ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 2)

Mon News Agency

ဟိုတ်နူဖ္ဍိုက်ပၠောပ်နၚ်ကၠိက်သေံ ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်ဂှ်ရ ရဲဝဳကၠိက် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဆောံဗြံဂၠိုၚ်

နူကဵုဍုၚ်ဗြဝတဳ ပယျဵုသေံ-ဗၟာတေံမွဲတဆံၚ် ဟိုတ်နူဇက်ပၠောပ်နၚ်ကၠိက်သေံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံလုပ်ကဵုဗွိုၚ်သၞောဝ်ဂှ်ရ ကမၠောန်ဝဳဖ္ဍတ်ကၠိက် အပ္ဍဲဒေသ

Read More »

ကမ္ပဏဳတိဗုတ် SCG ကဵု ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳရောၚ်

စပ်ကဵုကိစ္စ ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ကၠောန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၄ ပယျာံဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁ နာဍဳဂှ်မ္ဂး ကမ္ပဏဳတိဗုတ်

Read More »

အသေအဟာန်စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲသၟတ်မန်ဏံ ဟွံဘိက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံရောၚ် ဂး

အသေအဟာန် တ္ၚဲသၟတ်မန် ဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၈ မရနုက် (၆) ဝါ ဂှ် ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲကွာန်ကၟာမဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်) ရောၚ်ဒှ်တုဲ သွက်ဂွံဘိက်ဗော်ပရေၚ်

Read More »

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳမူဝါဒပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပ္ဍဲပရၚ်ၜဳစက်စာဲဏောၚ်

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၃ ဗော် မလုပ်အဝေါၚ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကၟိန်ဍုၚ် (UPDJC) တံ စနူဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀ တုဲ

Read More »

ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ၊ သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ်တံတုဲ သဳကၠဳဂၠာဲသွဟ် တၚ်ခက်မံၚ်ဂှ်ဏောၚ် UNFC ဟီု

စပ်ကဵု UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ၉ တၚ်တုဲ ဟွံပြေပြံၚ် ခက်ဆိုအ်ဒၟံၚ် မွဲတၚ်ဂှ် ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် အယာံမာတ်ကမ္ပဏဳမျာတ်တူရမွဲဟေၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကၠောန်ပၟတ်လုပ်သၞောဝ်ရောၚ် ဂး

စပ်ကဵုကိစ္စ ပါ်တြးဒၟံၚ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်တုဲ ကမ္ပဏဳမျာတ်တူရ (မြတ်သူရ-ကုလားကြီး) မွဲဟေၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ် ဗဗွဲသၞောဝ်

Read More »

ပြံၚ်စွံကောန်သ္ၚိစာတ် ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်တၟိ ကျာ်မြဟ်တေံဟွံမာန်ဏီ

ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်တၟိကျာ်မြဟ် နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပြံၚ်စွံကောန်သ္ၚိစာတ် (ကောန်ဒုဟ်) ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်တွဵုရး

Read More »

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု

Read More »

သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်မန်ၜါ သဳကၠဳလဝ်နွံ

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳလၟေၚ်ဂိတု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ကိစ္စကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ သွက်ကောန်ဂကူမန်ဂှ်လေဝ် ချပ်သဳကၠဳလဝ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်သြန်ဒမၠေံမာန် တၠကမၠောန် SME မန် ကဵု တိုက်သြန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တၠကမၠောန် ဂကောံတဵုလွဳပ္တိတ်ထ္ၜိုတ်ဂမၠိုၚ်ကဵု တၠကမၠောန် အဇာဍောတ်/ဒေါဝ် SME ဂမၠိုၚ်တံ သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်သြန်ဒမၠေံ ဇရေၚ်ဗာဏ်(တိုက်သြန်)ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်) မာန်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ဒၞာဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၂) ဏံရ။

Read More »