ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 10)

Mon News Agency

ကိစ္စအာတ်လဝ်သြန်ဇခဳတန်ဍောတ် သွာၚ်အုပ်ဓုပ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဣရ

ကိစ္စသၞာဲဒါဂၠေၚ်ဝန် သၟဟ်ကဵုအဆံၚ်သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ မကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် အာတ်လဝ်သြန် ပ္ဍဲဇခဳတန်ဍောတ် ခါန်လဝ်တၟိ သွက်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ်တုဲ နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ် အတိုၚ်ဥပဒေသ ညးဂၠေၚ်ဝန်ဒုၚ်ကာဂှ်ဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ကဵုအခိၚ် ၃ ဂိတုညိ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်လၟေၚ်မေတ္တာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ကဵုအခိၚ် ၜိုတ် ၃ ဂိတုညိ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအာတ်မိက်လဝ် ဗွဲလၟေၚ်မေတ္တာရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၂၃ ကြဴနူညးစၞးၜါလ္ပာ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုအ္စာပရိုၚ်တံရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဗဟဵု နာဲဇဲယက္ဍိုက်ပ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာအေဇြာန်က္ဍိုက်ပ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၂၃ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပံၚ်မာန်ညိဟာ ချပ်ရံၚ်ညိကၠာ

(ရမျှာၚ်ဒွက်)××××× ပံၚ်မာန်ညိဟာ ချပ်ရံၚ်ညိကၠာ××× နဲဥပဒေဆာန်ဏံ××× သောၚ်ပိုဲညးၜါ×××ဍေံဖန်ဍေံချူဏာ×××ဟၟဲကဵုစေတနာ××× ပံၚ်မာန်ညိဟာ ချပ်ရံၚ်ညိကၠာ×××

Read More »

ဟွံမိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတုဲ SSPP နုက်တိတ် နူ UNFC

ဗော်ပရေၚ်တောတက်ရးသေံ Shan State Progress Party-SSPP ဂှ် ဟိုတ်နူဂကောံမဆက်စပ်တံ နွံဒၟံၚ်ဏီဂှ်ရ ဟွံမိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဏီတုဲ သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်လိက်ရောၚ် ဟီုဂးဒၟံၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံသဳကၠဳတုဲ ပရေၚ်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဍိုန်စှေ်ကီုလေဝ် ဆက်ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် နွံ မွဲကရောၚ်ပၞာန်ဏီ

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု က္ဍိုက်ပ် ကေုာံ ညးစၞးဒပ်ပၞာန် သ္ကိုပ် (ကစထ- စစ်ဆၚ်ရေးအထူးအဖွဲ႕) လၟိဟ် (၄) က္ဍိုက်ပ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် ( စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်တုဲ ပရေၚ်ပၞာန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဒၟံၚ် အကြာၜါလ္ပာ်တံ ဍိုန်စှေ်အာကီုလေဝ် ကရောၚ်ပၞာန် မွဲကရောၚ်ပၞာန် နူဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဆက်ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသတိဍာ် ညးတံဖိုဟ်ဏီဏောၚ် ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL လ္ၚတ်လဝ် EIA,SIA ဂှ် ကောန်ဒေသတံ ဟွံဒုၚ်တဲ

နူကဵုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် စပ်ကဵု EIA အကာဲအရာ ဇီုကပိုက်ပွဳပွူသဘာဝ ကေုာံ SIA အကာဲအရာဇီုကပိုက်ပွဳပွူမၞိဟ်တုဲ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပေါဲသောၚ်က္လးဂှ် ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒတုဲဖဵု မၞိဟ်ဒ္စဵုဒ္စးလၟိဟ်မအောန်တံဂှ်လေဝ် ဒးရံၚ်ကီုဏောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ဂး

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်လ္ၚတ်စၟဳစၟတ် သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံအကာဲအရာပွဳပွူမၞိဟ် နူရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၇ ကၠောန်သ္ပပေါဲသောၚ်က္လး ကုမှာဇန်တံ ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ထံက်ဂလာန်ကၠာရလေဝ် ဒတုဲဖိုလ်မၞိဟ်ဒ္စဵုဒ္စး လၟိဟ်မအောန်တံဂှ်လေဝ် ဒးရံၚ်ကီုဏောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဟီုဂးကဵု ပုရိသာတ်မတိုန်စိုပ်တံရ။

Read More »

ကိစ္စဒပ်ပၞာန်ချဳဒရာၚ်ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသဳကၠဳကေုာံဒပ်ပၞာန်

စပ်ကဵုကရောၚ်ပၞာန်ဗၟာ လုပ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ရုၚ်ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဏံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) ဂှ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵုက္ဍိုက်ပ် ကေုာံသ္ကိုပ် (ကစထ) လၟိဟ် (၄) နူဒပ်ပၞာန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် (စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Read More »

ညံၚ်သ္ဂောံရပ်စပ်ကေတ်အရေဝ် ကုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ရောၚ်

သီုကဵုဟွံက္လိဂွံအခေါၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကၟိန်ဍုၚ်ဏီ ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL တံ စကာသုၚ်စောဲဒၟံၚ် ဓါတ်လလဳ ၄၀ မဂ္ဂါဝါတ်ဂှ် နူဌာနမဆေၚ်စပ်တံ ညံၚ်ဂွံကေတ်ကဵုအရေဝ်မာန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳကိုန်အစဳဇန်ကေုာံပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »