ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 10)

Mon News Agency

ဂကောံသၟဝ်ကျာတေံ ဟွ္ပံပါမ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံမွဲဍုၚ် ဒှ်ဟွံမာန် ဥက္ကဌ UNFC ဟီု

မူဝါဒ ဂကောံဗၠးၜးကချေၚ် KIO ဂှ် ပ္ဍဲကမၠောန်ၜိုဟ်လလံဏံ ဂကောံအလုံအိုဿီုတံ ဒးပါလုပ်ရောၚ်ဒှ်တုဲ ဂကောံနွံသ္ကုတ်သၟဝ်ကျာတေံဖအိုတ် ယဝ်ဟွံပါလုပ်မ္ဂး သ္ဂောံဂွံဓဝ်ၜိုဟ်လလံ အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဗီုလဵုလေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်ရောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အေန်ဗာန်ဠ ဥက္ကဌ UNFC မဒှ်သဘာပတိ ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အလန်ဒုတိယရ။

Read More »

နူကဵုသၟတ်မွဲတၠ ကွာန်ယံၚ်ဒိန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာဂှ် သီဂွံ ဂဥုဲၜူမာဲ ၁၄၀၀ မပြၚ်

နူသၟတ်မွဲတၠ အာယုက် ၂၃ ကောန်ကွာန်ယံၚ်ဒိန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲ (၁၄၄၈) မ ကေုာံ တၞးဘိၚ်ဘၚ်ဍုက်က် (ၜါဲကထီု) လျိုၚ် (၆၅ ဒဿမ ၂) ဂရာမ်ရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဒပ်ကောံ လၞိန်ဂဥုဲၜူမာဲ စၟတ် (၃၉) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီုရ။

Read More »

ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် အံၚ်ဇၞးတန်လုပ်တက္ကသိုလ် ၂၃ တၟံကၠံ

ပ္ဍဲစရၚ်အံၚ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တိတ်ကၠုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် လုပ်သှ်လဝ်ဂှ် ဂွံအံၚ်ကေတ် ၂၃% သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ရ။

Read More »

UNFC ဒုၚ်တဲဂကောံတၟိဂှ် ယဝ်ဟွံသေၚ်ကဵု ၂၁ ဂကောံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ်မ္ဂး အလဵုအသဳဟွံဒုၚ်တဲ

UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ယဝ်ဒုၚ်တဲကောန်ဂကောံတၟိမ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၂၁ ဂကောံ မသဳကၠဳကၠုၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒုၚ်တဲဂွံရောၚ်တုဲ ယဝ်ဒှ်ဂကောံမ္ၚးနူဏံမ္ဂး အလဵုအသဳ ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

Read More »

အရၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ သွက်ဂွံပၠောပ်သြန် ၂ တၟံကၠံဂှ် သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီ ကမ္ပဏဳ MCL ဂး

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) မပ္တိတ်ဒၟံၚ်တိဗုတ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အခါရသြန်ပရဲတိတ်မ္ဂး သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ ဒးပၠောပ် ၂ တၟံကၠံရောၚ်ဒှ်တုဲ ဒဵုလၟုဟ်သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္ပဏဳရ။

Read More »

သၟတ်ကွးဘာတံ ညံၚ်ဟွံဂွံသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ အလဵုအသဳတွဵုရး ထေက်ကဵုဒးသ္ပဇြိုဟ်နက်ရောၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်သာ်ဏံဂှ် ကၠတ်ထဝ်မန်သ္ပဒ္တန်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သၟတ်ကွးဘာ သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်ကသပ်ဂၠာဲနဲတုဲ ထေက်ကဵုဒးရေၚ်တၠုၚ်အာ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ရောၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်နွံသာ်ဏံတုဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ (တ္ၚဲဆဋ္ဌမ) ဂိတုဂျောန် ၁၅ ဂှ် သ္ပဒ္တန်ကုဂလာန်ဂှ်ရ။

Read More »

ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ကဵုဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ဇပ်ဍပ်ညိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵုသတိကုအလဵုအသဳတွဵုရး

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဒုတိယတြဴဂိတု သွက်သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် အကာဲအရာ နူဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ဒဵုစိုပ်ဂိတုမာတ်ဂှ် ကေုာံအကာဲအရာဗလးတိဂှ်လေဝ် ဗၠေၚ်ဒၟံၚ်၊ ရံၚ်ကဵုဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ပၠန်လေဝ် အရာဟွံဗဗွဲ နွံတၟာဂလိုၚ်တုဲ ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်မ္ဂး ချူညံၚ်ဂွံဇပ်ဍပ် ဇိပ်ဂၠိပ်ညိ ဒဝ်တန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုသတိ ကုဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သိုၚ်ပ္တန်သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ်၊ သဓီု၊ ၜဳက္လေၚ်၊ ပံၚ်၊ မတ်မလီု၊ ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်)၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ကျာ်မြဟ် တံဂှ်လေဝ် သိုၚ်ခၞံကၠောန်ဗဒှ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

ကွဳစက်ဂြိပ်ဒၟံၚ် ကျာ်မြဟ်ကဵုမတ်မလီုဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲဒၞါဲဒေံါ

ပ္ဍဲဒၞါဲပလိုတ်ဖျာတၟိ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ကွဳစက် (၃) မလုပ်ဒေံါဇူဂွံ ကဵုလဝ်အခေါၚ် သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် သွက် ကွဳစက် မဂြိပ်ဒၟံၚ်ကျာ်မြဟ်ကဵုမတ်မလီုဂှ် ဒှ်ဒၟံက်အခက်ကဵုဒၞါဲရောၚ် ဒဝ်ခေန်မျဵုမျေအ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နူဒေသမာဲ စၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောံဓရီု ဂိတုဂျောန် ၁၄ ရ။

Read More »

Fb instant article 3

မွန်ပြည်နယ် ရေမြိ်ု့နယ်တွင် ဂဝံမြေနှင့် ကျောက်ရောမြေများ တရားမဝင်ရောင်းချနေခြင်းကို အရေးယူတားမြစ် ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ရေးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးချစ်တင်က ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) တွင် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဒုတိယနေ့၌ ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦးတို့က ဆက်လက်ဆွေးနွေးကာ ၄င်းအဆိုကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။

Read More »