ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 211)

Mon News Agency

ဟိုတ်နူ (connection) ဟွံခိုဟ်တုဲ မၞိဟ်သုၚ်စောဲ အၚ်တာနက်အောန်စှေ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်။  ။ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ပၟတ်ကလေၚ်ကၠုၚ်ကဵုအတိုၚ်တြေံတုဲ ရဲပံက်လဝ်ဆေၚ်အၚ်တာနက်တံ ပြေပြံၚ်ဏောၚ်ထေၚ်လဝ်ကၠာလေဝ် ဟိုတ်နူ (connection) ပရေံစှေ်တုဲ ရဲသုၚ်စောဲတံအောန်စှေ် တၠဆေၚ်တံဒှ်ခက်ခုဲအိုတ်ရ။

Read More »

မၞိဟ်မ္ၚး အခေါၚ်လုပ် အပ္ဍဲဗွိုၚ်တက္ကသိုလ် ဟွံမွဲ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်။  ။ သ္ပပတံနူဂိတုဂျုန် အခိၚ်ဘာတက္ကသိုလ် ကလေၚ်ပံက် သကုတ်ဒုတိယတုဲ ညးဟွံကွက်လဝ် ကာဒ်ကွးဘာတံဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်လုပ် အပ္ဍဲဗွိုၚ်တက္ကသိုလ်ရောၚ် ကွးဘာတက္ကသိုလ်တံ ဟီုရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆုဲပြံၚ်ပံက်ဘာဂဥုဲသဇိုၚ် ဒၞာဲဒေသပယျဵု

မာံအဲ။   ။ အသိၚ်အလိုန်လပှ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵုအလဵုအသဳ ပ္ဍဲဂိတု ဨပြဳ ၂၂ ကဵု၂၈ ဂှ်တုဲ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန် အကာဲအရာ ဟွံတၟေၚ်တိုန် အတိုၚ်တြေံဖိုဟ်တုဲ ဘာဂဥုဲသဇိုၚ်လၟေၚ် (၃၃) ဝါဝွံ လောန်ကၠုၚ်တ္ၚဲသိုက် ပ္ဍဲသတ္တဟဏအ်နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆုဲပြံၚ်ပံက် ပ္ဍဲဒၞာဲဒေသပယျူဵသေံ ဗဒိုပ်ခလံက်ခနဳရောၚ်ဂှ် အစာဂဥုဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲတၠ ဟီုထ္ၜးကဵုရ။

Read More »

ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်တံကဵုစၞန် သွက်ဂွံပကောံကောန်ဂကောံ

မိစၠန်ထဝ်။   ။ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက် (ကြံ႕ဖွံ႕) တံ ကဵုစၞန်ကဵုဥက္ကဌကွာန် သွက်သ္ဂောံပကောံပကေဝ် ကောန်ကွာန် နူကဵု ၄၀ တၠ ဆဵုကဵု ၅၀ တၠ သွက်ဂွံသ္ပကောန်ဂကောံဍေံတံရ။

Read More »

ဗက်ကံက်ဒၟံၚ်စရၚ် လၟိဟ်မၞိဟ်ဂွံစုတ်မာဲ

ဂျူရဳဆာဲ။   ။ဒေသရေဝ်သၠုၚ်ကျာ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုတံဂှ် ပ္ဍဲအကြာဏံ ရယကတံ ဗက်ကံက်ကေတ်ဒၟံၚ်စရၚ် ညးပေၚ်အယုက် ၁၈ သၞာံ သွက်ဂွံတီလၟိဟ်မၞိဟ် ဂွံစုတ်မာဲရ။

Read More »

ရုၚ်ကၠောန်လိက်စၟတ်တဲကၠောံဍုၚ် နူကအ်သံၚ် ပြံၚ်ရနံၚ်

အာကာ။  ။ရုၚ်ကၠောန်စၟတ်တဲကၠောံဍုၚ် ပံက်လဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကအ်သံၚ်ဂှ် သ္ပပတံနူဂိတုဂျူလာၚ်မံက်တုဲ ပြံၚ်ဏာလပါ်သေံ ဍုၚ်ရနံၚ်ရ။

Read More »

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ဒးဒုၚ်မံၚ် ယဲဝေဒနာ ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ်

အာကာ။   ။ဟိုတ်နူဒစဵုဒစးကဵု ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲ ညးဒးဒုၚ်မံၚ်ထံၚ် ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကော် တၠဂုဏ်အဇ္ဇဝွံ လၟုဟ် ဒးဒုၚ်မံၚ် ယဲဝေဒနာကၟက်ဂြိုဟ် (ကျောက်ကပ်) ပ္ဍဲထံၚ်ရောၚ် ကလောကောဒေံညးမွဲတၠ ဟီုရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တာဒၞာ ညးတာလျိုၚ်ကဆံၚ်သၟဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံဆဵုကဵု အလဵုအသဳပၞာန်

နာဲမာန်။  ။အကာဲအရာ တေၚ်ကြံၚ်ကၠုၚ် နူဂိတုအေဗရာ (၂၂-၂၈) တေံတုဲ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဆက်ဆောံ သိၚ်ကၠုၚ် နွံရ။

Read More »

ကောန်ကွာန်တံ ပံက်ဂကောံ သွက်ဂွံဒုၚ်တၠုၚ်ဗော်ဂှ်

မိစၠန်ထဝ်။   ။ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်တံ စှေ်ပရေၚ်စန္ဒက်မ္ဂး သွက်ဂွံဒုၚ်တၠုၚ်ဂှ် ကောန်ကွာန်မန်တံ ပံက်မံၚ်ဂကောံ သွက်ဂွံဒုၚ်တၠုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုတံ ဗြဲဟွံဂူဏီ

မိစၠန်ထဝ်။    ။စိုပ်ကၠုၚ်ရာသဳဗြဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုတံဂှ် ဗြဲဟွံဂူ ဍာ်ဟွံမွဲတုဲ သၟာဗ္ၚတံ ဂွံတဵုသြောံဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်အခုဲအိုတ်ရ။

Read More »