ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency

Mon News Agency

ကၠောန်သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၟာသွာၚ်ဍုၚ်မ္ၚး ဒက်ပ္တန်လဝ်နကဵုဌာန်ပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကော်ဂး BNI ကေုာံ (ကန္တာရဝတဳတိုၚ်း) မသ္ပသဇိုၚ်တွဵုရးတံ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၆ ဖါနူဂယး (၁၀) နာဍဳ ကၠောန်သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမ ပ္ဍဲၝောံခန်ဍုၚ်ဇၞော်လွာဲကဝ် တွဵုရးကယာရ။

Read More »

က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် NCA ထေက်

နကဵု ဒပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောံဍုၚ်အရၚ်တံ ဗွဲကိုပ်ကၠာဟွံဒးဗလးလွဟ်မွဲသာ် ချုက်လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် (Nationwide Ceasefire Agreement- NCA) ဏောၚ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်သွဟ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူနာနာတုဲ ကိစ္စအရာပံၚ်ပကောံ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုဂှ် ကၠောန်အာအဆံၚ်အဆံၚ်မ္ဂး ပဋိပက္ခလွဟ် ၜိုဟ်လလံအာမာန်ဏောၚ် ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ကမ္မတဳကမၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPWC ကေုာံ ဂကောံပံၚ်ကောံ ရေၚ်တၠုၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCCT နူဂကောံရပ်လွဟ် ၁၆ ဂကောံတံ ချူခၞံကၠုၚ်မူအပြောံ NCA တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၃၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၅ တေံရ။

Read More »

ကောန်ဒေသတံ ဒ္စဵုဒ္စးကိုန်အစဳဇန်ဓါတ်လလဳ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်အနေၚ်ဂှ်ရောၚ်

ကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံ ရုၚ်စက်ဓါတ်လလဳ စကာသၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ ကေုာံ ဓါတ်ဂမ္တဴ ကပေါတ်ထောံကၠဟ်တံဂှ်တုဲ ပ္တိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ၅၆၀ မဂ္ဂါဝတ် ပ္ဍဲဒေသပွဳပွူကွာန်အနေၚ် ကဵု ဒဵုကြေၚ် ကွာန်တၟိ မဒှ်ဒစပ်ပယျဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကောန်ဒေသ ညးဟွံစှေ်စိုတ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးတုဲ သွက်ဂွံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ကုရုၚ်သမ္မတ ကေုာံ ဌာနဝန်ဇၞော်မဆေၚ်စပ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် သၟာကမၠောန်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ကဵုပညာ ဆေၚ်ကဵုစရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒၞါဲကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဖျုဲပြံၚ်ဏာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန်ရောၚ်

ဂအာၚ်ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်သိုၚ်ခၞံ ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ နွံကဵုသမၠဲ (၂၁ ဒဿမ ၂၆) ဨက ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု နွံသ္ကဲဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု-မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ဘဏ္ဍာ၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်အၚ်လၟိဟ်ဇြဟတ် ညးဍုၚ်ကွာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲ ပ္တိုန်စွံလဝ်စၟတ်သမ္တီတုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ဂကောံသၟဝ်ကျာတေံ ဟွ္ပံပါမ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံမွဲဍုၚ် ဒှ်ဟွံမာန် ဥက္ကဌ UNFC ဟီု

မူဝါဒ ဂကောံဗၠးၜးကချေၚ် KIO ဂှ် ပ္ဍဲကမၠောန်ၜိုဟ်လလံဏံ ဂကောံအလုံအိုဿီုတံ ဒးပါလုပ်ရောၚ်ဒှ်တုဲ ဂကောံနွံသ္ကုတ်သၟဝ်ကျာတေံဖအိုတ် ယဝ်ဟွံပါလုပ်မ္ဂး သ္ဂောံဂွံဓဝ်ၜိုဟ်လလံ အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဗီုလဵုလေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်ရောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အေန်ဗာန်ဠ ဥက္ကဌ UNFC မဒှ်သဘာပတိ ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အလန်ဒုတိယရ။

Read More »

နူကဵုသၟတ်မွဲတၠ ကွာန်ယံၚ်ဒိန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာဂှ် သီဂွံ ဂဥုဲၜူမာဲ ၁၄၀၀ မပြၚ်

နူသၟတ်မွဲတၠ အာယုက် ၂၃ ကောန်ကွာန်ယံၚ်ဒိန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲ (၁၄၄၈) မ ကေုာံ တၞးဘိၚ်ဘၚ်ဍုက်က် (ၜါဲကထီု) လျိုၚ် (၆၅ ဒဿမ ၂) ဂရာမ်ရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဒပ်ကောံ လၞိန်ဂဥုဲၜူမာဲ စၟတ် (၃၉) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီုရ။

Read More »

ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် အံၚ်ဇၞးတန်လုပ်တက္ကသိုလ် ၂၃ တၟံကၠံ

ပ္ဍဲစရၚ်အံၚ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တိတ်ကၠုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် လုပ်သှ်လဝ်ဂှ် ဂွံအံၚ်ကေတ် ၂၃% သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ရ။

Read More »

UNFC ဒုၚ်တဲဂကောံတၟိဂှ် ယဝ်ဟွံသေၚ်ကဵု ၂၁ ဂကောံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ်မ္ဂး အလဵုအသဳဟွံဒုၚ်တဲ

UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ယဝ်ဒုၚ်တဲကောန်ဂကောံတၟိမ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၂၁ ဂကောံ မသဳကၠဳကၠုၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒုၚ်တဲဂွံရောၚ်တုဲ ယဝ်ဒှ်ဂကောံမ္ၚးနူဏံမ္ဂး အလဵုအသဳ ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

Read More »

အရၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ သွက်ဂွံပၠောပ်သြန် ၂ တၟံကၠံဂှ် သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီ ကမ္ပဏဳ MCL ဂး

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) မပ္တိတ်ဒၟံၚ်တိဗုတ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အခါရသြန်ပရဲတိတ်မ္ဂး သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ ဒးပၠောပ် ၂ တၟံကၠံရောၚ်ဒှ်တုဲ ဒဵုလၟုဟ်သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္ပဏဳရ။

Read More »