ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency

Mon News Agency

ဟွံမိက်ကဵုကကၠေံကၠက်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပံက်ခအာၚ်ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က ၄ ဒၞဲါရောၚ်

ကဍာ်ပတေက် ဟိုတ်နူအောန်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ရန်ကဵုသ္ဂောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ် ကဍာ်ပတေက်တံတုဲ ပ္ဍဲကွာန် (အောၚ်ကန်သာ) မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်တမ္ၚာ(ကမၠောန်ရပ်က) ဇရေၚ်သြၚ် အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပံက်ခအာၚ် ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က (ၚါးလုပ်ၚန်း စုပေါၚ်းစီမံခန်႕ခွဲမှုဇုံ) အလန်ကၠာအိုတ်မွဲတုဲ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်၊ ကျာ်ထဝ်၊ ပံၚ်၊ တ္ကံခၟိုၚ် တံဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံပံက်စွံအာ ဗဗွဲသၞောဝ်နွံကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ပရေၚ်ဝဳဖ္ဍတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ညးသီုဖအိုတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မူတူသေဖဝ်ဟီု

ပ္ဍဲကဵုဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဝွံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် ညးသီုဖအိုတ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံက္ဍိုက်က္ဍိုက် လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် Peace Process Steering Team-PPST ဥက္ကဌဗော်သွး ကောန်ဂကူကရေၚ် KNU သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်သဝ်မူတူသေဖဝ် ဟီုဂးဓမံက်ထ္ၜးဏာရ။

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်အ္စာဘာမန် အလန်ပထမ

ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် MNEC-Mon National Education Committee က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၉) ဂှ် စကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်အ္စာဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် Teacher Conference ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ညဳသာ၊ မၞုံကၞောဝ်ၜဳရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကဵု UNFC မချိၚ်ဖာတ်လဝ်တ္ၚဲဂှ် ဟွံဒှ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳ PC ကဵု DPN – ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် UNFC တံ မချိၚ်ဖာတ်လဝ် အစဳဇန် သွက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၆) ဏံဂှ် ဟွံဒှ်ဆဵုဂဗညးသ္ကံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကွဳလိုန်ဓါတ် ၅၈ မ သီဂွံလဝ်နူဝိုၚ်စာၚ်ဂှ် သ္ပဂြပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်

ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ်လံၚ်ပေါဲစာၚ် ၁၀ တၠ ပ္ဍဲကွာန် (ကျုံဟော်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်တုဲ ကွဳလိုန်ဓါတ် ၅၈ မ မဒှ်သက်သဳဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုတၠဂှ်ရ သီသ္ပထောံဂြပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ (ဌာနစုမႉး ရဲအုပ် အောၚ်သူ) နူ(မှုခၚ်းနှိမ်နှၚ်းရေးဌာန) ခရိုၚ်သဓီု ဟီုရ။

Read More »

ဒၞါဲသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၄) တၠ ဒိုအ်အာနူတာလျိုၚ်ဂှ် က္လေၚ်ရုဲတၟိဏောၚ်

ဂိတုအံက်တဝ်ဗာအိုတ်တုဲကၠုၚ်ဏံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် (၄) တၠ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒိုအ်အာနူတာလျိုၚ်တုဲ သွက်ဂွံလုပ်စၞးညးတံဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတု က္လေၚ်ရုဲစှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်တၟိပၠန်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Read More »

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပၠတရဴ မဟာဇန်တံ ပံၚ်ကောံ ကော်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ထေက်

သွက်ဂွံသောၚ်က္လးအာ ပြသၞာ အကြာကောန်ဂကူမန်ကီု အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု၊ သွက်ဂွံလးအာ မဟာဗျူဟာ သွက်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တေံတုဲ ဗီုကေၚ်ကၠောန်လဝ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၃) တေံရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (အပ္ဍဲဍုၚ်)၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (အပ္ဍဲဍုၚ်) ဏံ သ္ပသ္ကိုပ်သ္က ပၠတရဴတုဲ ကသေအ်ကၟဝ် ဂကောံမဟာဇန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်ဗဒှ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၈) မွဲထေက်ရောၚ် ကဵုဏာကသပ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက် NCA မ္ဂး

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP, ကိစ္စဂွံထပက်လိက်ကသုက် တၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် Nationwide Ceasefire Agreement –NCA ဂှ် နူလက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တေံ ဒဵုစိုပ်ကၠုၚ်လက်ထက် သမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ်ဏံ ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဆိုအ်ဗမံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ဟွံဒှ်ထပက်စၟတ်တဲဏီရ။ ဆဂး ပ္ဍဲအကြာ ဂိတုနဝ်ဗေမ်ပါဏံ ကံၚ်သဳဖိတ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသၟဟ် UNFC ကဵု အလဵုအသဳ ထပ်ဆဵုဂဗ သဳကၠဳပြေပြံၚ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက်စၟတ်တဲမ္ဂး အနာဂတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တၠုၚ်လအာ ပၞော်တိတ်လျးအရှိန်တၟိ ဗီုလဵုနွံကၠုၚ်မာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲပတိုန်ထ္ၜးရောၚ်။

Read More »

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပံက်ကမ္မတဳ ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်အလန်ဒုတိယ

သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုအေဗရဴဖါအိုတ်တေံမ္ဂး ဗော်ကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ဒုတိယနွံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ် ပံက်ဏာကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳမွဲရောၚ် နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် အရာပ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ ရုဲစှ်အာရောၚ်

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ် သွက်တွဵုရးမန်ဂှ် က္လေၚ်ရုဲစှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဂကောံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »