ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 211)

Mon News Agency

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဃောခါတ်အကာဲ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်

နာဲမာန် ပရေၚ်လစွံစိုတ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စပ်ကဵုလ္တူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် လၟုဟ်ဂှ် ပရေၚ်ကဵုဇြဟတ်ကီု ပရေၚ်ဒစဵုဒစးကီု ဟွံမွဲဏီတုဲ ဃောခါတ်အကာဲဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ဟီုကဵုသၟာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ပ္ဍဲကာလဆဵုဂဗ တ္ၚဲဂျုန် (၆) ဂှ်ရ။

Read More »

သၞာံဏံ သၟာဗ္ၚတံ ဂွိၚ်ဖေက် သြောံတိတ်အောန်

မာံတဵုလွဳ သြောံဓရာတ် ဂြာတ်လဝ် ပ္ဍဲတိဍာ်ဒယိုဟ်တံဂှ် ချိုတ်မံၚ်ကီု ဟိုတ်နူဒးတဵုဂြာတ်လဝ် လဇုဲမံၚ်ကီုတုဲ သၞာံဏံ သြောံတိတ်အောန်အာမာန်မံၚ်ဏောဝ်ဂှ် သၟာဗ္ၚ မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုတံ ကတဵုဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဥတုပြံၚ်လှာဲတုဲ က္တဵုဒှ်ယဲဇွဟ်ဂၠိုၚ်

နာဲမာန် မွဲဒမြိပ်ကွာန် မၞုံဇရေၚ်ဒေသပွဳပွိူဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂမၠိုၚ် ဟိုတ်နူဥတုပြံၚ်လှာဲတုဲ မၞိဟ်ဇၞော်ကောန်ၚာ်သၟတ်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ယဲဇွဟ်က္တဵုဒှ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ယျရောၚ် အစာဂဥုဲ ကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ ကွာန်ပၞၚ်ဗိုန်မွဲတၠ ဟီုလဴထ္ၜးရ။

Read More »

ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် သၠာဲဂတးလညာတ် ပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍုၚ်ဗၟာ

မာံအသး ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် စိုပ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတံ သွက်ဂွံဒစဵုဒစးအာ ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်မွဲရ။

Read More »

သၟာကမၠောန် ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်ပ္ဍဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ဒးဒုၚ်ရပ်တုဲ ဒးပလံၚ်ဖျဴ

မိစၠန်ထဝ် သၟာကမၠောန်ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာဂှ် အလဵုအသဳမလေဝ်ယှာတံ ဗက်ရပ်မံၚ်တုဲ ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴမံၚ် ဍုၚ်ညးကဵုညးရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုၚ် ကွးဘာ အံၚ်ဂၠိုၚ် နူသၞာံအာ

မာံတဵုလွဳ ကွးဘာလုပ်သှ်လိက် ဘာတန်သၠုၚ် မၞုံသၟဝ်အုပ်ဓုပ် ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာမန် သၞာံဏံဂှ် အံၚ်ဂၠိုၚ် နူသၞာံအာတေံဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ လအ်အာသ္ၚောဲအာ

ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် သီုကဵုကောန်ဂကူမန်ကီု ရန်ကဵုအခေါၚ်အရာ ကံကုသဵုဂကူဇကု ဇကုဂွံဖန်က်ကေတ်မာန်တုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲဗွိုၚ် ပၠန်ဂတးကီု ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ဥပဒေကီုဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး လအ်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၆၀) သၞာံရ။ လောန်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၁၅) သၞာံတေံ ဗော်ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဒေံါကၠုၚ်ပန်ပှော်တုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စၟဳကၠုၚ်ပရေၚ် ၜိုဟ်လလံရ။

Read More »