ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဒဵုကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၁၇ ဏံ အလဵုအသဳ က္လေၚ်သၠးကဵုလဝ်တိဒးဒုၚ်သီ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နွံ ၁၆,၀၀၀ ဨကပြၚ်

ဒဵုကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၁၇ ဏံ အလဵုအသဳ က္လေၚ်သၠးကဵုလဝ်တိဒးဒုၚ်သီ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နွံ ၁၆,၀၀၀ ဨကပြၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် နူဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၆ ဒဵုစိုပ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၈ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံ နူဌာနဝန်ဇၞော် ကေုာံဂကောံနာနာ(အလဵုအသဳ) က္လေၚ်ပအပ်(က္လေၚ်သၠး)ကဵုတိ နွံ ၁၆၈၃၄ ဨကရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူစရၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်အၚ်ကေုာံဖန်ဖက်ပြုပြေၚ်တိဗ္ၚ တွဵုရးရ။

ပ္ဍဲတိက္လေၚ်ပအပ်တံဂှ် တိက္လေၚ်ပအပ် စိုပ်ပ္ဍဲတဲတၠဍေံဂှ် နွံၜိုတ် ၁၆၆၉၀ ဨကတုဲ တိအဃောစၟဳစၟတ် သွက်ပအပ်ကဵုတၠဍေံဂှ် နွံ ၁၄၄ ဨကပြၚ်ဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

တၟံတိုၚ် စၟတ်သမ္တီတိဒပ် (Internet)
“ပ္ဍဲတိက္လေၚ်ပအပ်ကဵုဏံဂှ် တိသောၚ်ၚ်ၜးၜး ထုဲထုဲထံၚ်ၚ်ဟွံသေၚ်ဂှ်ရ က္လေၚ်ပအပ်ကဵု၊ ယဝ်ထုဲဒၟံၚ်ကဵုကိစ္စအာဲ ကိစ္စပရေၚ်ပူဂဵုတံမ္ဂး အတိုၚ်ဥပဒေတိဗ္ၚ ၂၀၁၂ ဂှ်ရ နူဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်အၚ် ကေုာံဖန်ဖက်ပြုပြေၚ်တိဗ္ၚ ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ စၟဳစၟတ်အဆံၚ်ၚ်တုဲမ္ဂး က္လေၚ်ဖျေံကဵုပၠန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူတေန်ထူ သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်အဆံၚ်တွဵုရး နူဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်အၚ်ကေုာံဖန်ဖက်ပြုပြေၚ်တိဗ္ၚ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

အတိုၚ်စရၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်အၚ်ကေုာံဖန်ဖက်ပြုပြေၚ်တိဗ္ၚ တွဵုရးမ္ဂး နူဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်စဵုဒၞါဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ကဵုတၞဟ်ခြာ ၃၉၁၄ ဨက၊ နူဌာနဝန်ဇၞော်တၞဟ်ဟ် က္လေၚ်ပအပ်ကဵုတၞဟ်ခြာ ၁၂၉၀၂ ဨက၊ နူကဵုတိ မသီကေတ်လဝ် သွက်ဂွံဇနော်သမၠဲပ္တိတ်ကွာန်ဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ကဵု နွံ ၜိုတ် ၂၀ ဨကရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

ပၞောဝ်ကဵုတိ က္လေၚ်ပအပ်ကဵု ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကျာ်ထဝ် နွံ ၁၁၂၉၀ ဨက၊ ၜဳက္လေၚ် နွံ ၅၁၄ ဨက၊ သဓီု နွံ ၁၄၁၂ ဨက၊ ပံၚ် ၂၂၄ ဨက၊ မတ်မလီု ၆၆၅ ဨက၊ တ္ကံခၟိုၚ် ၄၇ ဨက၊ ကျာ်မြဟ် ၁၃၇၀ ဨက၊မုဟ်ဍုၚ် ၂၅၁ ဨက၊ ဇြပ်ဗု ၆၆ ဨက၊ ရေဝ် ၉၉၁ ဨက ရ။

“လက်ထက်အလဵုအသဳ တုဲကၠုၚ်တေံ က္လေၚ်ပအပ်ကဵုနွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် တၠတိတံ ဒဒှ်ရ ညးတံ က္လေၚ်ဂွံဏောၚ်ဂှ် ဟွံတီလဝ်ကီု၊ နူဒၞါဲမဆေၚ်စပ်တံပၠန်လေဝ် ဟွံကဵုသမ္တီ ဟွံလလောၚ်လဝ်ကီု၊ အခါရကဵုဂှ်ပၠန်လေဝ် တၠဍာံဍာံဂှ် ဟွံဂွံဒုၚ်တဲကီု ပြသၞာ ဗီုဗီုတံဏံ နွံကၠုၚ်” သာ်ဝွံ ဥူသိုဝ်တိၚ် ညးတာလျိုၚ် ဇာနှိက်ညးစကာတိ (မြေယာအသုံးချသူများကွန်ရက်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂးရ။

ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳတၟိလၟုဟ်ဏံ ဒဒှ်ရက္လေၚ်ပအပ်ကဵုတိဂှ် လလောၚ်လဝ်ကီုလေဝ် လ္ပာ်တၠတိတံ တိဇကုပါကီုဟာ ဟွံပါဟာ၊ ယဝ်ပါကီုမ္ဂး ဗီုလဵုဂွံရေၚ်တၠုၚ်ဖန်ဇန်ရောဂှ်လေဝ် ဟွံတီလဝ်ပၠန် ဥူသိုဝ်တိၚ် ဂးရ။

သာ်ဂှ်ကီုရ နူဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်စဵုဒၞါ တိမ္ဒးက္လေၚ်ပအပ်ကဵုနွံတံဂှ် ဗၞတ်ဂလိုၚ်လဵု ပအပ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်တုဲဒှ် အာရောဂှ်လေဝ် အတိုၚ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ်မ္ဂး ဒဵုကဵုစိုပ် ဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၅ ၊ ၂၀၁၇ ဂှ် သီုအလုံမွဲဍုၚ် နူဒပ်ပၞာန် က္လေၚ်ပအပ်ကဵုတိ နွံ ၂၀၉၀၆၂.၇၃ ဨကရောၚ် ဂွံတီကေတ်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: