ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 10)

Mon News Agency

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ယဲ H1N1 ဟွံမွဲဏီ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂး

လၟုဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာ ဒှ်ဒၟံၚ်အခိၚ်အခါ ယဲ H1N1 ကၠောံထၞာန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးက္လိဂွံယဲဏံ ဟွံမွဲဏီ ဒံက်တာဇြဝ်မေန်ထောန် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

ဒှ်သံသယကဵု H1N1 တုဲ မၞိဟ်ယဲမွဲတၠ နူမတ်မလီု ပလံၚ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်

မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ အယုက်ၜိုတ် (၃၀) ယဲဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဝဳယဲနာနာ (ဇာနည်အောၚ်) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟွံသၚ်ကာကဵု H1 N1 တုဲ ဂျူလာၚ် (၂၈) ပယာံဒေါဝ်တ္ၚဲ ပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဇၞော် လ္ဂုၚ်တေံရောၚ် ဂွံပရိုၚ်ရ။

Read More »

စာၚ်နူထဝါဲ ညံၚ်ဂွိုအ်စိုပ်တွဵုရးဍုၚ်​မန်ဂှ် ကြတ်ဒၞါဒၟံၚ် ပ္ဍဲပါၚ်လုပ်ဍုၚ်ရေဝ်

ရန်ကဵုမိက်ဂွံစဵုဒၞါ ဝါဲရာတ် ယဲ H1 N1 က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံတုဲ စာၚ်နူဍုၚ်ထဝါဲ ညံၚ်ဂွိုအ်စိုပ်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပပ္တံနူဂျူလာၚ် (၂၈) တုဲ နူကမ္မတဳစဵုဒၞါဲဂစေံကၞေမ်စာၚ်အဒါ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မၚ်ဒၞါဒၟံၚ် ပ္ဍဲသၞေဟ်ကၚ်ဒဒန်ဇၞော် ပါၚ်လုပ်ဍုၚ်ရေဝ်တေံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်မန်ဂှ် ဘာလ္ၚဵုလ္ၚဵုဒဵုလၟုဟ်လိက်ဗွဟ်မန် ဟွံစိုပ်ဏီ

ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳ မဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်မန်ဂှ် ဘာလ္ၚဵု ဒဵုလၟုဟ် လိက်ဗွဟ်မန် ဟွံစိုပ်ဏီ ဒံက်တာစောန်တၟး ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲဂျူလာၚ် ၂၅ ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဂၠံၚ်လှာဒကှ် အာကဵုကျာ်ပိဂှ် ဒဒန်ဟဳအာၜါတၞုၚ်တုဲ ကၟာတ်လဝ်ဍာန်

ဟိုတ်နူဗြဲဇၞော်ထတ် ဍာ်ဒဵုစှေ် ပရၚ်တံလာ်တုဲ ဒဒန်(၂) တၞုၚ် နွံပ္ဍဲဂၠံၚ်ကျာ်ပိ- လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ် ဟဳအာကရောံဍာ်တုဲလၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဂှ် အာကၠုၚ်ဟွံဂွံ ဒးဒေံါအစဳဇန်အာတရဴရောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ရ။

Read More »

ကၠောန်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် အခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

ဂကောံဇာနှိက်ဂျာနေဝ်လေတ် သ္ကုတ်သမၠုၚ်ကျာဍုၚ်ဗၟာ (SMJN) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သၟာမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ ညံၚ်သ္ဂောံနွံ ကဵုအခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၇ ကၠောန်ကၠုၚ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် (Campaign) ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရး ဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကျာ်ထဝ် ဍာ်ဇတ်စှေ်အာဣရတုဲ မၞိဟ်ဒဴဘဲဍာ်တံ က္လေၚ်စဴသ္ၚိဌာန်

ဍာ်ဇၞော်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်ဂှ် က္လေၚ်ဇတ်စှေ်အာဣရ၊ ညးဒဴဘဲဍာ်တံလေဝ် ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၅ စနူပယျာံအဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် က္လေၚ်စဴသ္ၚိဌာန်အိုတ်ဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသ ကေုာံ ညးကဵုအရီုဗၚ် ကုရဲဒးဘဲဍာ်တံရ။

Read More »

ရမျှာၚ်ဗလံၚ်လျတ်ချဳကၠုၚ် နူစၚ်ဇာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်

အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး အ္စာသဝ်စောန်တၟး နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ပ္တိတ်ထောံကရောံကမ္မတဳဗဟဵု ၆ တၠ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၈ တုဲကၠုၚ်ဏံတုဲ ကုဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ (ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်) ညးအုပ်ကာနာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်လေဝ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကဵုအခေါၚ်နုက်တိတ် ဂွံမိၚ်ကေတ်။ အစာသဝ် ၂ တၠဏံဝွံ ညးကေၚ်ဇၞးလဝ်မာဲ ၂ ဝါဒှ်ကီုတုဲ သြဇာပရေၚ်စန်ဒက်ပ္ဍဲဒေသညးတံညးတံမ္ဂး ဍာ်ဒကေဝ်ညးတံ ၜိုတ်လဵုနွံဂှ် ချိၚ်ဆကေတ်မာန်ကီုရောၚ်။

Read More »

စပ်ကဵုဗော် သွက်ဂွံဒှ်တၟိဂှ်တုဲ

ပရောချပ်ဇန်မံၚ်ပံၚ်ဗော်တၟိရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ မွဲအခိၚ်တေံကေၚ်ချူလဝ် လိက်ပရေၚ် လ္ပအ်ဗော်တတိယ ကေၚ်နွံကၠုၚ်ရ၊ ဆဂး အခိၚ်တေံ ရန်တၟံအဓိက အပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ သွက်ဂွံထိၚ်ကြာပ်ဗော် (NLD) ပရူဇြဟတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သှေ်မံၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွးဘာတံ ချပ်မံၚ်ဂှ်ရောၚ်။ ဆဂး အကြာဂှ်ဂွံမိၚ်ကေတ်မံၚ် အပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လေဝ် ချပ်မံၚ်ကီုတုဲ စုတ်ဏာလဝ်ကြဳကြဳရ။

Read More »

ကောန်ဗော် NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ် ဇကုကဵုဇကု က္လေၚ်ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ဗဒိုအ်လဝ်နူတာလျိုၚ် ဗွဲယာယဳ

ကောန်ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် အကြာဇကုကဵုဇကုဟေၚ် ပ္တိုန်ဒုဟ် ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်ဏံ နကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဗဟဵု ကဵုသတိ ဗဒိုအ်ကၠေံနူတာလျိုၚ်ယာယဳ ကုကောန်ဗော် ၂၁ တၠရောၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဥူဝေန်ထိၚ် နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး ပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »