ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳမူဝါဒပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပ္ဍဲပရၚ်ၜဳစက်စာဲဏောၚ်

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳမူဝါဒပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပ္ဍဲပရၚ်ၜဳစက်စာဲဏောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၃ ဗော် မလုပ်အဝေါၚ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကၟိန်ဍုၚ် (UPDJC) တံ စနူဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀ တုဲလုကဴပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲ ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ချပ်ဓရီုကမၠောန် ဆေၚ်ကဵုမူဝါဒပိုန်ဒြပ်မွဲ ပ္ဍဲဟိုဝ်တေဝ် 21 Paradise ပရၚ်ၜဳစက်စာဲ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူညးမစဳဇန်တံရ။

“မူဝါဒပိုန်ဒြပ်ဟီုဂှ် ကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပါဒၟံၚ် ပ္ဍဲ UPDJC ဂှ်ရ သဳကၠဳဏောၚ်၊ စွံအဓိကကဵု မူသဇိုၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ကေုာံပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဒေသသန္တရတံတုဲ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၃ ဗော်တံ သဳကၠဳသောၚ်ၚ်ၜးၜးဏောၚ်” သာ်ဝွံ မာံဇြေယျာဥူ (ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP) နူဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ဂးရ။

မာံဇြေယျာဥူ (ဗော်ကောန်ဂကူမန်) နူဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC -(Min Zayar Oo)
အတိုၚ်မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် UPDJC ဖျေံလဝ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်ဝေါဟာမၞိဟ်၊ ပရေၚ်သယံဇာတတိဍာ် ကေုာံ ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီုတံဂှ်ရ ဂကောံဗော်ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၃ ဗော်တံ ပါ်ကၠေံကဏ္ဍ ဍေံကဵုဍေံတုဲ သဳကၠဳကၠုၚ်သောၚ်ၚ်ၜးၜး ဗွဲတၞဟ်ခြာရောၚ် ဂးရ။

“အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုတုဲကၠုၚ်တေံ ကောံဓရီု UPDJC အလန်ဒုတိယ တုဲအာတုဲဂှ် မွဲကဏ္ဍတှေ် မွဲမွဲဝါ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ သဳကၠဳချပ်ဓရီုကၠုၚ် ဗီုကမၠောန်ရ၊ အလန်ဏံတှေ် ဒှ်အလန် ချပ်ဓရီုကမၠောန် Workshop ကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရောၚ်” မာံဇြေယျာဥူ ဆက်ဟီုရ။

ပေါဲသဳကၠဳ ချပ်ဓရီုကမၠောန် ဗီုဗီုဏံဂှ် ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၃ ဗော်တံ ကၠောန်ဆပ္ဍဲလ္ဂုၚ်သၟး ဟွံသေၚ် စှေ်ကၠောန် ဒဵုကဵုလ္ပာ်ရးခန်လွာတေံ ကီုရ၊မုဟိုတ်ရောဟီုမ္ဂး စှေ်ကၠောန်လ္ပာ်ရးတေံမ္ဂး ဂွံလုပ်စုက်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသ ကေုာံအ္စာပရိုၚ်တံတုဲ ဒဒှ်အကာဲအရာဒေသဂှ်လေဝ် ဂွံသဳကၠဳကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံဏောၚ်၊ဗီုညးတံ ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ်လေဝ် လ္ၚတ်စုက်က်မာန်ဏောၚ် ညးတေံ ပတှေ်လဝ်ရ။

ပေါဲသဳကၠဳချပ်ဓရီုကမၠောန် Workshop ပထမ ၂ တ္ၚဲဂှ် ဒှ်အစဳဇန် ပါ်ပရအ် ကေတ်လဆဵုဂဗ နူတၠပညာ အပ္ဍဲဍုၚ် ကေုာံတၠပညာရးဍုၚ်နာနာတံတုဲ တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်ဂှ် ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၃ ဗော်တံ ကောံဓရီု သရောပ်ပကောံလညာတ်လစွံစိုတ် သီုကဵုဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သ္ပဒ္တန်တုဲ နဒဒှ်လိက်ကၞပ်မွဲ ပ္တိုန်ကဵု သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် UPC တေံရောၚ်။

ဆဂးဂှ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ်-ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယဂှ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် ပွိုၚ် ၅ တ္ၚဲ စနူဂျာန်နဝါရဳ ၂၉ ၊ သၞာံ ၂၀၁၈ တေံဏောၚ် ပရိုၚ်တိတ်ဒၟံၚ် သာ်ဏံကီုလေဝ် ကေတ်ဂလာန်သ္ပဒ္တန် ဟွံဂွံဏီရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: