလဝ် တင် (၈) တင်ဂှ် သွက်ဂွံဆက်သ႘ကၜ႘ သှေ်ဒဿံင် မွဲတင်ဏီရတဲု တင်ဏံသ႘ကၜ႘ပြေပြံင်စှေ်ဗီုမ္ဂး ထ္ပက်စဿတ်တဲ NCA ကီုရောင် ဂွံတီလဝ်ရ။

သှေ်ဒဿံင်မွဲတင်ဟီုဂှ် ဒှ်တင် “ဒုင်သဇိုင်ကုႝ ပရေင်သၜးပွး၊ ပရေင်တုပ်သဿဟ် ကေုာံ ပရေင်ဗဗွဲဓဝ်တံတဲု အတိုင်စိုတ်ဓါတ်ပေန်လုင်တေံဂှ်ေဟင် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကဿိန်ဍုင်ပံင်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ် ဒ႘မဝ်ကရေဇြ႘ မဍိုက်ပေင်ကုႝတင်ဒုင်လျိုင် အခေါင်ဒ႘မဝ်ကရေဇြ႘၊ အခေါင်တုပ်သဿဟ် ပရေင်ကောန်ဂကူ ကေုာံအခေါင်အဝုႝ ဖန်ဖက်ကံကုသိုလ်ဇကု” တံရောင် ဂွံတီကေတ်ရ။

နာဲအံင်မၛုႝဂှ် “တင်သှေ်မံင်ဏံဂှ် တင်အဓိက ပရေင်ဍုင်ကွာန်ရလေဝ်၊ လ္တူမအရေဝ်ဏံ ပု႙လေဝ် ပု႙စွံစိုတ်ဇြိုဟ်နက် သ္ပသမ္တီ၊ ဍေံလေဝ် ဍေံကော်စ ဖေက်ဒှ်အာစဿတ်သမ္တီ ဖေက်ဒှ်အာတင်နင် ချိုတ်တ်ပၜိုတ်တ်တဲုတှေ် ဍေံဟွံဂံင်ဒုင်ကအ်၊ ဆဂး လ္ပာ်လုႝခိုဟ်ဂှ်တှေ် ပု႙ချပ်ညးသ္ကံဏောင်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ကိစ္စတင် UNFC ပ္တိုန်ထၞးလဝ်ဏံဝွံ အတိုင်တင်နင်လိက်ကသုက် NCA ပိုဒ် ၁ (က) ဟေင်ရ ရေင်တၜုင်အာဏောင် လ္ပာ်ဒပ်ပှာန်ကုႝအလုႝအသ႘တံ က္လေင်သ႘ကၜ႘ကၜုင်လဝ်သာ်ဏံရောင် ဂွံတီကေတ်ရ။

လိက်ကသုက် NCA ပိုဒ် ၁ (က) ဂှ် “သွက်ကဿိန်ဍုင်ပံင်ကောံသမ္မတ ဍုင်ဗဿာဂှ် ပ္တဝ်ကႜိုပ်ကုႝ ကဿိန်ဍုင်ပံင်ကောံ ညံင်ဟဂွံပါ်ထ္ကး၊ ပရေင်ည႘သာသဿဟ်သဿဟ်ကောန်ဍုင်အရင် ညံင်ဟဂွံလီု ကေုာံ အဝုႝကဿိန်ဍုင် ညံင်သ္ဂောံတန်ကြန်၊ သီုဒုင်သဇိုင်ကႝု ပရေင်သၜးပွး၊ပရေင်အဆံင်တုပ်သဿဟ် ကေုာံပရေင်ဗဗွဲဓဝ်တဲု အတိုင်စိုတ်ဓါတ်ပေန်လုင်ဂှ်ဟေင် က္လေင်ဒုင်သဇိုင်ကုႝသွဟ် ပေါဲသ႘ကၜ႘ပရေင်ဍုင်ကွာန်တံတဲု သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကဿိန်ဍုင်ပံင်ကောံ မဒုင်သဇိုင်ကုႝဒ႘မဝ်ကရေဇြ႘ ကေုာံသှောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် မဍိုက်ပေင်ကုႝတင်ဒုင်လျိုင် အခေါင်ဒ႘မဝ်ကရေဇြ႘၊ အခေါင်တုပ်သဿဟ် ပရေင်ကောန်ဂကူ ကေုာံအခေါင်အဝုႝ ဖန်ဖက်ကံကုသိုလ်ဇကု” ဂးလဝ်သာ်ဏံရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပႜဲ UNFC ဂှ် ဗော်ဍုင်မန်တဿိ (NMSP)၊ဗော်ပရေင်တောတက်ကရေင်ဍာဲ (KNPP)၊ ဂကောံဒ႘မဝ်ကရေတ်တေတ်ဠာဟူ (LDU)၊ကံင်ဇြ႘ကောန်ဂကူရခေင် (ANC) တံရ သှေ်ဒဿံင်တဲု ဗော်ပရေင်တောတက်ရးသေံ (SSPP) ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: